Ei lageraiele Kehra terviserada ümbritsevas metsas

Kehra terviserada ümbritsev mets (edaspidi Kehra mets) on kõrgendatud avaliku huviga ala riigimetsas, mida haldab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja mille majandamist planeerides on RMK kohustatud kaasama kohalikku kogukonda.

Kuna RMK on koostamas Kehra metsa majandamise kava järgmiseks kümneks aastaks, toimus 16. veebruaril Kehra Rahvamajas kaasamiskoosolek, mille raames väljendas Ida-Harjumaa metsaülem RMK soovi Kehra terviserada ümbritsevas metsas lähiajaks lageraieid planeerima asuda.

Kehra metsast on majandatav ala umbes 65%, millest aastatel 2008–2016 on lagedaks raiutud umbes 43%, millest omakorda võib praegusel hetkel keskealiseks pidada umbes 20% ning noorendikeks ja veel uuenemata metsamaaks umbes 80%.

Suurimad raiestikud Kehra metsas on kaks ligi 3 ja üks üle 11 hektari suurust ala. Need kolm kõige suuremat ning kõik teised senised raiestikud, millest enamik on hetkel käsitletavad kui uuenemata metsamaad või noorendikud, külgnevad Kehra metsas kas küpse või järgneva 10 aasta jooksul küpseks saava metsa eraldistega. Veel piisavalt uuenemata eraldiste kõrval täiendavalt lageraiet teha on halb mõte nii ökoloogilises, sotsiaalses, kultuurilises kui ka majanduslikus mõttes.

 

Käesolevale petitsioonile allkirja andnud Kehra metsa kasutajad ja kohaliku kogukonna esindajad on selle vastu, et järgmise 10 aasta jooksul Kehra metsa tuleks lageraiuda.