Lastekaitseseaduse eelnõu

http://eelnoud.valitsus.ee/main#lvJ0JkzR    LaKS_eelnõu_27.12.2013.rtf   Dokumendi number: 13-1782/01   reg.aeg 30.12.2013

Allkirja peab kinnitama e-mailiga!  Подпись нужно подтвердить через e-mail !

aadress facebookis: https://www.facebook.com/pages/Lastekaitseseaduse-eeln%C3%B5u-petitsioon/584115835005733?ref=hl

MTÜ EESTI VANEMAD        veebileht: www.eestivanemad.ee        e-mail:   perelastekaitseks@gmail.com 

Perekonna ja Laste Kaitse initsiatiivgrupp arvab, et Lastekaitseseaduse eelnõu ohustab eesti rahva tuleviku.

Petitsiooni sõnastamine: “Olen Lastekaitseseaduse eelnõu vastu, kuna selle rakendamine ohustab perekonda, annab alust kuritarvitamiseks ametnike poolt, eraldamiseks lapsi mis tahes põhjustel (ettekäändel) normaalsetest peredest, mis toob lapsele suurt psühholoogilist traumat, samuti lapse suunamist lapsendamiseks tihti välismaale, mis kõik soodustab kokkuvõttes Eesti rahva väljasuremist. 
Lapse eraldamine perest võib olla ainult erandina seaduses täpselt fikseeritud juhtudel kohtu otsuse järgi, lapsi antakse üle lähimatele sugulastele ning alles siis, kui see ei ole võimalik, laps suunatakse mingile teisele normaalsele perele või laste asutusele. L
apse suunamine lapsendamiseks välismaale on välistatud."

Ainult mõned kahtlased osad Lastekaitseseaduse eelnõust ja kommentaar:

Par.17 Lapse parimast huvist lähtumine

(1)  Kõigi last otseselt või kaudselt mõjutavate otsuste tegemisel tuleb välja selgitada lapse parim huvi ja lähtuda sellest otsuse tegemisel. – antud punkt eraldab lapse ja perekonna huvisid

(2) Lapse parima huvi väljaselgitamiseks tuleb: 1). kuulata ära lapse arvamus, arvestada sellega otsuse tegemisel võimalikult suurel määral, selgitada lapsele arusaadaval viisil, millises osas tema arvamusega otsuse tegemisel arvestati, ja põhjendada lapsele otsuse seda osa, mis lapse arvamusega ei ühti;  2). koostöös lapse vanemate, lapse jaoks oluliste isikute ja lapsega töötavate isikutega selgitada välja lapse parimale huvile enim vastava otsuse tegemiseks vajalik informatsioon; 3). lähtuda lapse east, arengutasemest, identiteedist ja muudest olulistest asjaoludest ning kaaluda, kuidas mõjutab otsus lapse heaolu, õigusi ja arenguvajadusi ning lähedaste ja püsivate inimsuhete tekkimist ja hoidmist. - vanemate ja perekonna huvisid praktiliselt ei arvestata, lapse huvid on eraldatud perekonna huvidest, perekond ei tähenda mitte midagi lapse jaoks ja ei mõju tema kohta tehtavale otsusele.Vanemad on vaid vajaliku info allikas (p.2), mitte rohkem.

