Toeta Tammiste puhkemetsa säilitamist

Võtke petitsiooni autoriga ühendust

Petitsiooni "Toeta Tammiste puhkemetsa säilitamist" kokkuvõte

2021-09-16 20:41:22

Tere head avalduse toetajad!  

Muljetavaldav, kui paljudele inimestele Tammiste puhkemetsa käekäik korda läheb. Kokku on antud küsimuses 15. septembri seisuga arvamust avaldanud 883 tublit inimest: 169 Tori vallast, 524 Pärnu linnast ja 190 mujalt Eestist. Saame rõõmuga teatada ja julgeme seejuures arvata, et suuresti tänu kõikidele teile pole RMK oma 13. septembril avaldatud metsamajandamise projektis järgneval 10 aastal lageraiet Tammiste matkarajale ette näinud. Küll aga plaanitakse 2022. a matkarajast mõneti eemal lageraiuda 5 metsaeraldist ning ajavahemikus 2022-2029 teostada aegjärkset raiet (puistu täius viiakse 30%) 9 eraldisel, so kõik kokku 18,4 ha. Lageraie on kõnealusel metsaalal varasemalt teostatud juba 36% ulatuses.

Vaata raieplaani täpsemalt jooniselt (LR märgib lageraiet, AR aegjärkset raiet, millega viiakse puistu täius 30%):Raieala_plaan.jpg

Oleme väga rahul ning tänulikud Riigimetsa Majandamise Keskusele, et Tammiste matkarada säilitab oma väärtuslikud funktsioonid. Kuid leiame, et ka ülejäänud metsaala omab piirkonnas suurt rohekvaliteeti ning vajaks enne 2022. a raietegevuse alustamist põhjalikku looduskaitselist inventeerimist (vääriselupaikade analüüs, linnuseire). Tegemist on rohevõrgustiku alaga, mille ülesandeks on just inimtekkeliste mõjude pehmendamine või ennetamine, stabiilse keskkonnaseisundi hoidmine ja bioloogilise mitmekesisuse toetamine. Kohalikud elanikud on Tammiste metsas mitmeid erinevaid kaitsealuseid linnuliike täheldanud.  

Lisaks soovime kohalikult omavalitsuselt tuge, et algataks nt läbi üldplaneeringu Tammiste küla Pärnu jõe poolse metsa kaitse alla võtmine metsamajandamispiirangute seadmisega, metsa omandamine või pikaaegse kasutuslepingu sõlmimine, kuna kõnealusest metsast on kujunenud nii valla- kui linnaelanikele asendamatu kogukonnamets erinevate sotsiaalsete funktsioonidega. Laiemas mõttes on Tammiste külas paiknevad metsad ka linna „kopsud“.

Oleme edastanud teie toetusallkirjad järgmistele kontaktidele: Aliis Kevvai (Vändra metsaülem), Andres Sepp (RMK peametsaülem), Lauri Luur (Tori vallavanem), Signe Rõngas (Tori abivallavanem), Mart Järvik (Pärnu abilinnapea), Silver Smeljanski (Pärnu abilinnapea), Liisu Aulik (Keskkonnaameti Loodushoiubüroo spetsialist). Ühtlasi oleme avaldanud soovi eelpoolnimetatud asjaolistega ühiseks aruteluks, et saada lisainformatsiooni koostatud metsa majandamise projekti ja kaitseväärtuste inventeerimise kohta, kuid arutlemaks Tammiste küla Pärnu jõe poolse metsaala perspektiivi ning majandamise piirangute seadmise üle laiemaltki.  

Hoiame teid järgnevate sündmustega kursis.  

Täname veel kord!  

Parimate soovidega

Piret Lille        


Piret Lille, MTÜ Tammiste-Veskimetsa KülaseltsJaga seda petitsiooni

Aidake sellel petitsioonil rohkem allkirju saada.

Kuidas oma petitsiooni promoda?

  • Jagage petitsiooni oma Facebooki seinal ja oma petitsiooni teemaga seotud gruppides.
  • Võtke ühendust oma sõpradega.
    1. Kirjutage siia sõnum, miks te sellele petitsioonile alla kirjutasite. Inimesed annavad oma allkirja suurema tõenäosusega, kui nad mõistavad teema olulisust.
    2. Kopeerige ja kleepige petitsiooni veebiaadress oma sõnumisse.
    3. Saatke sõnum kasutades järgmisi kanaleid: e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram ja LinkedIn.