Palume kergliiklustee ehitamisega luua OHUTU liikluskeskkond Luunja vallas asuval Rõõmu-Viira maanteel ja Luunja ning Tartu vallas asuval Luunja-Aovere maanteel.

Võtke petitsiooni autoriga ühendust

Rõõmu-Viira ja Luunja-Aovere kergliiklusteede petitsiooni algatamise järgselt toimunud infovahetuse ülevaade

2021-08-25 11:16:19

10.06.2020 algatasin Rõõmu-Viira ja Luunja-Aovere kergliiklustee petitsiooni „Palume kergliiklustee ehitamisega luua OHUTU liikluskeskkond Luunja vallas asuval Rõõmu-Viira maanteel ja Luunja ning Tartu vallas asuval Luunja-Aovere maanteel“.   Viide: https://www.petitsioon.com/kergliiklustee_roomu-viira_luunja-aovere_teedel  

10.06.2020 kuni 05.10.2020 toimus esmane toetusallkirjade kogumine petitsioonikeskkonnas ja osaliselt ka käsitsi (tänan kõiki, kes aitasid korjata allkirjalehtedele täiendavaid allkirju). Suured tänud kõigile, kes on panustanud oma aega ja soovivad Rõõmu-Viira ja Luunja-Aovere kergliiklusteid turvalise liikluskeskkonna loomiseks ning on enda toetusallkirja selleks juba andnud.   

02.07.2020 osalesin kergliiklusteede teemalisel veebinaril. Veebinar käsitles liiklusohutuse teemasid ja Luunja valla kergliiklusteede vajadust. Maanteeameti esindajana oli kohal Urmas Mets, kes sai sellel hetkel piisavalt põhjaliku ülevaate Rõõmu-Viira ja Luunja-Aovere maanteede probleemidest.  

05.10.2020 esitasin (petitsiooni allkirjastajate volitusel) pöördumise Rõõmu-Viira ja Luunja-Aovere kergliiklustee osas Eesti Vabariigi Valitsusele, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Maanteeametile (hetkel Transpordiamet), Luunja Vallavalitsusele, Tartu Linnavalitsusele, Tartu Vallavalitsusele ja Riigikogu rahanduskomisjonile.  

20.10.2020 edastasin Tartu Vallavalitsusele seoses sealse käimasoleva uue üldplaneeringu aruteluga ettepaneku Tartu valla üldplaneeringusse kergliiklustee lisamiseks Luunja-Aovere tee äärde. Sain hiljem kinnituse, et Tartu Vallvalitsus aktsepteeris ettepaneku.  

23-24.10.2020 pidid toimuma Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud Tartumaa Loometalgud, kuhu esitasin üheks teemaks „Ohtlikud teed“, et arutada ja leida ühiselt lahendused Rõõmu-Viira ja Luunja-Aovere kergliiklusteede rajamiseks (projekteerimine, ehitamine, rahastus). Eesmärk oli saada ühe laua taha meeskonnana arutelule KOV esindajad, riigiasutuste esindajad ning teised kergliiklusteede teemast huvitatud isikud. Kuna aruteluks piisava suurusega meeskonda sh eksperte ei registreerunud, siis teema „Ohtlikud teed“ ei pääsenud kahjuks ürituse lõppvooru.  

29.10.2020 saatis Maanteeameti esindaja Urmas Mets minu poolt 5.10.2020 saadetud pöördumisele vastuse. Maanteeamet on enda vastuskirjas viidanud, et kergliiklusteid on võimalik rajada ka liiklusohtlike kohtade ümberehitamise vahenditest. Seejuures on Maanteeamet oma vastuses juhtinud tähelepanu sellele, et Luunja Vallavalitsusel on võimalik esitada Tartumaa liikluskomisjonile ettepanek kergliiklusteede rajamiseks liiklusohutuse tõstmise eesmärgil, mille põhjal on maakondlikul liikluskomisjonil võimalik teha objektide prioriteetsuse määramisel otsus eelnimetatud kergliiklusteede rajamiseks. Lisainfo: Tartumaa Omavalitsuste Liidu juures tegutsev Tartumaa liikluskomisjon on moodustatud Maanteeameti 24.01.2018 kirjas nr 20 -6/18/4015-1 toodud ettepaneku põhjal.  