Par.19 Lapse väärkohtlemise keeld

(1) Lapse hooletusse jätmine, lapse vaimne, emotsionaalne, kehaline ja seksuaalne väärkohtlemine, sealhulgas lapse alavääristamine, hirmutamine ja kehaline karistamine, samuti lapse karistamine mis tahes muul viisil, mis ohustab tema vaimset, emotsionaalset või füüsilist tervist, on keelatud. (2) Lapse seksuaalse ärakasutamise vältimiseks on lapse seaduslikul esindajal karistusregistri seaduse alusel õigus saada teavet teise isiku seksuaalkuritegudes karistatuse kohta, kui tal on selleks lapse kaitsest lähtuv õigustatud huvi. Õigustatud huvi on olemas eelkõige juhul, kui laps viibib teise isiku järelevalve all seadusliku esindaja juuresolekuta. (3) Kui lapse käitumine kujutab otsest ohtu lapse enda või teiste isikute elule või tervisele ning seda ohtu ei ole võimalik vältida, sealhulgas vestluse, veenmise või suulise rahustamise teel, on lapse vanemal, last kasvataval isikul, lapsega töötaval isikul või lastekaitsetöötajal lubatud kasutada lapse ohjeldamiseks jõudu määral, mis ei tekita lapsele kehalisi, vaimseid või emotsionaalseid kahjustusi ning riivab võimalikult vähe lapse õigusi ja vabadusi. – p.1 ja 3 võib tõlgendada väga laialt, praktiliselt võib lastekaitsetöötaja arvamusel iga kohtlemine ohustada nt. lapse emotsionaalset tervist. Või kui laps nt. mängib üksinda hoovis, siis seda võib tõlgendada nagu hooletusse jätmist. Mida tähendavad lapse õigused ja vabadused, kuidas võib neid vaadata perest eraldi? Seega laps on selles tähenduses eraldatud perest ja kuulub riigile, mitte perele.

Par.21 Abivajav laps

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. - mõiste „lapse heaolu“ võib tõlgendada väga laialt. Näiteks, siin võib olla pere sissetulek, rasked haigused peres, vanemate töötus, toiduvalik, plaaniline vaktsineerimine, eluutingiused...

Par.23 Abivajaduse hindamine

(1 )Enne abivajavale lapsele sobiva sekkumise kohaldamist tuleb hinnata lapse abivajadust. Lapse abivajadust hindab lastekaitsetöötaja või lapsega töötav isik.(2) Lastekaitsetöötaja või lapsega töötava isiku tehtav lapse abivajaduse hindamine peab sisaldama:  1) hinnangut lapse füüsilisele, psühholoogilisele, emotsionaalsele, sotsiaalsele, kognitiivsele ja hariduslikule heaolule; 2) hinnangut lapse vanema või last kasvatava isiku vanemlikele oskustele. (3) Lastekaitsetöötaja või lapsega töötav isik peab lapse abivajaduse hindamisse kaasama lapse ja tema vanema või last kasvatava isiku või lasteasutuse, kus laps viibib. - kas lastekaitsetöötaja on tõesti nii osav ja mitmekülgselt haritud isik, et suudaks üksipäi ja iseseisvalt hinnata kõiki ülalmainitud aspekte? Kas ta on korraga laste psühholoog, jurist, pedagoog, arst jne? Lapse abivajadust peavad hindama spetsialistid või spetsialistide komisjon. Võttes arvesse, et antud seaduse §15 jõustub aastast 2020, enne seda võib teha ülalmainitud hindamisi isik ilma kõrghariduseta?

Par.24 Abivajavale lapsele abi osutamine

(1) Abivajavale lapsele abi osutamine on lapse heaolu toetava sekkumise kohaldamine. (2) Abivajavale lapsele tuleb abi osutada viisil, mis toetab lapse ja vanema või last kasvatava isiku vahelisi suhteid. (3) Abi osutamisel tuleb rakendada võrgustikutööd, järgides juhtumikorralduse põhimõtteid sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud korras. (4) Lastekaitsetöötaja või eriseaduses sätestatud juhtudel muu isik peab abivajavast lapsest teate saamisest hiljemalt kümne tööpäeva jooksul tegema otsuse juhtumikorralduse algatamiseks või algatamata jätmiseks või juhtumi edastamiseks pädevale ametiisikule. (5) Juhtumikorralduse võib algatamata jätta ainult juhul, kui lapse abivajadus on võimalik kõrvaldada ühekordse sekkumisega. (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud isikud peavad abivajavale lapsele abi osutamisel välja selgitama ja dokumenteerima lapse arvamuse ning lisama selle lapsega seotud kohustuslikule juhtumiplaanile, kui eriseadus ei sätesta teisiti. - miks kuulatakse vaid lapse arvamust? Miks ei selgitata välja vanema arvamust? Vanemad on kõrvaldatud oma lapse elu ja saatuse otsustamisest.

