Nõuame Luunja Vallavolikogult põhjendusi Kaire Vahejõe ja Aare Andersoni umbusaldamise aluste osas või nende puudumisel nende jätkamist oma senistel ametikohtadel.

Võtke petitsiooni autoriga ühendust

Petitsiooni tulemus ning kokkuvõte

2020-12-18 20:22:56

Tere!

Tänan kõiki oma hääle andnuid. Ka on mul hea meel, et Luunja vallas on nii palju inimesi kelle õiglustunnet see umbusaldus riivas. Kogu selle teksti postitan ka Facebooki Luunja valla poliitilise diskussiooni gruppi. Kui kellelgi on kommentaare, siis palun kõik kommentaarid sinna. Meil on vaba maa ja kõigil on õigus oma arvamusele. 

On kätte jõudnud aeg teha kokkuvõtteid segaste võimumängude tõttu sündinud petitsioonist ning vaadata natuke sellele segapudrule kaine pilguga otsa. Eesmärk on endiselt saada aru, mis lõpuks toimus, toimub või mis on tõenäoline võimalikult tõe lähedane olukord.

 

Petitsioonile „Nõuame Luunja Vallavolikogult põhjendusi Kaire Vahejõe ja Aare Andersoni umbusaldamise aluste osas või nende puudumisel nende jätkamist oma senistel ametikohtadel.” andis oma allkirja 16 detsembri 2020 seisuga ehk nõudis umbusaldajatelt selgitust 174 inimest .

 

Petitsiooni tekst, millele alla kirjutati, oli järgnev.

 

Luunja Vallavolikogu 29.10.2020 istungil luges Aare Songe ette 2 avaldust, millega paluti algatada umbusalduse avaldamine volikogu esimehele Kaire Vahejõele ning vallavanem Aare Andersonile. Umbusalduse avaldusele olid alla kirjutanud Aare Songe, Kaimo Keerdo, Väino Kägo, Vladimir Kuropatkin, Vello Küng, Radž Sauk, Kaspar Killak ja Aavo Arrak. Umbusalduse avalduses puudusid umbusalduse avaldamise põhjused, mis võimaldaks väita, et Kaire Vahejõe ja Aare Anderson ei saa oma ametikohtadel hakkama, on ebapädevad jätkamaks oma ametikohtadel, on korruptiivsed, on kinnitanud oma tegevuse või tegevusetusega, et nad ei tegutse oma ametikohustusi täites Luunja valla ning vallarahva igakülgse heaolu nimel. Me nõuame umbusaldusele allakirjutanutelt avalikku selgitust umbusaldamise põhjuste osas. Mõjuvate, Luunja valla ja vallarahva huve kahjustavate tõendatud põhjuste puudumisel nõuame Luunja Vallavolikogult Kaire Vahejõe ja Aare Are andersoni jätkamist oma senistel ametikohtadel kuna nad on lühikese aja jooksul tõestanud, et tegutsevad aktiivselt ning igakülgselt Luunja valla rahva parimatest huvidest lähtuvalt ning oma tegevusega tagavad Luunja vallas jätkuva ja pikaaegse igakülgse elukvaliteedi tõusu. Me mõistame umbusaldusavalduse hukka kui Kaire Vahejõele ja Aare Andersonile avaldatakse umbusaldust ning nad kõrvaldatakse oma ametikohtadelt ilma seda tõendamata, et nad ei ole tegutsenud Luunja Valla ja vallarahva huvides ja on kuritarvitanud neile valimistel antud mandaadi läbi valijate usaldust.”

 

Pean eraldi välja tooma, et mul ei ole midagi isiklikku ühegi selle saagaga seotud inimese vastu vaid eesmärk oli olukorda vaadelda, midagi üldse aru saada selles tohuvapohus ning tagada parim võimalik tulemus Luunja valla igakülgseks arenguks.

