Järelevalve Lüganuse valla organite tegevusele kui koolipidajale

Avalikkusele on tuttav Lüganuse valla ja Kiviõli I Keskkooli vaheline vastasseis aastast 2019. Toona, kui vallavalitsus vabastas poliitilistel põhjustel töölt kooli ja kogukonna poolt armastatud koolijuht Heidi Uustalu, algas pikk avalik debatt ning toimusid lausa streigid. Läbi raskuste õnnestus koolile saada direktrissiks oma õpetaja Anu Vau. Möödas on aastad ja vallas on võimul samad näod, kes toona selle vallandamise taga seisid. Andestada ja unustada - seda kool püüdiski teha, kuid vallavõim seda tarkust ei tundu jagavat. Sellel poolaastal on koolile korraldatud järjestikku juba kaks järelevalvetegevust, mille tõttu muuhulgas lõpetatakse erakorraliselt personali liikmete puhkuseid, et vastata järelevalve küsimustele ja võimaldada ligipääs kooli dokumentidele.

Olen vestelnud KIK-i kolleegidega pikalt, vestlenud tuttavate lapsevanematega, et mõista, mis siis õigupoolest lahti on. Sealt joonistus selge arusaam, millisest hetkest see ootamatu järelevalve kooli kallale on saadetud, et selgitada välja kooli personali kvalifikatsiooninõuetele vastavust ja vabadele ametikohtadele korraldatud konkurside korraldust. Märksõna - konfliktist tulenev konkreetne isiklik vimm, nimesid veel nimetamata. Hetkel on ju kool veel natukene vähem kui kaks tervet kuud vallavõimu käes, mistõttu tehakse viimaseid pingutusi oma võimu kehtestamiseks. 

Õiendis tuuakse välja, et probleemid on pikaaegsed, näiteks pole alates 2015. aastast koolis logopeedi ja kvalifitseeritud eri- ja sotsiaalpedagoogi, lisaks on tööl hulk ilma kvalifikatsioonita õpetajaid. Õiendis esitab Marge Lepik järgneva lause: “Haridusasutuse juht peab tegema kõik endast sõltuva, et täita õpetajate ametikohad kvalifikatsiooninõuetele vastavate isikutega.” Koolijuht on võimaluste piires teinud kõik  endast oleneva, on saanud tööle vähemalt osalise kvalifikatsiooniga õpetajad, kes täidavad ametikoha ülesandeid, et need päris tegemata ei oleks. Suur hulk nendest õpib hetkel veel edasi ja plaanib omandada vajamineva kvalifikatsiooni.

Küsimus: kuidas on koolipidaja seda probleemi adresseerinud, kuivõrd on ta kursis, et olukord selline on? Võtsin vaatluse alla minuomavalitsus.ee lehel Lüganuse valla heaolu 2022 tulemused haridusjaotuses, seega puhtalt praeguse vallavõimu tegevuste tulemused. Põhihariduse jaotuse all on hinnatud valla koolijuhtide arenguvestluste läbiviimise tegevust olematuks. Tiit Salvan on Kiviõli I Keskkooli direktor esimest õppeaastat, mille jooksul pole vald pidanud temaga ühtegi arenguvestlust, sealhulgas ka katseaja lõpuvestlust, rääkimata selgitustest järelevalve taustast ja põhjustest. Kui juba sellist tuge pole vallavõim suutnud koolijuhile tagada, siis kuidas saab hinnata heatahtlikuks ootamatult kooli saadetud teenistuslikku järelevalvet, mille tulemusena ka direktorit avalikult ja kirjalikult noomitakse, hoiatades edasiste rikkumiste korral töö kaotada.

Koolipidaja pole võimaldanud eraldi tulemustasusid, preemiaid või võimaldanud spetsialistide meelitamiseks suuremat töötasu. Lisaks sellele on Lüganuse valla eelarvest selgelt näha, et mitu järjestikust aastat on kooli eelarvest kärbitud kümneid tuhandeid, põhjendades seda hiljem teiste koolide ülalpidamise või linna staadioni ehitamisega. See muudab selgelt koolijuhi võimalusi korraldada ulatuslikumat värbamiskampaaniat ning pakkuda konkurentsivõimelist töötasu spetsialistide meelitamiseks. Viimast esitan selge vastuväitena õiendis esitatud seisukohale: “Koolis ei ole olnud piisav juba aastaid kvalifitseeritud personali värbamistegevus,” seades küsitavuse alla hinnangulise “ei ole olnud piisav” väite, kui juba varem olen toonud välja, et koolijuhiga suunavaid arenguvestlusi pole toimunud. Koolile pole eraldatud võimalusi luua lisapakette nagu sporditoetus või täiendav tervisekindlustus, mida palju omavalitsused juba lisaboonusena koolide meeskondadele pakuvad.

Jah, olles tutvunud põhjalikult õiendiga, olen nõus, et kooli tegevuses on esinenud vigu. Kuid asja erinevate argumentide valguses ja selge peaga analüüsides on omajagu suur vastutus ka vallal kui koolipidajal. Seetõttu, tuginedes ka kohaliku omvalitsuse korralduse seaduse paragrahvile 32, pean vajalikuks alustada petitsioon, millega paluda vallavolikogul algatada terviklik järelevalve ka valla organite tegevusele, et selgitada välja nende poolsed tegevused koolide ja koolijuhtide (sh lasteaedade ja lasteaedade juhatajate) toetamisel ning sealhulgas võimaldatud tugimeetmed kvalifitseeritud personali leidmiseks, kaardistada haridusvaldkonna kitsaskohad Lüganuse vallas ning saada välistelt ekspertidelt sisendit, kuidas vald peaks hariduse valdkonnas edasi tegutsema. Taotleme parendustegevuste kajastamist ka valla arengukavas. Kutsun üles valla elanikke petitsioonile oma allkirja lisama, et see saavutaks 5% lävendi, mis võimaldab selle volikogu istungil menetlemisele tuua. Oodatud on ka kõikide teiste toetusallkirjad, kes nõustuvad selle arvamuse väidetega. Allkiri näitab solidaarsust ja annab jõudu ebaõigluse vastu tegutsemaks. Kui inimesed on eksinud ja tegu pole vallapoolse kiusliku tegevusega ning ka päriselt tahetakse leida lahendusi esinevatele probleemkohtadele, tuleb kindlasti korraldada järelevalve valla kui koolipidaja tegevusele, sest siis ja ainult siis saab kokku kogu pildi ja hakata probleemi koos lahendama.

Allkirjasta see petitsioon

Allkirjastades nõustun, et Rauno Põld saab näha kogu teavet, mida ma sellele vormile esitan.

Me ei kuva teie e-posti aadressi avalikult internetis.

Me ei kuva teie e-posti aadressi avalikult internetis.

Me ei avalda teie telefoninumbrit avalikult veebis.


Ma annan nõusoleku käesolevale vormile esitatud teabe töötlemiseks järgmistel eesmärkidel:
Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...