Par.27 Hädaohus oleva lapse toimetamine ohututesse tingimustesse

(1) Hädaohus last tuleb viivitamata abistada ja vajaduse korral toimetada ta ohututesse tingimustesse ohu möödumiseni selleks tema seadusliku esindaja nõusolekut küsimata. - tuleb lisada: teavitades seadusliku esindajat lapse toimetamise kohta, ja sellest mis põhjusel ja kuhu laps toimetatakse (2) Kui lapse ohtu sattumine ei olnud põhjustatud seadusliku esindaja tegevusest või tegevusetusest või kui seaduslikust esindajast tulenev oht on lõppenud, antakse hädaohus olev laps üle tema seaduslikule esindajale. (3) Hädaohus oleva lapse toimetab ohututesse tingimustesse lapse viibimiskoha järgse kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja või politsei korrakaitseseaduse alusel. (4) Hädaohus olev laps paigutatakse ohututesse tingimustesse selleks sobivat teenust osutava sotsiaal-, tervishoiu- või haridusasutuse või isiku (edaspidi teenuseosutaja) juurde sõltuvalt lapse olukorrast ja vajadustest.(5) Hädaohus oleva lapse võib ajutiselt paigutada teenuseosutaja juurde sobiva teenuse saamiseks järgmistel juhtudel: 1) seadusliku esindaja nõusolekul; - vastuolus §28, l.1 p.2!!! 2) kohaliku omavalitsuse või Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötaja otsusel, kui seaduslik esindaja ei ole kättesaadav.

Par.28 Hädaohus oleva lapse ajutine perekonnast eraldamine

puudub sõnastus, et lapse eraldamine perest, ka ajutine, toob talle vaimse ja psüühilise trauma.

(1) Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja või tema puudumisel Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötaja teeb otsuse hädaohus oleva lapse ajutiseks perekonnast eraldamiseks järgmistel juhtudel: - kuidas üksik tavaline ametnik on pädev teha nii otsustusrikast ja pere lõhkuvat otsust? 1) lapse ohtu sattumise põhjustas lapse seaduslik esindaja oma tegevuse või tegevusetusega; 2) lapse seaduslik esindaja keeldub lapse ajutisest paigutamisest teenuseosutaja juurde sobiva teenuse saamiseks. - kas eraldatakse perest ainult sellepärast, et seaduslik esindaja keeldub teenuse saamisest? Kui lapsevanem otsustas nt. mitte vaktsineerida last, kas laps eraldatakse? Või otsustas koolitada last kodus? vastuolus §27, l.5 p.1!!! (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 tehtud otsuse alusel peatub hädaohus oleva lapse seadusliku esindaja hooldusõigus lapse eraldamisele järgneva tööpäeva kella 12.00-ni. - hoolduõiguse peatumise otsustagu kohus, mitte ametnik! (3) Hädaohus oleva lapse ja tema seadusliku esindaja suhtlusõiguse piiramine peab olema fikseeritud käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel tehtud otsuses. – kes otsustab suhtlusõiguse piiramise? Kui laps sattus hädaohtu oma või kolmanda isiku süül, miks piiratakse suhtlemist seadusliku esindajaga? Isegi vanglas oleval kurjategijal on õigus suhelda lähedastega! Kas hooldusõiguse kaotamisega kaob ka suhtlemisõigus? (4) Kohalik omavalitsus peab hindama lapse olukorda ja abivajadust ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul andma lapse üle seaduslikule esindajale või pöörduma kohtusse hooldusõiguse piiramiseks perekonnaseaduses sätestatud alustel.  (5) Kui hädaohus olev laps tuleb ise või satub muul viisil teenuseosutaja juurde, peab teenuseosutaja viivitamata taotlema käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsust lapse ajutise perekonnast eraldamise kohta, kui talle on saanud teatavaks või tal on alust arvata, et lapse seaduslik esindaja on põhjustanud lapse hädaohtu sattumise. - perekonnast eraldamine toimub oletuse alusel. Kas nii olulise küsimuse võib otsustada ja algatada üksik kõrvalisik? Miks ta ei peaks pöörduma esialgu vanemate poole asja välja selgitamiseks, vaid oletuse alusel koheselt algatab pere lõhustuva protsessi?