 

Kuna segadus oli suur, tegutseda oli vaja, keegi pidi seda tegema ja mul oli selleks tol hetkel aega, koostasin petitsiooni ning võtsin osa ka 12.11.2020 vallavolikogu istungist, et kuulda umbusalduse põhjuseid ning edastada umbusaldajaile umbusalduse põhjuste vastu huvi tundva vallarahva tahteavaldus.

 

Umbusaldajatest ainsana võttis istungil ja ka valla lehes selles küsimuses sõna ning vastas küsimustele Radz Sauk.

 

Nimetatud istungil Radz Sauk sisulisi vastuseid umbusaldamise põhjuste osas reaalsuses ei andnud.

Samal istungil andis Radž Sauk lubaduse anda vallarahvale kõik vastused just ilmunud Kodu Uudiste numbris. Viimases (Nr 12 (287) Detsember 2020) Luunja valla infoleht „Kodu uudised” numbris väidab vallavolikogu esimees Kaimo Keerdo, et „ Radž Sauk selgitas põhjuseid, miks otsustati senisele volikogu esimehele umbusaldust avaldada„.

 

 

Radz Sauki lubadus vastata kontrollitav Volises 12.11.2020 istungi salvestus, osa 2 25-ndal minutil.

https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid/51886?video=e2547d11-da13-48c4-af72-7052979ec684&kid=13505

 

Lugesin lehe tähelepanelikult otsast lõpuni läbi ning ma leian, et vallarahvale ei ole siiski antud lubatud ammendavat vastuseid ega selgitusi.

 

Tegelikkuses ma ei teagi, mis selle petitsiooniga nüüd peale hakata. Umbusaldajad on selle eksistentsist teadlikd kuid ometi ei pea nad piisavaks ei 174 inimese tahet ega pea kinni antud lubadusest. Ilusti on küsitud, vägisi seda vastust välja kiskuda inimestest ei ole võimalik.

 

 

Kuid siiski. Väga tähelepanelikult värsket valla lugedes hakkasid nii paljude artiklite sisud end ise omavahel vastuseks ühendama ning minu jaoks subjektiivselt joonistus välja väga inetu võimalik pilt olukorrast.

Kõik pildi kujundanud osad tõin välja ka artiklite väljavõtete ning tsitaatide näol mis on välja toodud lõpus. Püüan jääda maksimaalselt tsitaatides kasutatud sõnade kasutuse juurde, et vältida arvamust, nagu ma võiks kedagi ise sildistada kellekski või millekski. Samas on väga tugevaid sõnu ja väljendeid mida ei kasutaks kuid ei saa seda ka mitte teha kuna siis võiks arvata, et moondan konteksti. Veelkord. Eesmärk oli aru saada mis kammajjaa siis lõpuks toimub.

 

Välja joonistunud pilt avaliku info alusel. Märkus: Seni kuni puuduvad väidet tõendavad tõendid, tuleb kohtupraktikast lähtuvalt pidada iga väidet „Paljasõnaliseks väiteks”.

 

Radz Sauk tõi oma artiklis „Kolm aastat ameerika mägedel” välja, et Tänu Isamaaliidule tekkis võimalus säilitada Luunja valla iseseisvus teatud tingimustel ning „Selle soovi täitmine tulemuse nimel tundus ahvatlev.

Selleks, et säilitada harjumuspärane võim ja kontroll, tuli teha koostööd Isamaaliiduga mistõttu Aare Andersoni vallavanema kandidaadiks seadmine oli sisuliselt Uus Luunja jaoks möödapääsmatu. Seetõttu sobis ta sellel hetkel väga hästi vallavanemaks kuna aitas võimu alles jätta.

