Sundüürnikud - Toetame tagastatud majade elanike võrdset kohtlemist riigikorterites elanutega!

Võtke petitsiooni autoriga ühendust

Avalik kiri

2021-08-20 13:49:06

See on avalik kiri.

MTÜ Kristiine ÜÜ palub seda levitada sundüürnikele ja toetajatele.

Austatavad SUNDÜÜRNIKUD

Sissejuhatuseks tuletame korraks meelde ajalugu;

29.mai 1993 kui oli jõustunud Eluruumide Erastamise Seadus, mille kaudu jäeti tagastatud elamute üürnikud ilma endi eluruumide erastamise õigusest, asus Keskerakond koheselt sundüürnikke kaitsma suisa programmilisel tasandil. Keskerakond II Programm Sotsiaalpoliitika p.83 KODU. Tagastatud majade elanikud peavad saama eluruume erastada samadel tingimustel riigikorterites elanutega.

Selle konkreetse lubaduse peale astusid tuhanded sundüürnikud Keskerakonda, mina nende hulgas. Keskerakond oli võimul valitsuses, Riigikogus, paljudes omavalitsustes – sundüürnike heaks ei tehtud mitte midagi. Keskerakonna III Programm  Sotsiaalpoliitika p5. Võtame kasutusele meetmed omandireformi käigus sundüürnikele tekitatud kahjude hüvitamiseks.

Tegelikkuses öeldi lahti II Programmi lubadusest. Sellepeale mina lahkusin Keskerakonnast.

Edaspidi on Keskerakond kogu aeg enne valimisi tõstatanud esiplaanile sundüürnike teema ja järjekindlalt jätkab lubaduste andmist ikka eesmärgiga saada valimistel võimalikult paljude (ikkagi 100000 sundüürnikku, nende sugulased sõbrad, kõik, kes soovivad sundüürnike õiglast kohtlemist) sundüürnike hääli.

Keskerakond on usalduse kaotanud.

Ka nüüd enne valimisi on Keskerakond aktiveerinud sundüürnike teema. Juba aasta tagasi teavitati üldsust ja pöörduti personaalselt sundüürnike poole teatega, et minister Jaak Aab (Keskerakond) eestvedamisel on moodustatud erapooletutest teadlastest (kelle nimesid ei avalikustatud) töörühm, kelle ülesandeks on välja selgitada, kas sundüürnikele on kahju tekitatud. 

Hiljuti võttis sundüürnike teemal sõna isegi endine kohtu esimees Helve Särgava, kes on nüüd keskerakondlane, Tallinna volikogu aseesimees ja ilmselgelt järgmise Riigikogu liige - just nimelt sellepärast ta „K“ kiidab. 08.08.DELFI – <Tunnistagem viimaks sundüürnikele tekitatud kahju.>

Teade

Valitsus organiseeris minister Jaak Aab`i (keskerakond) eestvedamisel nn erapooletu uuringu - teadustöö vabariigi erapooletutelt teadlastelt, juristidelt, kes muuhulgas pidid välja selgitama, kas sundüürnikele tekitati kahju?

Tellija;  RAHANDUSMINISTEERIUM 

Töötasu 160000€ (MTÜ Kristiine ÜÜ – le teadaolevalt)

Teema, Omandireformi sotsiaalsed ja õiguslikud mõjud

Vastutav täitja;  ERIK  TERK   Doktorikraad - majandusteadlane Tallinna Ülikool
Peeter  Järvelaid         Õigusteadlane
Karl  Järvelaid             Jurist
Nikolai  Kunitsõn       Politoloogia
Kalle  Liiv                    Õigusteadus
Indrek Saar                Doktorikraad – majandusteadus
Juhan  Kivirähk         Sotsioloog
Toomas  Sepp          Õigusteadus
Lauri  Leppik            Doktorikraad - sotsiaalteadused

Antud uurimus on avaldatud GOOGLE  otsingus – Omandireformi sotsiaalsed ja õiguslikud mõjud.

ANNOTATSIOON

Väljavõte lk 4

Et tagastatud elamutes elanud üürnikega toimunut võib pidada Eesti riigi tegevuse tulemusena tekitatud ebaõigluseks, siis sellele reageerimata jätmine mõjuks halvasti inimeste usaldusele oma riigi suhtes. Kahjude tagantjärgi vähegi täpsem hindamine ja täielik kompenseerimine ei ole võimalik, küll aga peaks olema võimalik ja soovitatav püüd kannatuste ja kahjude osaliseks leevendamiseks/heastamiseks, mida saab tõlgendada sotsiaalse solidaarsuse aktina inimeste suhtes, kes jäid reformi käigus mitte omal süül „hammasrataste vahele“. Ka ühiskondlik arvamus näitab omandireformi käigus kahju kannatanute osas kõige suuremat empaatiat just sundüürnike suhtes ja aktsepteeriks nende kannatuste osaliseks hüvitamiseks rakendatavaid meetmeid kui need ei läheks ülejäänud ühiskonnale liiga palju maksma.