 

Наша инициативная группа "В защиту семьи и детей" считает, что внедрение нового проекта закона "О защите детей" угрожает будущему народа Эстонии.

В петиции сказано: «Я против проекта закона «О защите детей», так как его принятие представляет угрозу  семье и даёт правовую основу для возможных злоупотреблений со стороны чиновников – изъятия детей социальными службами под любым предлогом из нормальных семей, что несомненно нанесёт ребёнку сильнейшую психологическую травму из-за разлучения с родителями,  для последующего усыновления зачастую заграницу, - что будет способствовать дальнейшему вымиранию населения Эстонии. Изъятие ребёнка из семьи возможно только как крайний вариант в чётко зафиксированных в законе тяжёлых случаях по решению суда, а передача детей возможна только ближайшим родственникам и лишь в случае, если это невозможно, следует рассматривать другие варианты, такие как передача ребёнка в другую семью или детское учреждение. При этом высылка ребёнка за границу для усыновления исключена».

Ниже приводятся только некоторые очень сомнительные и вызывающие тревогу статьи нового законопроекта с комментариями:

§17  Прежде всего следует исходить из интересов ребёнка

(1) При принятии любых прямо или косвенно влияющих на ребёнка решений следует установить, что наиболее всего соответствует интересам ребёнка, и исходить из этого. - данный пункт отделяет интересы ребенка от семьи. Для выяснения интересов ребёнка следует: 1) выслушать мнение ребёнка и учитывать его по возможности прежде всего, разъяснить ребёнку понятным способом, в чём его мнение было учтено при принятии решения, а также обосновать ребёнку ту часть решения, которая не сходится с мнением ребёнка; (2) в сотрудничестве с родителями и важными для ребёнка лицами, а также социальными работниками выяснить всю информацию, необходимую для принятия решения, наиболее всего соответствующего наилучшим интересам ребёнка;  (3) исходить из возраста ребёнка, уровня его развития, идентитета и других существенных факторов, а также взвесить, как повлияет решение на благополучие ребёнка, его права и иные потребности, а также на его способность создавать и сохранять близкие и крепкие человеческие отношения. - интересы родителей и семьи практически не учитываются, интересы ребенка отделены от интересов родителей, семья не имеет никакого значения для ребенка и не влияет на решение, выносимое в отношении ребенка. Родители являются лишь источником информации, необходимой для принятия решения (ч.2.п.2), не более того.

 

§19 Запрет на неправильное обращение с ребёнком

(1)  Небрежное обращение и недобросовестный уход за ребёнком, душевное, эмоциональное, физическое и сексуальное насилие, в том числе обесценивание, запугивание и физическое наказание, а также наказание любым другим способом, который угрожает его душевному, эмоциональному или физическому здоровью, запрещены.    ..... (3)  если поведение ребёнка представляет прямую угрозу жизни и здоровью его или других лиц, то можно применить силу, не наносящую ему эмоциональных, физических или душевных травм и, по возможности, с наименьшим ограничением его прав и свобод.  -части 1 и 3 можно трактовать безгранично широко, по мнению работника службы защиты детей любое обращение с ребенком можно быть неправильным, к примеру, причиняющее эмоциональный вред здоровью ребенка. Или, если ребенок играет один во дворе, это можно трактовать как то, что его оставили без ухода. Что такое права и свободы ребёнка, как можно их трактовать отдельно от семьи? Такие расплывчатые определения доводят ситуацию до абсурда, когда любое адекватное или неадекватное требование ребёнка должно быть удовлетворено. Таким образом, уже по определению ребёнок противопоставлен семье и принадлежит государству, а не родителям.