Lugedes viimast ning ka varasemaid Aare Andersoni kirjatükke ning seisukohti siis paistab, et Luunja vallas elu elavdamise võimalused paistsid talle VL Luunjaga koostööd tehes paremad ning ta otsustas nedega koostööd teha eelkõige valla elu edendamiseks. Seda kinnitab ka Radz Sauki pahameel koalitsiooni (Uus Luunja + Isamaa) info liikumisest opositsioonile (VL Luunja) ehk tema väljenditest lähtuvalt saab arvata, et „reeturiteks” muutusid nii Aare Anderson kui Radz Sauki umbusaldamise võimaldanud „77a vanahärra” kelle „hääl osteti ära” varahalduse sihtasutuse juhi vahetamise lubadusega. (Ehk siis paistab, et volikogu 15-s liige müüs oma otsustavalt kaalukaussi kallutavat häält kõrgemale pakkujale ning nõudis midagi seoses varahalduse juhi ametikohaga.)

 

Nüüd kui kaalukaussi kallutava „77a vanahärra” hääl oli olemas, umbusaldati Radz Sauki ning moodustus uus koalitsioon VL Luunja + Isamaa. (Selgitus: Umbusaldamise põhjus sobimatus oma ametikohale ning volikogu usalduse kaotus. Volikogu leidis, et valla ja volikogu juhtimises on suuri puudujääke, mis kahjustavad valla mainet ja pidurdavad arengut).

(Märkus: Umbusaldamise hetkel oli Radz Sauk volikogu esimees, majanduskomisjoni esimees, planeeringu- ja keskkonnakomisjoni liige, volikogu esindajana kooli hoolekogu liige, SA Luunja Jõesadama juhatuse liige, SA Luunja Varahaldus nõukogu esimees. )

Radz Saukile esitati ligi 10000 eur nõue väidetava kahju tekitamise eest SA Luunja Jõesadamale ning mingi teadmatu asja osas taheti ka Aare Songele seniteadmata põhjusel süüdistust esitada. Radz Sauki artikli sõnastuse ja ka 12.11.2020 volikogu istungil kuuldu-nähtu tõttu tundub, et võib ehk olla tõsi taga kuulujuttudel ning volikogu istungil kuuldud süüdistustel, et Radz Sauki juhtimisstiil on sisuliselt diktaatorle omane ning sellega kaasneb emotsionaalne, verbaalne agressiivsus erimeelsete suhtes.

(Märkus: Inimene, kes juhib eeskuju, innustamise, koostöö, tunnustamise jne meetodil, ei kasutaks iial väljendit „MINU vallavanem” vaid kasutaks termineid kas meie vallavanem või vallavanem.

Ehk kui erakonna või valimisliidu juhtfiguur alati esiendes avalikkusele räägib kõigi eest üksi ning nimetab vallavanemat „MINU” vallavanemaks, on alust uskuda, et dikaatorluses ja sellega kaasas käivatel süüdistustel võib tõepoolest olla tõsi taga.

Kui on, siis sellisel juhul muutuvad ka järgnevad sündmused loogiliseks tagajärjeks.

 

Kuna „reetur kes peab arvestama, mis teda ees ootab” ehk 77a vanahärra soovis Radz Sauki sõnul suve lõpus andeks saada ja ära leppida ehk uuel koalitsioonil enam „77a vanahärra” häält ei olnud siis „saigi siis otsustatud, et anname sisse umbusaldusavaldused nii vallavanemale kui volikogu esimehele”.

 

Ehk siis sellest nähtuvalt tulebki tegelik umbusalduste avaldamise põhjus välja ning kuna põhjus on nii lihtne ja ilmne kuid egoistlik ja amoraalne, siis ilmselt välditaksegi vastuste andmist mainekahju vältimiseks. Vallavanem oli seega üks reeturitest „kes peab arvestama, mis teda ees ootab”.

 

Seega otsustatigi avaldada umbusaldust „reetur” Aare Andersonile ning „tegusat meeskonda juhtinud” volikogu esimees Kaire Vahejõele lihtsalt kuna nüüd muutus võimalikuks saada kokku 8 häält ja saada võim enda kätte tagasi. (Märkus: vallavolikogus on korraga 15 vallarahva poolt valitud volinikku ja kui on olemas 15st 8 häält, saab läbi suruda sisuliselt ükskõik mille).