MTÜ Kristiine ÜÜ on sundüürnike probleemi lahendamisega tegelenud üle viieteistkümne aasta, kolmel korral on pöördutud Euroopa Inimõiguste Kohtusse. 

MTÜ Kristiine ÜÜ analüüsis seda eeldatavat erapooletut uurimust ja järeldab, et uurimus on puudustega, ei ole erapooletu ja annotatsioonis öeldut < Et tagastatud elamutes elanud üürnikega toimunut võib pidada Eesti riigi tegevuse tulemusena tekitatud ebaõigluseks, siis sellele reageerimata jätmine mõjuks halvasti inimeste usaldusele oma riigi suhtes>, ei saa pidada tõsiselt võetavaks, sest inimesed, eriti sundüürnikud on ammu kaotanud usalduse oma riigi vastu, kuna  juba 24 aastat tagasi tegeles majandusministeerium sundüürnike probleemi lahendamisega ja tegi uurimuse, mille otsused esitas majandusminister Jaak Leimann Riigikogule 17 septembril 1997 aastal.   

Tsitaat tema kõnest, millele tänase päevani ei ole tähelepanu pööratud ja sellest järeldub, et riigijuhtide jaoks ei ole olemas tagastatud majades elanud inimesi. 

 „Umbes 100000 (ükssada tuhat) on neid inimesi, kes meid tihti külastavad, kes elavad tagastatud majades ja ei saanud kasutada oma EVP-sid vähemalt korteri ostmiseks ning jäid sellega sümboolselt ilma nimetamisväärsest summast. Tõepoolest, tuleb tunnistada, et  me oleme nende inimeste ees teatud määral võlgu ja me peame nende inimeste küsimust lahendama mitte ainult seaduse abil, vaid ka finantsiliselt."

Käesoleval ajal erapooletute teaduste doktorite, teadlaste, juristide uuringust saab järeldada, et seaduseandjad koostasid seadusi teadmata, et nende ligidal toimivad juhitamatud jõud, millede sunnil jäeti tähelepanuta ligi ükssada tuhat üürnikku, kes unustati ja kirjutati teadmata kadunud inimeste hulka.

Tänasel päeval, 28 aastat hiljem avastati, et ligi ükssada tuhat üürnikku ei olegi teadmata kadunud. Tekkis paanika, ei tea mida teha? Moodustati erapooletutest teaduste doktoritest, teadlastest, juristidest komisjon, kes küsis rahva käest mida teha ja saadi teada, et ühiskond aktsepteeriks üürnikele, keda rahvas on millegipärast hakanud nimetama sundüürnikeks, nende kannatuste osaliseks hüvitamiseks rakendatavaid meetmeid, aga oh õnnetust kui need ülejäänud ühiskonnale liiga palju maksma lähevad.

Käesoleva erapooletute teaduste doktorite, teadlaste, juristide uurimustöö lõpparuande kõige suuremateks puudusteks on asjaolud, et sundüürnikele kahjude hüvitamisel arvestatakse ühiskondlikku arvamust justkui kahjude tekitajaks oli ühiskond, kes nüüd on otsustanud näpuotsaga midagi hüvitada, ja puudu on ka õiguslike mõjude analüüs, mis tugineb seadustele.

Kuidas sai võimalikus asjaolu, et Eluruumide Erastamise Seaduse vastuvõtmise hetkest alates tekkis riiki momentaalselt ligi ükssada tuhat üürilepingu alusel eluruume kasutavat üürnikku, kes ei saanud enda eluruume erastada nii nagu teised üürnikud, kes erastasid endi eluruumid ja sellega said väga suured majanduslikud eelised elu alustamiseks uues ühiskonnakorras?