09.11.2020 saatis Tartu Linnavalitsus minu poolt 5.10.2020 saadetud pöördumisele vastuskirja, kus avaldas Tartu Linnavalitsuse poolset toetust kergliiklusteede rajamiseks. Tartu Linnavalitsus lisas, et kergliiklejate ohutute liiklemisvõimaluste tagamiseks on Tartu linn koostatavas Tartu linna üldplaneeringus sätestanud, et "asulas tuleb kergliiklejatel tagada liikumisvõimalused mõlemal teepoolel, väljaspool asulat tuleb vähemalt ühele poole teed rajada teest haljasribaga eraldatud kergliiklustee koos teeületuskohtadega". Samasugused nõuded soovitab Tartu Linnavalitsus fikseerida ka naabervaldade üldplaneeringutes.  

17.11.2020 toimunud Luunja vallavolikogu majanduskomisjoni koosolekul https://atp.amphora.ee/luunjavv/index.aspx?itm=126536 arutati Luunja valla 2021-2024 eelarvestrateegia küsimusi. Minu poolt oli eelarvestrateegia osas Luunja vallavolikogule tehtud ettepanek kavandada eelarvestrateegiasse Rõõmu-Viira ja Luunja-Aovere maanteede äärde kergliiklusteede ehituseks arengukavast tulenev omafinantseeringu reservsumma. Toimus arutelu, mille käigus leiti komisjoni enamuse poolt, et ettepanekut tuleks laiendada kõikide suuremate vallas asuvate maanteede äärde planeeritavate kergliiklusteede ehituse kohta. Otsustati: planeerida kergliiklusteede projekteerimiseks omafinantseeringu vahendid 2024. a eelarvesse (100 000 EUR). Samas koosoleku protokollis fikseeriti ka see, et järgmise majanduskomisjoni päevakorda tuleks võtta kergliiklusteede ehituse prioriteetsuse teema (juhul kui riigilt saadakse kergliiklusteede rajamiseks toetust, siis milliste kriteeriumite alusel pannakse paika kergliiklusteede ehitamise järjekord). Kahjuks nimetatud teema järgneval 15.12.2020 toimunud koosolekul muude teemade kõrval käsitlemist ei leidnud (vt allpool - Luunja valla kergliiklusteede prioriteetide määramise teema tõusetub uuesti üles 2021. a kevadel).  

02.12.2020 edastas Riigikogu Rahanduskomisjon esimees Aivar Kokk minu poolt 05.10.2020 saadetud pöördumisele vastuskirja. Selgus, et pöördumine on leidnud käsitlemist ka Riigikogu rahanduskomisjoni poolt 2021. aasta riigieelarve menetluse käigus. Riigikogu rahanduskomisjon teavitas vastuskirjas muuhulgas, et riigieelarvesse lisati 5 miljonit eurot kergteede ehitamiseks ja komisjon loodab, et Rõõmu-Viira ja Luunja-Aovere kergliiklusteede ehituseks on võimalik leida sealt rahastust.  

04.12.2020 Edastasin Luunja vallavalitsusele ja Luunja vallavolikogule info ja ettepanekud selleks, et Luunja Vallavalitsus esitaks selle põhjal võimalikult kiiresti Tartumaa liikluskomisjonile ettepaneku Rõõmu-Viira ja Luunja-Aovere kergliiklusteede rajamiseks liiklusohutuse tõstmise eesmärgil. Sisuliselt andsin Luunja Vallavalitsusele (vallavanemale Tõnu Muru´le ja majandusnõunik Aivo Paabo´le) täpse info ja kirjelduse ette, mis vallavalitsuse poolt tuleks Tartumaa liikluskomisjonile esitada (kuna varasemast oli Rõõmu-Viira ja Luunja-Aovere kergliiklusteede vajaduse teemaga kursis ka endine vallavanem Aare Anderson, siis edastasin info teadmiseks ka temale).  