 

Hästi illustreerib juba uues volikogus vastu võetud otsuseid Radz Sauki lehes olev tsitaat:

„Eks sellised hobuste vahetused raiskavad kindlasti aega ja energiat, aga aeg ei jää seisma ja areng läheb edasi. Selle eelduseks on meie poolt uue nägemusega noorem volikogu esimees ja suurema kandepinnaga vallavalitsuse koosseis.”

 

Järgnevaks teatab „uue nägemusega noorem volikogu esimees” Kaimo Keerdo oma artiklis „Lugupeetud Luunja valla elanik” , et „Rohkem kui pool volikogu koosseisust leidis (8 volinikku), et kevadel toimunud muutus valla juhtimises ei vii meid siiski piisavalt kiiresti soovitud suunas edasi” ning „Vaja oli värskeid ideid ja uut lähenemist ka vallamaja igapäevatöö juhtimisse. Eelmine vallavanem oli ametisse jäänud liiga kauaks. Iga juht väsib, head ideed lõppevad ning organisatsiooni areng peatub.”

Ehk siis kuna sõnakuulmatuks reeturiks osutunud Aare Anderson enam ei olnud „MINU vallavanem”, siis „tekkis vajadus värskete ideede ja uute lähenemiste järele”.

Selleks „värskeid ideid” toovaks vallavanemaks sattus juhtuma kandidaat, kes vastas kandideerimise põhjuse küsimusele „KUTSUTI”. (Volises järelvaadatav).

 

(Märkus: järgnev ei püüa seada kahtluse alla uue vallavanema moraalsust ega töövõimet kuid nii vastus „kutsuti” kui kiirelt esitatud eelnõu ei ole just usaldust tekitavad)

 

Ehk siis paraku paistab, et „kutsuti” „valda juhtima” uus „MINU vallavanem” kes asus ka kibekiiresti Radz Sauki tsitaadi kohaselt „suurema kandepinnaga vallavalitsuse koosseisu” suurendama.

 

Seda kinnitab Vallavolikogu 26.11.2020 istungi kokkuvõte (samuti ka näha värskes valla lehes):

 

Neljas päevakorrapunkt oli Luunja vallavalitsuse koosseisu kinnitamine.

 

Tõnu Muru luges ette volikogu otsuse eelnõu vallavalitsuse koosseisu kinnitamise kohta. Vallavanem tegi ettepaneku nimetada vallavalitsuse liikmeteks (lisaks endale) Radž Sauk, Kaja Õis,

Heino Saar ja Aivo Paabo. Volikogu liikmetel vallavanemale ega valitsuse liikmetele küsimusi ei olnud. Toimus hääletus, mille tulemusena kinnitati vallavalitsuse koosseis kaheksa poolthäälega (üks volinik jättis hääletamata).

 

Ehk kolme liikme asemel on nüüd vallavalitsusel 5 liiget kellest üks Radz Sauk. Vägisi tahab tekkida mulje, et soovitakse „kutsutud” „MINU vallavanemast” mitte liiga kaugel olla ehk justkui toimuks hoopis see, mida Radz Sauk väitis Kaire Vahejõe süüks olevat- vallavalitsuse töösse sekkumine. Võimalik, et lisakompetentsi kaasamine vallavalitsusse 2 täiendava inimese näol oli vajalik kuid hetkel ei ole ka alust välistada, et nii siiski ei ole ja 2le inimesele loodi lihtsalt lisasissetulek.

 

Vallavalitsuse liikmed hetkeseisuga https://luunja.ee/vallavalitsuse-koosseis

 

Lisaks vaadeldes volikogu istungite protokolle, asus taas võimule saanud seltskond üritama puhastada ka valla erinevaid komisjone, et ka seal mõjuvõim tagasi võtta.