Ei saa olla nii, et seaduseandjad koostasid Eluruumide Erastamise Seaduse      §3 lg5 p4, ja nad ei osanud ette näha, ning nad ei saanud aru, et sellega nad rikuvad suure osa inimeste õiguspärase ootuse põhimõtet, et selle seaduse jõustumise hetkel jäävad ligi ükssada tuhat inimest ilma enda üürilepingu alusel kasutatavate eluruumide erastamise õigusest, mis on varaline õigus ja kuulub vara hulka – järelikult on erastamisõigus pärandtav täpselt nii nagu pärandatakse muud vara. (juriidiline selgitus; eluruumide erastamise õigus on varaline õigus ja kuulub vara hulka seetõttu, et selle õiguse realiseerumisel on võimalik omandada korter, mida on võimalik rahaliselt hinnata)

Ei tohi olla nii, et teadvalt jäetakse osa üürnikke ilma neile seadusega antud õigusest soovi korral enda kasutuses olevaid eluruume kasutada elu lõpuni  ja see vaikitakse maha, kuigi rikutakse õiguspärase ootuse põhimõtet, mis välistab kord juba antud õigusest sõnamurdliku taganemise. 

Õigusriigis ei saa olla, ei tohi olla ettekavatsetud seadusevastast tegevust;  üürileandja, elamuekspluatatsiooni valitsus või kinnisvara hoolduse munitsipaalettevõte või muu....asutus  lõpetas ühepoolselt üürilepingu (muutis üürileandja nime) ja see vaikiti maha, kuigi rikuti Elamuseadus §39, kus on selgelt kirjas, et üürilepingut saab muuta ainult kirjalikus vormis üürniku ja temaga koos elavate täisealiste pereliikmete nõusolekul.

Ei saa olla nii et seadusandjad ei teadnud ja uurimistöö teostajad teadlased, juristid ei tea, et õiguspärase ootuse põhimõte tuleneb EV Põhiseaduse §10, millest tuleneb õigusriigi põhimõte, mis hõlmab õiguskindluse põhimõtte. 

Väide, et peab arvestama, et kahjude hüvitamine ei läheks ülejäänud ühiskonnale liiga palju maksma, läheb vastuollu seadustega. Tsiviilkoodeks §§ ...kui on tekitatud kahju, siis see tuleb hüvitada täies ulatuses , Elamuseadus §§... 32,39, EV Põhiseadus §§...10

a) Kõik riigi üürikorterid ehitati kogu rahva raha eest, seega ka ligi saja- tuhande sundüürniku rahade eest.

b) Kõik riigile kuuluvad üürikorterid erastasid need riigikodanikud, kodakondsuseta isikud ja isegi võõrriikide kodanikud, kes elasid Eluruumide Erastamise Seaduse vastuvõtmise hetkel nendes riigile kuuluvates üürikorterites olenemata sellest, kas nad olid enda tööga panustanud nende korterite ehitamiseks või ei olnud seda teinud.  

Järeldus;

a) Erastatud korteriomanikud elavad osaliselt sundüürnike rahade eest ehitatud korterites, kasutavad sundüürnike rahade eest loodud materiaalset vara enda isiklikus heaoluks.

b) Seega määravalt suurem osa rahvast, need inimesed, kes elavad erastatud korterites ei saa olla sundüürnikele tekitatud kahjude hindajaks.

Väide, et kahjude täielik kompenseerimine ei ole võimalik ei ole millegagi põhjendatud.

Kahjusid on võimalik täielikult kompenseerida, sest iga erastamata korteri turuhindhinna määramine  on lihtsalt teostatav toiming.

Sellele liidetakse mittevaralise kahju hüvitamiseks igale sundüürnikule ühesuurune rahaline summa.

Riik peab hüvitama Sundüürnikele tekitatud kahjud täies ulatuses.    ---Tsiviilkoodeks §§

P.s. Olgu öeldud, et vastutava väljaandja Eerik Terk`i poolt jutumärkides kasutatud väljend < kes jäid reformi käigus mitte omal süül „hammasrataste vahele“> on solvav sundüürnikele, sest sellega püütakse pehmendada riigi poolt ettekavatsetud seaduserikkumise  olemust. 

Ülal kirjapandu on mustand avalduse esitamiseks kohtule.

Ühise nimetuse all kaebuse vormistamine on väga keeruline.

Küll aga on võimalik igal sundüürnikul esitada kaebus MTÜ Kristiine ÜÜ kaudu absoluutselt identse tekstiga.

Ka minu poolt esitatav kaebus ei ole hetkel valmis, kuid on alustatud,  vajab selgitusi, tõendusi ja lõppanalüüsi –kohus ei võta vastu, kui leiab nn puudusi.(meie pöördume ka edaspidi juristide...just nimelt mitme juristi, vandeadvokaadi poole ühe ja sama küsimusega) See kaebus tuleb vormistada igati nõuetekohaselt.