05.12.2020 edastasin Tartu Linnavalitsusele ettepanekud, et Tartu Linnavalitsus esitaks Tartumaa liikluskomisjonile ettepaneku Rõõmu-Viira ja Luunja-Aovere kergliiklusteede rajamiseks liiklusohutuse tõstmise eesmärgil.  

08.12.2020 edastas Tartu Linnavalitsus minu ettepanekul Tartumaa Omavalitsuste Liidu juures tegutsevale Tartumaa liikluskomisjonile toetava ettepaneku Rõõmu-Viira ja Luunja-Aovere maanteede äärde kergliiklusteede rajamiseks liiklusohutuse tõstmise eesmärgil.  

16.12.2020 edastas Luunja Vallavalitsus (seda küll kahjuks mitmete minupoolsete meeldetuletuste järel) kirja Tartumaa Omavalitsuste Liidu juures tegutsevale Tartumaa liikluskomisjonile (https://atp.amphora.ee/luunjavv/index.aspx?itm=127746), kus Luunja vallavalitus tegi liikluskomisjonile ettepaneku Rõõmu-Viira ja Luunja-Aovere kergliiklusteede rajamiseks liiklusohutuse tõstmise eesmärgil. Märkus: Kiri jäi kahjuks vallavalitsuse planeeritud viivituste tõttu hiljaks ning tõenäoliselt seetõttu võeti see küsimus arutlusele alles järgmisel koosolekul, mis allpool toodava info kohaselt toimus alles 6.05.2021.  See oli moment, kus tajusin, et Luunja Vallavalitsus pigem ei tee midagi selleks, et panustada kõnealuste kergliiklusteede saamisesse.  

22.12.2021 tegin ettepaneku ka Tartu Vallavalitsusele, et nad esitaks omalt poolt toetava ettepaneku Tartumaa liikluskomisjonile (puudutab Luunja-Aovere kergliiklustee lõiku, mis asub Tartu valla piires). Vallavanem Jarno Laur vastas, et „Tartu vald kindlasti toetab naaberomavalitsuste liiklusolude turvalisemaks muutmist, eriti kergliiklejaile. Samas oleme oma valla seisukohalt kõige peamise ja prioriteetsema kergliiklustaristu arendamise eesmärgina sõnastanud Laeva-Valmaotsa kergliiklustee valmimise ning palunud selle objekti lisamist riikliku rahastuse prioriteetide hulka.“  

Ajavahemikul 16.12.2020 kuni 08.06.2021 ootasin tagasisidet Tartumaa liikluskomisjoni otsuste osas (08.06.2021 vastus saabus, kuid sellest täpsemalt allpool).   Arvestades seda, et järgmise Tartumaa liikluskomisjoni koosoleku toimumiseni oli pikalt aega, siis edastasin 09.04.2021 petitsiooni eesmärgist tulenevalt täiendava avaliku pöördumise Transpordiametile, Tartumaa Omavalitsuste Liidu juures tegutsevale Tartumaa liikluskomisjonile, Riigikogu rahanduskomisjonile, MTÜ-le Tartumaa Ühistranspordikeskus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Eesti Vabariigi Valitsusele, Rahandusministeeriumile ja Eesti Linnade ja Valdade Liidule.  