§21 Нуждающийся в помощи ребёнок

Нуждающийся в помощи ребёнок – это ребёнок, благополучию которого что-то угрожает, или возникает подозрение, что с ребёнком обращаются неправильно, что его оставили без ухода или довели до иного состояния, нарушающего его права, а также это ребёнок, чьё поведение представляет угрозу его собственному благополучию или благополучию других лиц.  - понятие «благополучие» можно трактовать как угодно. К примеру, чиновник может понимать под  этим термином определённый доход семьи, некий стандартный набор еды, тяжелые заболевания в семье, безработицу, плановые прививки, наличие детской мебели и т.д.

§23 Оценка необходимой помощи ребенку

(1) Прежде чем осуществить необходимое вмешательство в жизнь ребенка, нуждающегося в помощи, нужно провести оценку необходимой помощи ребенку. Необходимость оказания помощи ребенку оценивает работник службы защиты детей или лицо, работающее с детьми. (2) Оценка необходимой помощи ребенку, проведенная работником службы защиты детей или лицом, работающеим с детьми, должна содержать: 1) оценку физического, психологического, эмоционального, социального, познавательного и образовательного благополучия ребенка; 2) оценку способности воспитывать ребенка родителей или лица, воспитывающего ребенка. (3) При оценке необходимой помощи ребенку, работник службы защиты детей или лицо, работающее с детьми, должно привлекать для этого ребенка, его родителей или лицо, воспитывающее ребенка или детское учреждение, где находится ребенок. - получается, что работник службы защиты детей является насколько искусным и всесторонне образованным человеком, что может единолично и самостоятельно оценить все вышеперечисленные аспекты? Он в одном лице является одновременно психологом, юристом, педагогом, врачом и т.д.? Оценку необходимой помощи ребенку должны проводить специалисты или комиссия специалистов. А с учетом того, что §15 об образовательном цензе вступает в силу с 1 января 2020 года, до этого времени данную оценку может делать лицо без высшего образования?

§24 Оказание помощи ребенку, нуждающегося в помощи

(1) Оказание помощи ребенку, нуждающегося в помощи, означает поддержку благополучия ребенка через вмешательство в его жизнь. (2) Оказание помощи ребенку, нуждающегося в помощи, необходимо осуществлять таким образом, чтобы поддерживать отношения ребенка с его родителями или с лицами, воспитывающими этого ребенка. (3) Для оказания помощи нужно организовать работу в сети ближайшего окружения ребенка согласно положениям закона о социальном обеспечении по ведению этих дел. (4) Работник службы защиты детей или другое лицо в случаях, описанных в специальном законе, должен в течение десяти рабочих дней с момента получения сообщения о нуждающемся в помощи ребенке принять решение о возбуждении дела, отказе в возбуждении дела или передече дела компетентному чиновнику. (5) Дело может быть не возбуждено только в случае, если помощь ребенку может быть оказана однократным вмешательством. (6) Лица, указанные в части 4 данного параграфа, при оказании помощи нуждающегося в помощи ребенку должны выяснить и внести в документ мнение ребенка и добавить его в обязательный план данного дела, если в специальном законе не сказано по-другому. - почему спрашивают только мнение ребенка? Почему не спрашивают мнение родителей? Родители устранены от решения жизни и судьбы своего ребенка.