Harju Maakohus                                                         08.08.2021

Lubja 4, Tallinn
hmktallinn.menetlus@kohus.ee

Henn Leetna

Tallinn Mob +372 5242074
henn.leetna@gmail.com

Austatav kohus

Kaebus

Nõue

Henn Leetna palub tunnistada Põhiseaduse § 10 vastaseks  Südalinna Munitsipaalettevõtte Akt nr 163; 01. jaanuar 1995.a. (Tõend 1)

Seoses Ülaltoodud aktiga nr 163; 01.jaanuar 1995.a. palub Henn Leetna tunnistada Põhiseaduse §10 vastaseks Südalinna Munitsipaalettevõtte toimingu  Henn Leetna`ga  eluruumide Alevi 4 – 9/4 üürimiseks sõlmitud Eluruumide üürilepingu ühepoolne lõpetamine. 

Henn Leetna palub tunnistada Põhiseaduse  §10  vastaseks  EES §3 lg5 p4.

Henn Leetna nõuab Tallinn Kesklinn Valitsuselt erastamiseks korterit, mis asub samas asulas, on sama suur, on sama heakorrastusega kui oli Henn Leetna poolt Eluruumi üürilepingu alusel kasutatav korter Alevi 4 – 9/4.

Henn Leetna palub Riigil hüvitada mittevaraline kahju, mille suuruse määrab kohus.

Seletus; 17.juunil 1993.a. sõlmis Henn Leetna Südalinna  Munitsipaalettevõttega (edaspidi üürileandja) Eluruumi üürilepingu korterite Alevi 4-9/4 üürimiseks lähtudes tollel ajal kehtinud tüüpüürilepingust, mis tugines Elamuseadus §31. (Tõend 2)

Üürileandja lõpetas 01.jaanuar 1995.a. ühepoolselt Henn Leetna` ga sõlmitud korteri Alevi  4 – 9/4 Eluruumi üürilepingu. Sellega üürileandja rikkus  halduse tegevuse seaduslikkuse ja Henn Leetna õiguskindluse põhimõtet minnes vastuollu Põhiseadus §10.

Põhiseadusest §10 tuleneb õigusriigi põhimõte, mis hõlmab õiguskindluse põhimõtte. Õiguskindluse põhimõte hõlmab omakorda õiguspärase ootuse ja vacatio legis’e põhimõtte. Riigikohus 31.01.12 Kohtuasja nr 3-4-1-24-11.

Üürileandja ei täitnud Elamuseadus §§ 32,39 nõudeid ja sellega rikkus  Põhiseadus §10 tagatud õiguspärase ootuse põhimõtet, mis välistab seadusega antud lubadusest sõnamurdliku taganemise. 

.....lõpetamata..............................

Lugupidamisega

Olge terved !

Henn Leetna
esimees
MTÜ Kristiine ÜÜ

P.s Olen ise E-200 liige, sest nemad on ainsad meie toetajad.

Pärast ülaltoodud kaebuse avalikustamist (Kristiine ÜÜ avaldab selle kaebuse ja vastulause nn erapooletute teadlaste teaduslikule uuringule raha eest, sest riigivastast sõnavõttu ilma rahata ei avalda mitte ükski perioodika väljaanne – avaldamine on küsitav, sest ka raha eest artikli avaldamisest võivad nad keelduda) tahaks näha, kas  E- 200 meid ka avalikult toetab?.....Erakonna poolt kinni makstud artikli peavad nad avaldama! Ilmselt E 200 toetab meid meedias, sest valimised on ukse ees. Meile on tähtis, et võimalikult paljud sundüürnikud esitaksid identse kaebuse.

Kutsun, palun toetage, tulge E 200 liikmeks!

Poliitilise otsuse kaudu tekitati meile kahju ja ainult poliitilise otsuse kaudu hüvitatakse meile tekitatud kahjud.

Kohtuotsus oleks kahjude hüvitamisel juhiseks ja sunniks riigile !

Nii et veelkord, ilma poliitikata ei saa; palume osalege ise poliitikas ja valimistel valige ainult E 200. Juhul, kui Sa ei osale poliitikas ja valimistele ka ei lähe ning  loodad, et las teised on poliitikas, las nad käivad valimas ja kui nad edu saavutavad küll siis mina ka saan, ei saa ja mitte keegi ei saa, sest just sinu osalus poliitikas ja sinu hääl valimistel on puudu.