13.04.2021 esitasin Tartu linna kaasavasse eelarvesse idee „Annelinna ja Luunja valla kergliiklusteede ühise võrgustiku kavandi/eskiislahenduse loomine“. https://www.volis.ee/gvolis/osale/view/666?filter=&arhiiv=56918&ettepanek=55587 Tartu linnavalitsuse suhtus ideesse positiivselt, kuid ekspertkomisjon otsustas juunis 2021, et „idee siiski ei jätka kaasavas eelarves, kuna ei vasta kaasava eelarve tingimustele. Eskiisi ja projekti koostamine ei ole kaasava eelarve mõttes investeering. Kaasava eelarve tingimuste järgi peaks järgmisel aastal valmima reaalne objekt. Lisaks peaks objekt olema täies mahus seotud Tartu linnaga.“  

24.04.2021 ja 07.05.2021 tegin enda ettepanekud kergliiklusteede teemal Tartu linna üldplaneeringusse ning osalesin ka üldplaneeringu virtuaalseltel aruteludel, et üldplaneeringus saaks kajastatud Tartu linna ja Luunja valla kergliiklusteede võrgustiku sidumise küsimused sh saaks üldplaneeringu kaardile märgitud Rõõmu-Viira kergliiklustee, sest see saab alguse Tartust. Mõlemad ettepanekud arvestati Tartu Linnavalitsuse poolt (järgneva lingi alt on otsisnguga „Aivar Karus“ leitavad minu ettepanekud). https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Linnaplaneerimine/uldplaneering2040/uldplaneering_lisa1.pdf  

27.04.2021 päeval avastasin vahetult enne Luunja vallavolikogu majanduskomisjoni toimumist (tegin koosolekul osalemise jaoks ettevalmistusi) ühe minu jaoks häiriva asjaolu, et Luunja vallavalitsuse poolt oli majandusnõunik Aivo Paabo 10.03.2021 Transpordiametile edastanud Luunja vallavalitsuse poolse kergliiklusteede nimekirja (eraldi tabel), kus ta oli määranud kergliiklusteede prioriteedid, kuigi me ei olnud prioriteete vallavolikogu majanduskomisjonis läbi arutanud. Lisaks märkasin, et Transpordiametile saadetud dokumentide osas on mingi Luunja valla poolne segadus. Mulle jäi silma, et Transpordiameti dokumendiregistrisse, oli Luunja valla poolt laekunud kaks erinevate andmetega tabelit (https://adr.rik.ee/transpordiamet/dokument/8743819), kuid Luunja valla dokumendiregistris oli kajastatud vaid esimesena (tähtaegselt 10.03.21) saadetud  tabel ja ca 12 päeva hilinemisega saadetud parandustega tabelit seal ei kajastu. (https://atp.amphora.ee/luunjavv/index.aspx?itm=132455).    

27.04.2021 õhtul toimus Luunja vallavolikogu majanduskomisjoni koosolek (protokoll on leitav siit: https://atp.amphora.ee/luunjavv/index.aspx?itm=136124), kus minu kui komisjoni liikme ettepanekul võeti täiendava punktina arutluse alla valla (tulevaste) kergliiklusteede prioriteetsuse küsimus. Palusin Luunja valla majandusnõunikult Aivo Paabolt selgitust, miks on ilma eelneva vallavolikogu majanduskomisjoni poolse aruteluta ja otsuseta Aivo Paabo poolt saadetud kergliiklusteede prioriteetsuse tabel Transpordiametile, kes ja milliste kriteeriumide alusel otsustas Luunja valla poolt teede prioriteetsuse ja millest tulevad erinevused Transpordiameti dokumendiregistris ja Luunja vallavalitsuse dokumendiregistris olevates dokumentides. Aivo Paabo puiklevatest selgitustest tuli välja, et valiku teede prioriteetsuse osas tegi tema ise ja eelnev arutelu jäi toimumata, sest vastamiseks jäi väidetavalt vähe aega. Samas Transpordiameti poolt ei olnud nõutud objektide prioriteetide esitamist. Prioriteetsuse järjekorra oleks pidanud määrama analüüsi põhjal Transpordiameti ekspertgrupp.  