§27 Направление находящегося в опасности ребенка в безопасные условия

(1) Находящемуся в опасности ребенку необходимо немедленно оказать помощь и при необходимости отправить его в безопасные условия до момента, когда минует опасность для него, при этом не спрашивая мнение законного представителя ребенка. - необходимо добавить: сообщив законному представителю место пребывания ребенка, и по какой причине его туда отправили. (2) Если попадание ребенка в опасные условия не было вызвано действиями или бездействием законного представителя ребёнка или опасность, вызванная законным представителем, миновала, то находившегося в опасности ребенка передают его законному представителю. (3) Находящегося в опасности ребенка направляет в безопасные условия работник службы защиты детей или полицейский из органов местного самоуправления по месту пребывания ребенка согласно закону о защите общественного порядка. (4) Находящегося в опасности ребенка направляют в безопасные условия в социальное, здравоохранительное, образовательное учреждение или к лицу, предоставляющее соответствующую услугу (в дальнейшем поставщику услуг) в зависимости от ситуации и потребностей ребенка. (5) Находящегося в опасности ребенка можно временно поместить к поставщику услуг для получения необходимой услуги в следующих случаях: 1) при согласии законного представителя ребенка; - противоречит §28, ч.1 п.2!!! 2) по решению работника службы защиты детей из органов местного самоуправления или департамента социального страхования, если законный представитель ребёнка недоступен.

§28 Временное изъятие находящегося в опасности ребенка

отсутствует определение, что изъятие ребенка из семьи, в том числе временное, приносит ребенку душевную и психическую травму

(1) Работник службы защиты детей органов местного самоуправления или, при его отсутствии, работник службы защиты детей из департамента социального страхования, выносит постановление о временном изъятии из семьи находящегося в опасности ребенка в следующих случаях: - как может быть в компетенции одного чиновника право единолично решать такие серьезные вопросы, касающиеся существования и целостности семьи? 1) попадание ребенка в опасные условия было вызвано действиями или бездействием законного представителя; 2) законный представитель ребенка отказывается от временного помещения ребенка в предоставляющее соответствующую услугу учреждение или к лицу, поставщику услуг - то есть изъятие ребенка происходит только потому, что законный представитель отказывается от предоставления услуги? К примеру, если родитель отказался от вакцинации ребенка, то ребенка отберут? Или родитель решил обучать ребенка дома? Противоречит §27, ч.5.п.1!!!(2) На основе принятого, согласно части 1 данного параграфа, постановления об изъятии ребенка из семьи в отношении находящегося в опасности ребенка, приостанавливается право опеки законного представителя до 12.00 часов следующего рабочего дня. - лишать права на опеку родителей должен суд, а не чиновник! (3) Ограничение права на общение находящегося в опасности ребенка с его законным представителем должно быть зафиксировано на основе принятого постановления, согласно части 1 данного параграфа. - кто принимет постановление об ограничении права на общение? Если ребенок попал в опасную ситуацию по своей вине или вине третьих лиц, почему надо ограничивать право на общение с законным представителем? Даже находящийся в тюрьме преступник, имеет право на общение с родственниками. Получается, что с лишением права на опеку родителей лишают права на общение с ребенком? (4) Органы местного самоуправления должны оценить ситуацию и потребность в помощи ребенка и в течение срока, определенного ч.2 данного параграфа, передать ребенка законному представителю или обратиться в суд для ограничения права на опеку на основании положений закона «О семье». (5) Если находящийся в опасности ребенок приходит сам или попадает каким-то другим образом к поставщику услуг, то поставщик услуг обязан немедленно сделать прошение о вынесении постановления, согласно части 1 данного параграфа, о временном изъятии ребенка из семьи, если ему стало известно или есть основание полагать, что законный представитель ребенка являлся причиной того, что ребенок оказался в опасной ситуации. - то есть изъятие ребенка из семьи происходит на основании предположения. Как может постороннее лицо такой важный вопрос единолично решать и возбуждать дело об изъятии ребенка из семьи? Почему он не обязан прежде всего обратиться к родителям для выяснения всех обстоятельств, а только на основании предположения немедленно начинает процесс, разрушающий семью?

 

 

 

 

 

 


Perekonna ja Laste Kaitseks    Võtke petitsiooni autoriga ühendust