Lastekaitseseaduse eelnõu

Kyu

/ #2 Seadus

2014-05-26 19:01

Ilmselt on seda petitsiooni koostatud kiirustades või mingile muule dokumendile tuginedes.
Paragrahvis 11 pole ühtegi sõna lapsendamisest...või olen ma pime :) :

" § 11. Kohaliku omavalitsuse ülesanded

(1) Kohaliku omavalitsuse ülesanded lastekaitse korraldamisel on:
1) lapse heaolu edendavate põhimõtete järgimine kohaliku omavalitsuse arengukavas;
2) lapse heaolu edendavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine oma haldusterritooriumil;
3) kohaliku elu korraldamine lapse heaolu ohustavaid riske ennetades ja vähendades;
4) abivajavast lapsest teate saamisel viivitamata teabe kontrollimine, lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks asjakohaste sekkumiste pakkumine;
5) perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale vajalike sekkumiste pakkumine;
6) kohaliku omavalitsuse hallatavates lasteasutustes regulaarse sisehindamise korraldamine;
7) lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi kasvatavate isikute toimetuleku parandamiseks vajaliku teabe kogumine laste ja perede olukorra, vajaduste ja probleemide kohta;
8) kohaliku omavalitsuse eelarvesse laste ja perede toimetuleku tagamiseks vajalike vahendite planeerimine.

(2) Kohalik omavalitsus peab vajaduse korral looma laste, lastega perede ja teiste lapsi kasvatavate isikute abistamiseks lastekaitsetöötaja ametikoha. Kohaliku omavalitsuse juurde moodustatakse vajaduse korral nõuandva organina laste ja perede komisjon."