27.04.2021 sain ka Transpordiameti lõuna piirkonna strateegilise planeerimise juhilt Urmas Mets´lt 09.04.2021 saadetud täiendava pöördumise osas vastuse, kus ta nimetas seda, et Tartumaa liikluskomisjon koguneb 06.05.2021 ja komisjoni päevakorras on Luunja Vallavalitsuse ettepaneku alusel meie pöördumises nimetatud riigiteede äärde kergliiklusteede rajamise küsimus. Lisaks informeeris Transpordiameti esindaja Urmas Mets vastuses, et kehtivas Riigiteede teehoiukavas aastateks 2021 – 2030 on lisandunud uus meede „Säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu rajamine“ ning, et infopäev KOV-dele toimus 04.märtsil 2021. Transpordiameti vastuses oli ka nimetatud, et „Luunja Vallavalitus on selle meetme raames esitanud taotlused neljale kergliiklusteele valmisolekuga panustada nende rajamisse omapoolse kaasfinantseeringuga ning valmimisjärgselt korrashoiukohustuse ülevõtmisega. Tee 22253 äärne kergliiklustee (Rõõmu-Viira) on KOV taotluses esitatud prioriteetsuses positsioonil 3 ja tee 44 (Luunja-Aovere) äärne kergliiklustee prioriteetsus on positsioonil 4. Uue meetme töögruppi juhib Transpordiameti ühistranspordiosakonna juhataja Kirke Williamson, käesolevaga toimub laekunud ettepanekute analüüsimine ja hindamine ning objektide ehituskava koostamine.“  

29.04.2021 sain Riigikogu rahanduskomisjonilt 09.04.2021 saadetud täiendava pöördumise osas vastuse, mille kohaselt Rahanduskomisjon käsitles meie täiendavat pöördumist 13.04.2021 istungil. Komisjonil oleva info kohaselt on kehtivas Riigiteede teehoiukavas aastateks 2021 – 2030 lisandunud uus meede „Säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu rajamine“. Riigikogu rahanduskomisjon loodab, et meie ettepanekus toodud riigiteede äärde kergliiklusteede rajamise küsimus osutub analüüsimisel prioriteetseks ja leiab positiivse lahenduse.  

05.05.2021 esitasin Transpordiametile taotluse meetme "Säästlikumaid liikumisviise soodustava  taristu rajamine" raames Rõõmu-Viira ja Luunja-Aovere kergliiklusteede rajamiseks liiklusohutuse tõstmise eesmärgil.

06.05.2021 sain Transpordiametilt vastuse, et nad on taotluse kätte saanud. Lisainfoks märgiti, et 2022. a projektide taotluste esitamise tähtaeg oli 10.03.2021 ning sellekohane kiri sai nende poolt edastatud ka omavalitsustele. Minu saadetud taotlus lubati lisada järgmise perioodi taotluste hulka. Kuna Luunja Vallavalitsus juba saatis tähtaegselt 10.03.2021 kergliiklusteede vajaduse info (esimese tabeli teede prioriteetidest) Transpordiametile, siis saatsin enda poolt Transpordiametile vastuskirja, kus viitasin asjaolule, et Luunja vallavalitus on juba esitanud (tähtaegselt) taotluse samadele objektidele ning palusin enda taotluse võtta arvesse kui täiendava info. Sellele kirjale Transpordiamet ei ole vastanud.  