 

Kõik see paistab paraku siiski "reeturi" karistamisena ning võimu tagasi enda kätte haaramise soovina ilma sisuliste põhjusteta milleks võiks olla ametikohale sobimatus, vallale kahjulik tegevus, korruptsioon, valla arengu huvidest mittelähtumine vms. Endiselt ei ole kuskilt leida ühtegi mõistlikku umbusalduse põhjust.

 

Võimalik, et mitte ükski muu inimene peale minu ei näe neid ridu värske Kodu Uudiste artiklites sama moodi ning kõik see lihtsalt tundub. Las igaüks otsustab ise.

 

Vana tõde rahvaga suhtlemisel on see, et kui lubad siis täida ja kui küsitakse siis vasta. Aega vastuseid anda oli piisavalt ning selle aja määras Radz Sauk ise. 174 inimest ei öelnud palun vaid nõudsid vastust. Seda ei maksa unustada, kes keda teenib. Volikogu teenib rahvast ehk maksumaksjat ja peab tegutsema vallarahva heaolu parimates huvides.

 

Kindlasti ei saa laienadada kogu sellist amoraalsust seisukohavõtuna tervele valimisliidule Uus Luunja vaid ülbe ja tolereerimatu on 8 umbusaldaja suhtumine. Valimisliidu Uus Luunja FB lehel olevad eesmärgid on ilusad ja üllad kuid sellisel käituva stagneerunud juhtimisstiiliga inimesed viivad selle laeva põhja.

 

Kinnitust on saanud ka see, et kõneks olev võimupööre kaotas Luunja ajaloo suurima finantstoetuse saamise nii eraettevõtjatelt kui Tartu linnalt. Kuna peale võimupööret ei olnud erasektor andma enda 300000 euro suurust panust „nende kätte” ning peale mida loobus ka Tartu linn toetamast projekti 300000 euroga. Seega maksis Uus Luunja võimu tagasihaaramine lisaks Luunja vallaametnike lisatöötundidele ja stressile vallarahvale 600000 eurot ning kinkis Lohkva Spordihalli rajamiseks kokkuvõttes suurema laenu.

 

Inimesed, kes on nõus hea eesmärgi nimel nii palju raha andma hea asja valmimise nimel, ei ole rumalad. 600000 eurot on suur raha. Kui nii negatiivse mainega inimesed juhivad valda ja nendega koostööst keeldutakse nende varasema juhtimispraktika või isikuomaduste tõttu, on see nagatiivse tagajärjega tervele vallale ehk mainekahju ning arengut pidurdav väga kindlasti.

 

Sellises valguses leian ma subjektiivselt, et need 8 umbusaldajat ei ole sobilikud valla juhtimises osalema ning nad peaksid vallale nii suure varalise- ja mainekahju tekitamise eest tagasi astuma.

Küllap on teisigi kes neid ei usalda ning koostööd teha ei soovi. Leian, et need 8 tuleks vastutusele võtmise mõttes järgmistel valimistel boikoteerida, et välistada edaspidi sarnane tsirkus.

Ülejäänuid VL Uus-Luunja ridades kandideerijaid ei tohiks vist samasse patta panna kuna lubadused üldiselt on ju ilusad.

 

Vaatleja

Nils Ratt

 

 

 

 

Järgnevalt lisan tõenditena välja nopitud tsitaadid ning millisest allikast need pärit on.

Igaüks kes soovib võib tõestuse saamiseks võtta värske valla lehe ja antud kohad markeriga endale välja joonistada.

 

1) Vallavolikogu 12.11.2020 istungi kokkuvõte mille esitas Kaimo Keerdo :

 

Käesoleva aasta oktoobrikuu volikogu istungil esitasid kaheksa volikogu liiget umbusaldusavaldused volikogu esimehe ja vallavanema vastu.

