AVALIK KIRI EESTI VABARIIGI PEAMINISTRILE

Quoted post


Külaline

#884 Toon välja genotsiidi kohta käiva punkti

2011-11-25 21:14

https://www.riigiteataja.ee/akt/23973

õigusakt:
Väljaandja: Vabariigi Valitsus
Akti liik: välisleping
Teksti liik: algtekst
Jõustumise kp: 19.01.1992
Avaldamismärge: RT II 1994, 27, 10


Genotsiidi vältimise ja karistamise konventsioon

Käesoleva konventsiooni kohaselt mõistetakse genotsiidi all iga allpool loetletud tegu, mis on toime pandud kavatsusega hävi­tada osaliselt või täielikult rahvuslikke, etnilisi, rassilisi või usulisi üksusi, nagu:

(c) üksusele tahtlikult selliste elutingimuste pealesuru­mine, mis põhjustab üksuse täielikku või osalist hävimist;

Isikud, kes on toime pannud genotsiidi või ükskõik millise III artiklis loetletud tegudest, kuuluvad karistamisele olenemata sellest, kas nad on põhiseaduslikud valitsejad, riigiametnikud või eraisikud.


Vastused


Külaline

#906 Re: Toon välja genotsiidi kohta käiva punkti

2011-11-26 01:57:34