Lastekaitseseaduse eelnõu

Meie iniatsatiivne grupp Perekonna ja Laste Kaitseks arvab, et Lastekaitseseaduse eelnõu ohustab eesti rahva tuleviku.

Petitsiooni sõnastamine: “Olen vastu Lastekaitseseaduse eelnõule, kuna selle rakendamine ohustab perekonda, annab alust kuritarvitarvitamiseks ametnike poolt, eraldamiseks lapsi normaalsetest peredest, nende lapsendamiseks välismaale tihti homoperedesse ning soodustab Eesti rahva väljasuremist."

Ainult mõned kahtlased osad Lastekaitseseaduse eelnõust ja kommentaar:

par.11 Sotsiaalkindlustusameti ülesanded

1. Sotsiaalkindlustusameti ülesanded on riikliku lastekaitsepoliitika elluviimine, riiklike strateegiate rakendamine ning
valdkondadeüleselastekaitsealase koostöö ja ennetuse koordineerimine.

2. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmiseks rakendab Sotsiaalkindlustusamet järgmisi lapsi ja peresid toetavaid riiklikke sekkumisi:
1. rahvusvahelise lapsendamise korraldamine ja rahvusvahelise lapsendamise komisjoni teenindamine;
2. rahvusvaheliste lastekaitse üksikjuhtumite vahendamine kohalikule omavalitsusele ja sellealane kohaliku omavalitsuse nõustamine kohaliku omavalitsuse taotluse alusel;

Kas see tähendab, et lapsi Eestist hakatakse suunama välismaale? Kas Eesti on niivõrd lasterikas riik, et tekkis vajadus saata nad välismaale? Nagu me teame, on kõik vastupidi, Eesti rahvas sureb välja, kuna iga aastaga sünnib lapsi Eestis vähem ja vähem, samuti eriti viimastel aastatel sõidavad tuhanded inimesed välismaale elama ja töötama, kuna nad ei ole võimelised toime tulema eluga meie riigis.

Samalaadse seaduse pikaajaline rakendus Skandinaavia riikides näitab, et lapsed kuuluvad seal riigile ja perekond ei oma mingeid õigusi nende suhtes, laps on nagu asi (kaup), keda igal ajal võib perest eraldada, pered elavad hirmu all. Ei ole ka saladust, et eraldatud perest lapsi antakse Euroopas tihti üle homoperedesse.

par.17 Lapse parimast huvist lähtumine

1. Kõigi last otseselt või kaudselt mõjutavate otsuste tegemisel tuleb välja selgitada lapse parim huvi ja lähtuda sellest otsuse tegemisel.
Lapse parima huvi väljaselgitamiseks tuleb:
1. kuulata ära lapse arvamus, arvestada sellega otsuse tegemisel võimalikult suurel määral, selgitada lapsele arusaadaval viisil, millises osas tema arvamusega otsuse tegemisel arvestati, ja põhjendada lapsele otsuse seda osa, mis lapse arvamusega ei ühti;
2. koostöös lapse vanemate, lapse jaoks oluliste isikute ja lapsega töötavate isikutega selgitada välja lapse parimale huvile enim vastava otsuse tegemiseks vajalik informatsioon;
3. lähtuda lapse east, arengutasemest, identiteedist ja muudest olulistest asjaoludest ning kaaluda, kuidas mõjutab otsus lapse heaolu, õigusi ja arenguvajadusi ning lähedaste ja püsivate inimsuhete tekkimist ja hoidmist.

See tähendab, et vanemate huvisid üldse ei arvestata (p.2), lapse huvid on eraldatud perekonna huvidest, perekond ei tähenda mitte midagi lapse jaoks.

par.19 Lapse väärkohtlemise keeld

1. Lapse hooletusse jätmine, lapse vaimne, emotsionaalne, kehaline ja seksuaalne väärkohtlemine, sealhulgas lapse alavääristamine, hirmutamine ja kehaline karistamine, samuti lapse karistamine mis tahes muul viisil, mis ohustab tema vaimset, emotsionaalset või füüsilist tervist, on keelatud.

 

Seda võib tõlgendada väga laialt, praktiliselt võib lastekaitsetöötaja arvates iga kohtlemine ohustada näiteks lapse emotsionaalset tervist. Või näiteks kui laps mängib üksinda hoovis, siis seda võib tõlgendada nagu hooletusse jätmist.


Perekonna ja Laste Kaitseks    Võtke petitsiooni autoriga ühendust