 

Enda kuulumise volikogu koosseisu olid peatanud Vello Küng ja Mait Nõmmsalu

 

Esimene päevakorrapunkt oli Luunja vallavolikogu esimehele umbusalduse avaldamine

 

Radž Sauk selgitas põhjuseid, miks otsustati senisele volikogu esimehele umbusaldust avaldada

 

Toimus hääletus, mille tulemusena oli umbusaldamise poolt kaheksa volikogu liiget: Aavo Arrak, Kaimo Keerdo, Kaspar Killak, Väino Kägo, Radž Sauk, Aare Songe, Vladimir Kuropatkin, Indrek Kärner. Vastu oli kuus liiget: Tarvo Laas, Margo Lempu, Rait Aviste, Kadi Kalmus, Sven Šois, Vjatšeslav Korobov. Kaire Vahejõe jäi erapooletuks. Seega otsustas volikogu avaldada umbusaldust senisele volikogu esimehele Kaire Vahejõele.

 

Kolmas päevakorra punkt oli Luunja vallavanemale umbusalduse avaldamine.

Toimus hääletus, mille tulemusena oli senisele vallavanemale umbusalduse avaldamise poolt kaheksa volikogu liiget (Aavo Arrak, Kaimo Keerdo, Kaspar Killak, Väino Kägo, Radž Sauk, Aare Songe, Vladimir Kuropatkin, Indrek Kärner) ja vastu seitse volikogu liiget (Kaire Vahejõe, Tarvo Laas, Margo Lempu, Rait Aviste, Kadi Kalmus, Sven Šois, Vjatšeslav Korobov). Hääletuse tulemusena avaldas volikogu umbusaldust ka senisele vallavanemale Aare Andersonile.

 

 

 

 

 

2) Minu enda tähelepanek Vallavolikogu 12.11.2020 istungilt kus oli kohal rekordiline arv vallaelanikke ning mida jälgis videosilla vahendusel palju inimesi.

 

Vallavanema kandidaat Tõnu Muru tutvustas enne hääletust ennast ning talle esitati muude küsimuste hulgas ka Tarvo Laasi poolt küsimus, „miks kandideerite”? Ta vastas - „Kutsuti”.

Järelvaadatav Volises 12.11.2020 istungi 3. ülekandeosa 38-l minutil.

https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid/51886?video=691101b5-1aaa-42c2-8b29-1e4af5f6ce93&kid=13505

 

3) Radz Sauki artikkel „Kolm aastat ameerika mägedel”

 

Mingil hetkel tuli valda Isamaa erakonna esindaja ja ütles, et tema võimuses on ja ta teeb kõik selleks, et meile tuleb positiivne otsus jääda iseseisvaks. Vastutasuks võiks olla selline meiepoolne

vastutulek, et Luunja vallas oleks Isamaa erakond esindatud valimistel ja võiks saavutada ka korraliku tulemuse. Selle soovi täitmine tulemuse nimel tundus ahvatlev”

 

Sai lepitud ka kokku, et tema (Aare Anderson) on meie valimisliidu vallavanema kandidaat”

 

Pigem tundub tagantjärele, et ta oli juba andnud teatud lubadused ja lepped opositsiooniga teinud”

 

Koos Isamaa erakonna esindajatega arutasime ja planeerisime tulevikku ja olevikku, kuid üsna pea sai selgeks, et üks Isamaa liige edastab seda kõike ka VL Luunjale”

 

Loomulikult salajast pole, aga kui me juba mängime seda koalitsiooni ja opositsiooni mängu, siis ikka aktsepteeritavate reeglitega”

 

Vanahärrale lubati koostöö eest sihtasutuse juhti vahetada ja olidki kokkulepped sõlmitud ja enamus hääli käes”

 

Seda, et ma pean oma vallaga vahetama advokaatide kirju, kui ma olen siin elatud neljakümnest aastast praktiliselt ühe kolmandiku, panustanud sellesama valla arengusse – seda laseb korraldada ka MINU vallavanem? „

 

