BBB2021NO: Build Back Better say No Eesti äkki

IMG_20210403_1308044.jpg

Build back better:

Parem ülesehitus:
Sest kust see loosung nii äkki tuleb? Miks räägivad kõik peaministrid kõikvõimalikel rahvusvahelistel kohtumistel välismaal vajadusest paremini tagasi ehitada ja kas me pole neid kunagi oma riigis sellest kuulnud? Mida nad mõtlevad parema ülesehituse all? Ja miks pole see loosung kunagi olnud igas riigis avaliku arutelu osa?

Selle üle peetav arutelu on rohkem kui vajalik, sest meie esindajad on aruandekohustuslikud ainult meie, suveräänse elanikkonna, mitte igasuguste rahvusvaheliste organisatsioonide, globalistlike institutsioonide ja rahvusvaheliste ettevõtete ees.

Seetõttu nõuame elanikele iga riigi kohta selget vastust, mis sunnib valitsust ülaltoodud küsimustele vastama. Kuidas? Paludes selgesõnaliselt valitsusel distantseeruda Maailma Majandusfoorumi suurest lähtestamise algatusest ja nõudes, et meie valitsus arutaks nüüdsest kõigepealt riigiga algatusi ja plaane, millel on meie ühiskonnale suur mõju (näiteks Parem ehitada tagasi) enne rahvusvahelist suhtlemist. Sest nii peaks see olema korralikus demokraatias!

Loodame, et juhite oma pere, sõbrad ja tuttavad meie kodanikualgatusest teadlikuks!

Where does this slogan come from so suddenly? Why do all prime ministers speak at all kinds of international meetings abroad about the need to 'Build Back Better' and have we never heard them about this in our country? What do they mean by Build Back Better? And why has this slogan never been part of the public debate in every country?

A debate on this is more than necessary because our representatives are only accountable to us, the sovereign population, and not to all kinds of international organizations, globalist institutions and multinationals.

That is why we demand a clear answer to the population per country, which forces the government to answer the above questions. How? By explicitly asking the government to distance itself from the Great Reset Initiative of the World Economic Forum and by demanding that from now on our government discusses initiatives and plans that have a major impact on our society (such as Build Back Better) first with the country before communicating internationally. Because that's how it should be in a decent democracy!

We hope you will draw your family, friends and acquaintances aware of our citizens' initiative!

Allkirjasta see petitsioon

Allkirjastades nõustun, et BBB2021NO Eesti saab näha kogu teavet, mida ma sellele vormile esitan.

Me ei kuva teie e-posti aadressi avalikult internetis.

Me ei kuva teie e-posti aadressi avalikult internetis.


Ma annan nõusoleku käesolevale vormile esitatud teabe töötlemiseks järgmistel eesmärkidel:
Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...