Henn Leetna

Avalik kiri

2021-02-26 13:07:19

Avalik kiri
Lubatud avalikustada ka välismaal

Lähenevad KOV valimised. Möödunud aasta lõpus moodustati minister J. Aab`i (Keskerakond) juhtimisel niinimetatud erapooletu  komisjon, kelle määrati ülesandeks  välja selgitada, kas sundüürnikele on tekitatud kahju?
Avalikult teatati, et nii kõrgel riiklikul tasandil ei ole asja uuritud - sellega anti meile, sundüürnikele (tagastatud majade elanikele, kellele ei antud eluruumide erastamise õigust, kuigi kõigile teistele inimestele, kes ei elanud tagastatud majades anti eluruumide erastamise õigus) järjekordne lootus – ja tahtvalt loodi väär ettekujutus tegelikkusest, sest uurida pole midagi, seda tõendab fakt, et asja uuriti riiklikul tasandil üle kahekümne aasta tagasi;
juba 1997.aastal tunnistas majandusminister, et sundüürnikele on tekitatud kahju.

Väljavõte Riigikogu stenogrammist; 17 sept. 1997 esines Riigikogus majandusminister Jaak Leimann, kes ütles: „Umbes 100000 on neid inimesi, kes meid tihti külastavad, kes elavad tagastatud majades ja ei saanud kasutada oma EVP-sid vähemalt korteri ostmiseks ning jäid sellega sümboolselt ilma nimetamisväärsest summast. Tõepoolest, tuleb tunnistada, et  me oleme nende inimeste ees teatud määral võlgu ja me peame nende inimeste küsimust lahendama mitte ainult seaduse abil, vaid ka finantsiliselt."

Minister Jaak Aab on seadnud kahtluse alla minister Jaak Leimann`i sõnad.

Keskerakonna II Programm p.83 Kodu
Tagastatud majade elanikud peavad saama eluruume erastada samadel tingimustel riigikorterites elanutega.
Selle lubaduse peale astusid sajad, võib-olla isegi tuhanded sundüürnikud Keskerakonda – allakirjutanu nende hulgas. Keskerakonda valisid ükssada tuhat sündüürnikku, nende sugulased, sõbrad, head tuttavad, kogu edumeelne elanikkond, kes soovis, et riik kohtleks sundüürnikke võrdselt riigikorterites elanutega. Keskerakond sai võimule Riigikogus, Valitsuses, paljudes kohalikes omavalitsustes.
Keskerakond ei täitnud sundüürnikele antud  programmilist lubadust, kuigi selleks oli ideaalne võimalus, sest Keskerakond oli võimul.

Võeti vastu Keskerakonna III Programm,  kus II Programmis antud konkreetne lubadus oli asendatud abstraktse väljendiga. Sotsiaalpoliitika p5 Võtame kasutusele meetmed omandireformi käigus sundüürnikele tekitatud ülekohtu heastamiseks. Sellepeale astusin mina, allakirjutanu Keskerakonnast välja.

Miks peame edaspidi uskuma Keskerakonda? Saab järeldada, et Keskerakond võib veel kümneid aastaid anda meile, sundüürnikele lubadusi.

Ja sellest ei ole midagi halba. Vanasõnagi ütleb; Hea mees, kes lubabki!

Palume lugege ja allkirjastage; www.petitsioon.com  Sundüürnikud

Meie arvates käesoleval ajal objektiivselt reaalsust tajuv ja tulevikku vaatav on Erakond EESTI 200, kelle liikmete hulka kuulub ka allakirjutanu, kes kutsub kõiki edumeelseid inimesi ühinema.

Üle-Eestiline Sundüürnike Kogu Asutatud Viljandis 16.06.2001.a.  Asutamiskoosoleku juhataja; H. Leetna,  protokollis; T . Pullerits
Juhatuse esimeheks valiti Henn Leetna       
MTÜ Kristiine ÜÜ
Henn Leetna
esimees  


Henn LeetnaJaga seda petitsiooni

Aidake sellel petitsioonil rohkem allkirju saada.

Kuidas oma petitsiooni promoda?

  • Jagage petitsiooni oma Facebooki seinal ja oma petitsiooni teemaga seotud gruppides.
  • Võtke ühendust oma sõpradega.
    1. Kirjutage siia sõnum, miks te sellele petitsioonile alla kirjutasite. Inimesed annavad oma allkirja suurema tõenäosusega, kui nad mõistavad teema olulisust.
    2. Kopeerige ja kleepige petitsiooni veebiaadress oma sõnumisse.
    3. Saatke sõnum kasutades järgmisi kanaleid: e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram ja LinkedIn.Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...