06.05.2021 toimus kauaoodatud Tartumaa Omavalitsuste Liidu juures tegutseva Tartumaa liikluskomisjoni (https://www.tartumaa.ee/tutvustus/komisjonid-ja-noukogud) koosolek. Koosolek toimus virtuaalselt. Mitmete minu poolt tehtud päringute järel Transpordiametile ja liikluskomisjomile, saadeti suure viivitusega mulle liikluskomisjoni koosoleku protokoll alles 8.06.2021 (st protokolli vormistamisele kulus üle kuu aja). Protokoll oli digiallkirjastatud koosoleku juhataja Sven Tobreluts´u poolt 08.06.2021. Üllatusena või ka pettumusena tuleb tõdeda, et koosoleku protokolli põhjal kahjuks sisulist arutelu Rõõmu-Viira ja Luunja-Aovere teede ohtlikuse ja sellest tuleneva kergliiklusteede vajaduse osas komisjoni liikmete poolt ei toimunudki, kuigi arutelu jaoks oli kvoorum koos (komisjoni liikmed olid protokolli põhjal enamuses koosolekul kohal). Leian, et kui liikluskomisjon kohtub vaid korra iga poole aasta tagant ning oluline teema on ootel, siis peaks koosolekul toimuma ikka sisuline arutelu koos otsustega, et piirkonna probleemid saaksid lahendatud. Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel kirjas olevatest liikluskomisjoni liikmetest võttis koosolekul sisuliselt sõna vaid komisjoni aseesimees Urmas Mets, kes ongi samaaegselt ka Transpordiameti esindaja (Transpordiameti Lõuna regiooni strateegilise planeerimise juht), kes on ka kõik senised Transpordiameti vastuskirjad minu pöördumistele saatnud ja viidanud, et Luunja vallavalitsus saab liikluskomisjonile omad ettepanekud teha. Sõna võttis koosolekule kutsutuna ka Luunja vallavanem Tõnu Muru ja koosoleku juhataja Sven Tobreluts (Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht). Allpool on lisatud koosoleku protokollist väljavõtted, mille põhjal võiks öelda, et Luunja vallavanem Tõnu Muru võttis koosolekul nimetatud kergliiklusteede osas kõige rohkem sõna ja viitas asjaolule, et teemaks olevad „kergliiklusteed ei olegi valla kõige kriitilisem objekt, sest on kergliiklusteede objektide nimekirjas prioriteetsuselt kolmas“. Lisaks protokollist selgub Urmas Mets´a sõnavõtust, et „Teiste maakondade praktika põhjal on toimitud nii, et kui liikluskomisjoni tuleb ettepanek ja kui komisjon peab seda kõige prioriteetsemaks ning ollakse nõus kaasrahastuse andmisega, siis saab selle objekti töösse võtta. KOV panustab rahaliselt oluliselt rohkem, komisjon kaasrahastab.“ Luunja vallavanem märkis Urmas Mets´a sõnavõtule lisaks, et „vallavalitsusel selline rahastamise võimekus puudub“. Kõigest hoolimata tuleb leida uusi võimalikke lahendusi nende kahe kergliiklustee rajamiseks. Hoian Teid ka edaspidi teemaga kursis, sest olen planeerinud teha veel mõned pöördumised erinevatele institutsioonidele. Loodan ka sellele, et Tartumaa liikluskomisjon teeb sõltumatud otsused 2021. a sügisel, sest liikluskomisjoni koosoleku juhataja Sven Tobrelust´u sõnavõtust (vt allpool protokolli väljavõtet) lähtuvalt vaadatakse selle aasta sügisesel liikluskomisjoni koosolekul 2023. a objektide nimekirja kontekstis Luunja vallavalitsuse avaldus uuesti üle.

________________________________________________________

Väljavõte Tartumaa liikluskomisjoni 06.05.2021 koosoleku protokollist: ________________________________________________________

Tõnu Muru - Meile on esitatud palju avaldusi, et saada kergliiklustee. Samas ei ole see kõige kriitilisem objekt, see oli valla kergliiklusteede objektide nimekirjas prioriteetsuselt kolmas.

Sven Tobreluts - pöörduti ka liikluskomisjoni poole, kuid komisjon on 2022a. objektid juba otsustanud sügisel 2021. Vaatame selle aasta sügisesel liikluskomisjoni koosolekul 2023. a objektide nimekirja kontekstis selle avalduse uuesti üle.

Urmas Mets - Teiste maakondade praktika põhjal on toimitud nii, et kui liikluskomisjoni tuleb ettepanek ja kui komisjon peab seda kõige prioriteetsemaks ning ollakse nõus kaasrahastuse andmisega, siis saab selle objekti töösse võtta. KOV panustab rahaliselt oluliselt rohkem, komisjon kaasrahastab.

