AS Green Marine soovib avada ehitus-lammutusjäätmete käitlemisteenust Virumaal asukohaga Rahu 19, Aseri. Soovime, et kohalik omavalitsus avab antud teemal avalikud konsultatsioonid huvirühmadele.

AS Green Marine

Viru-Nigulavallavalitsus

Eesti riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja kodanikeühenduste poolt tunnustatud hea kaasamise tava reguleerib kõigi osapoolte omavahelise teavituse, suhtluse ja hea asjaajamise korralduse. Ka kõige väiksem omavalitsus ühendab endas huvigruppe ja kogukondi, kellel on õigus (aga ka kohustus) kaasa rääkida kohaliku omavalitsuse territooriumil või ka selle naabrusesse kavandatavate planeeringute, rajatiste ja keskkonda olulisel määral muutvate ettevõtmiste aruteludesse. Meile teadaolevalt kavandab AS Green Marine Aseri aleviku territooriumile ehitus-lammutus jäätmete käitlemisteenuse võimaldamist:

1.Käideldavad jäätmed – segaehitusjäätmed, puidujäätmed, suurjäätmed (sh. mööbel) jm tavajäätmed.

2.Käideldavate jäätmete prognoositav maht on kuni 50 000 tonni aastas.

3.Käitlemisel tekkivate inertsete jäätmete (fraktsioon 0 - 30 mm) kogus on eeldatavalt kuni10 000 tonni aastas.

4.Liiklussagedus keskmiselt kuni 10 veokit ööpäevas.

See tegevus toob endaga kaasa olulisi muutusi kohaliku omavalitsuse territooriumil ja kogukonnas tervikuna. Kuna ei ettevõte ega kohalik omavalitsus ei ole Aseri elanikke teavitanud kavandatavast ettevõtmisest, peame väga oluliseks, et alustama peab eelkõige just meie elanikest ja meie huvidest. Peame oluliseks, et võimaliku planeeringu algataja alustaks esmajoones Aseri elanikega suhtlust ja teavituse läbiviimist, sh

* nimetatakse huvirühmad, keda kaasatakse;

* märgitakse need küsimused, mille kohta oodatakse huvirühmade seisukohti;

* nimetatakse huvirühmadele tagasiside andmise viisid ja tähtaeg;

* kirjeldatakse kaasamise edasist käiku ja eelnõu edasist menetlust.

Oleme heas usus ootamas, et kohalik omavalitsus avab avalikud konsultatsioonid huvirühmadele avaliku info jagamiseks (seda enam, et AS Green Marine tegevus on suunatud kvaliteetse, klientide vajadusi rahuldava ja keskkonnahoidliku jäätmekäitlusteenuse pakkumisele ning nõuetele vastava töökeskkonna loomisele). Ka Aseri elanikud ootavad oma asulale parimat käekäiku ja headest tavadest johtuvat suhtumist, mida saame koostöös ja heas infovahetuses nii ettevõtte kui ka kohaliku omavlitsusega pakkuda.

----------

Государственные учреждения Эстонии, местные самоуправления и гражданские объединения практикуют добросовестные взаимодействия в общение и информирование друг друга.
Заинтересованные группы и общество, даже в самом маленьком самоуправлении, имеют права (ответственность) участвовать в обсуждении планов использования территории местного самоуправления, которые могут повлиять на изменение окружающей среды на территории местного самоуправления.
Мы надеемся и ожидаем, что местное самоуправление откроет для публичного представления, для заинтересованной группы общества, информацию по данным действиям (тем более, что деятельность фирмы AS Green Marine направлена на предоставление высококачественных, экологических чистых услуг по переработке отходов и создание рабочей среды, которая бы отвечала нужным требованиям).
Жители Азери ожидают хорошего отношения к поселку, через общение и взаимное информирование, как с предприятиями, так и с местным самоуправлением. Надеемся на хорошее сотрудничество и обмен информацией.