Suve lõpul saime signaale, et vanim liige on selles koosluses pettunud ja teda on vajatud vaid selleks hääletuseks ning ta tahaks tagasi tulla meie ridadesse. Arvasime, et see on mingi järjekordne avantüür ja suhtusime sellesse üsna ükskõikselt. Siis ta palus, et saaksime kokku ja arutaks seda olukorda, selgitas oma otsuste tagamaid ja kahetses tehtut”

 

Saigi siis otsustatud, et anname sisse umbusaldusavaldused nii vallavanemale kui volikogu esimehele”

 

Reetur peab arvestama, mis teda ees võib oodata, pane sellele mis nimi tahad”

 

Tulemas oli volikogu istung, kus tema oli see üks puuduolev hääl ühele või teisele poolele”

Vanahärra kutsus meid kokku ja andis teada, et tema on kindel, et teda püütakse istungi ajaks saada ütlusi andma ja seega tema eksimuse heastamine võibki jääda tegemata. Ta soovis oma volitused peatada, et ei saadaks neid räpaseid plaane ellu viia”

 

Meilt küsiti umbusaldushääletusel, mis on põhjused, miks me umbusaldame volikogu esimeest” „Seda kõike eel toodut ju ei korraldanud vallavanem, vaid tegus meeskond, keda juhtis samuti volikogu esimees”

 

Järelikult kulus aeg sisulisele tööle, et punuda intriige. Eks sellised hobuste vahetused raiskavad kindlasti aega ja energiat, aga aeg ei jää seisma ja areng läheb edasi. Selle eelduseks on meie

poolt uue nägemusega noorem volikogu esimees ja suurema kandepinnaga vallavalitsuse koosseis.”

 

4) Kaimo Keerdo artikkel „Lugupeetud Luunja valla elanik”.

 

Rohkem kui pool volikogu koosseisust leidis, et kevadel toimunud muutus valla juhtimises ei vii meid siiski piisavalt kiiresti soovitud suunas edasi”

 

Vaja oli värskeid ideid ja uut lähenemist ka vallamaja igapäevatöö juhtimisse. Eelmine vallavanem oli ametisse jäänud liiga kauaks. Iga juht väsib, head ideed lõppevad ning organisatsiooni areng peatub. Kevadel moodustunud võimuliit selliseks muutuseks valmis ei olnud.”

 

5) Vallavolikogu 26.11.2020 istungi kokkuvõte

 

Neljas päevakorrapunkt oli Luunja vallavalitsuse koosseisu kinnitamine.

 

„Tõnu Muru luges ette volikogu otsuse eelnõu vallavalitsuse koosseisu kinnitamise kohta. Vallavanem tegi ettepaneku nimetada vallavalitsuse liikmeteks (lisaks endale) Radž Sauk, Kaja Õis, Heino Saar ja Aivo Paabo. Volikogu liikmetel vallavanemale ega valitsuse liikmetele küsimusi ei olnud. Toimus hääletus, mille tulemusena kinnitati vallavalitsuse koosseis kaheksa poolthäälega (üks volinik jättis hääletamata).”

 

Muudetud vallavalitsuse koosseis: https://luunja.ee/vallavalitsuse-koosseis

 

Eelmise Vallavalitsuse koosseis: Vallavanem, Heino Saar, Sten Šois.

 

 

 

 


Nils RattJaga seda petitsiooni

Aidake sellel petitsioonil rohkem allkirju saada.

Kuidas oma petitsiooni promoda?

  • Jagage petitsiooni oma Facebooki seinal ja oma petitsiooni teemaga seotud gruppides.
  • Võtke ühendust oma sõpradega.
    1. Kirjutage siia sõnum, miks te sellele petitsioonile alla kirjutasite. Inimesed annavad oma allkirja suurema tõenäosusega, kui nad mõistavad teema olulisust.
    2. Kopeerige ja kleepige petitsiooni veebiaadress oma sõnumisse.
    3. Saatke sõnum kasutades järgmisi kanaleid: e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram ja LinkedIn.Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...