Tõnu Muru - Luunja VV-l selline rahastamise võimekus puudub. _______________________________________________  

 

Üleskutse: Kes on ülimalt motivdeeritud kergliiklusteedest Luunja vallas, kellel on mõtteid ja soovib olla toeks Rõõmu-Viira ja Luunja-Aovere kergliiklusteede teemal edasiste tegevuste planeerimiseks ning ka kogu Luunja valla kergliiklusgteede võrgustiku arendamise teemal, siis andke märku minu meilile aivarkarus@gmail.com. 

 

Tänan veelkord kõiki petitsioonile antud toetusallkirjade eest!  

 

Lugupidamisega

Aivar Karus “Kergliiklusteede rajamine Rõõmu-Viira ja Luunja-Aovere teedele” petitsiooni https://www.petitsioon.com/kergliiklustee_roomu-viira_luunja-aovere_teedel eestvedaja


Aivar Karus (Luunja kogukonna “Kergliiklusteede rajamine Rõõmu-Viira ja Luunja-Aovere teedele” eestvedaja)

Teavitus petitsiooni esitamisest ja kutse osalemaks Tartumaa Loometalgutel

2020-10-11 22:47:17

Tere! Aitäh kõigile, kes on petitisioonile enda allkirja andnud!

Informeerin, et eelmise nädala seisuga sai pöördumine petitisioonis https://www.petitsioon.com/kergliiklustee_roomu-viira_luunja-aovere_teedel nimetatud ametiasutustele edastatud. Esialgne plaan on toetusallkirju jätkuvalt edasi koguda ning 2021. a kevadel teha korduv pöördumine, juhul kui selleks hetkeks ei ole edasiste arengute osas selgust.

Lisaks kutsusin esitatud pöördumises ametiasutuste esindajaid liituma Tartumaa Loometalgutega https://vunkimano.ee/, mis toimuvad 23. – 24.10.2020 Nõo Põhikoolis. Üheks teemaks Tartumaa Loometalgutele olen esitanud „Ohtlikud teed“ https://vunkimano.ee/#ohtlikud-teed. Loodan väga, et ametiasutuste esindajad leiavad võimaluse loometalgutel osalemiseks ning selle tulemusel tekib asutuste ja kogukonna vaheline arutelu.

Samuti kutsun kõiki, kes on enda toetusallkirja petitsioonile andnud, tulge ka osalege Tartumaa Loometalgutel.  Loometalgutel räägitakse ja proovitakse ühiselt võimaluste kaardistamisega leida edasine tegevuskava Rõõmu-Viira ja Luunja-Aovere  kergliiklusteede projekti realiseerumiseks. Rohkearvuline osalemine on oluline, et meie probleem nähtavaks teha. Kuna kohtade arv on piiratud, siis palun huvilistel registreerimise osas esimesel võimalusel minuga ühendust võtta või registreeruda ise otse meeskonda aadressil https://vunkimano.ee/#ohtlikud-teed.  

 

Parimate soovidega

Aivar Karus

Luunja kogukonna “Kergliiklusteede rajamine Rõõmu-Viira ja Luunja-Aovere teedele” eestvedaja), aivarkarus@gmail.com 


Aivar Karus (Luunja kogukonna “Kergliiklusteede rajamine Rõõmu-Viira ja Luunja-Aovere teedele” eestvedaja)Jaga seda petitsiooni

Aidake sellel petitsioonil rohkem allkirju saada.

Kuidas oma petitsiooni promoda?

  • Jagage petitsiooni oma Facebooki seinal ja oma petitsiooni teemaga seotud gruppides.
  • Võtke ühendust oma sõpradega.
    1. Kirjutage siia sõnum, miks te sellele petitsioonile alla kirjutasite. Inimesed annavad oma allkirja suurema tõenäosusega, kui nad mõistavad teema olulisust.
    2. Kopeerige ja kleepige petitsiooni veebiaadress oma sõnumisse.
    3. Saatke sõnum kasutades järgmisi kanaleid: e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram ja LinkedIn.Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...