Luua Lasnamäel piisavalt uusi avalikke parkimiskohti

Tallinna linnavalitsus                                                                                  
Koopia:          linnapea Mihhail Kõlvart                        

PÖÖRDUMINE SEOSES TÄHESAJU TEE 4 EHITUSLOA ÕIGUSVASTASUSEGA NING PIIRKONNA LIIKLUSPROBLEEMIDEGA

14.06.2019 väljastas Tallinna linnavalitsus Lidl Eesti OÜ-le ehitusloa kaupluse ehitamiseks Tähesaju tee 4 kinnistul. Ehitusluba on õigusvastane, kuna see ei arvesta autostumise kasvuga ega taga piirkonna, eriti Laagna tee, Tähesaju tee ja Varraku tänava ristmiku liikluskorralduslike probleemide, sh parkimisprobleemide lahendamist. Piirkonna teed on amortiseerunud ja ohtlikud (seda kinnitab nii detailplaneering kui ka üldplaneering). Lisaks on liiklusekspert Tarmo Sulger tuvastanud, et nende läbilaksevõime on ammendunud, st enne teede ümberehitamist ei tohi piirkonda täiendavat liiklust suunata. Kuigi detailplaneering näeb ette uut viadukti, siis ehitusloas on liikluse küsimus lahendamata ning jäetud umbmäärasesse tulevikku. See tähendab, et Lidl võib oma kauplusehoone valmis ehitada enne, kui liikluskorraldusega hakatakse tegelema. Piirkonna elanike jaoks loob see olukorra, kus Tähesaju kvartal ehitatakse hooneid täis ning neid hakkavad külastama tuhanded inimesed, kuid selle tulemusena suureneb piirkonna liikluskoormus ja kannatada saavad eelkõige kohalikud inimesed – nende jaoks tähendab see igapäevaseid ummikuid ja probleeme parkimisega, kuna Tähesaju kvartali külastajad hakkavad parkima lähiümbruse korterelamute territooriumil. Lasnamäel suureneb autode arv aga isegi kiiremini kui Eestis keskmiselt ning tuleviku prognoosi kohaselt mitmekordistub. Samal ajal ei saanud piirkonna elanikud ehitusloa menetluses kaasa rääkida, kuna linn neid läbirääkimistesse ei kaasanud ja selle asemel on linn lubanud arendajatel dikteerida oma tingimusi.
Leiame, et Tähesaju tee ja Varraku tänava ristmiku liiklusprobleemidega tuleb tegeleda viivitamatult, mitte tagantjärele pärast uute ehitiste püstitamist. Seetõttu palume peatada 14.06.2019 ehitusloa nr 1912271/15248 kehtivus kuni piirkonna liiklusprobleemide lahendamiseni.  

ОБРАЩЕНИЕ В СВЯЗИ С НЕЗАКОННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТЯХЕСАЮ ТЕЭ 4 И ПРОБЛЕМАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЭТОМ РАЙОНЕ
14.06.2019 Таллиннское горсобрание выдало Lidl Eesti OÜ разрешение на строительство магазина по адресу Тяхесаю теэ 4. Разрешение на строительство незаконно, так как оно не учитывает рост автомобилизации и не решает проблемы с дорожным движением и парковкой в районе перекрестков Лаагна Теэ, Тяхесаю теэ и улицы Варраку. Дороги в этой местности пришли в негодность и являются опасными (это подтверждает и детальная, и общая планировка). Также эксперт Тармо Сульгер нашел, что их пропускная способность уже исчерпана, то есть до перестройки дорог на них нельзя направлять дополнительное движение. Хотя детальная планировка предусматриает новый виадук, в разрешении на строительство вопрос дорожного движения никак не решен, по сути он отложен на неопределенное время. Это означает, что Lidl может построить свой супермаркет до того, как проблемами дорожного движения реально станут заниматься. Для местных жителей это означает ситуацию, в которой весь вкартал Тяхесаю застроят зданиями и их будут посещать тысячи людей, но нагрузка на движение в этом районе вырастет, и пострадают от этого прежде всего местные – для них это значит ежедневные пробки и проблемы с парковкой, так как посетители квартала Тяхесаю будут парковаться на территории окружающих квартирных домов. Количество машин в Ласнамяэ увеличивается даже быстрее, чем в среднем по Эстонии, и по прогнозам в будущем вырастет в несколько раз. При этом мнение местных жителей при выдаче разрешения на строительство никак не учитывалось и диалог с ними не велся, вместо этого город по сути дал застройщику возможность диктовать свои условия.
Считаем, что проблемами дорожного движения на перекрестке Тяхесаю теэ и Варраку нужно заняться незамедлительно, а не задним числом после постройки зданий. Поэтому просим приостановить разрешение на строительство от 14.06.2019 № 1912271/15248 до того, как проблемы с дорожным движением будут решены.
Lugupidamisega/С уважением,   ……………………………………………………………………………………………………………….   1.     Detailplaneeringus rõhutatakse läbivalt probleemi piirkonna liiklusega. Tähesaju tee 4 ja 6 kinnistule laieneb 6.12.2017 kehtestatud Tähesaju kvartali detailplaneering. Selle detailplaneeringu üks põhieesmärke oli just piirkonna liikluse tõhus lahendamine. See nähtub läbivalt järgnevast: ·      Planeeringu lähteseisukohtades on osutatud, et piirkonna Laagna tee viadukti „ümbritseb amortiseerunud, linnaruumiliselt sobimatu ning kergliiklejate ebamugav keskkond – tänavad on lagunenud, kõnniteed on kitsad, tänavahaljastus puudub või on korrastamata“ (lk 10). Seega on linn algusest peale rõhutanud liiklusega seonduvate probleemide teravust. ·      Juba detailplaneeringu eskiisi kohaselt tuleb rekonstrueerida piirkonna tänavavõrgustik, et saavutada piirkonnale sujuv juurdepääs nii erinevatest Lasnamäe osadest, kesklinnast kui ka teistest Tallinna piirkondadest. ·      Detailplaneeringu eesmärkide kirjeldusest (seletuskirja lk 7) tuleneb, et ala asub ülelinnalise liiklussõlme juures ning planeering lähtub liiklusskeemist, mis on vajalik piirkonna suuremahuliste korterelamualade ja kõrvalasuvate ühiskondlike ja spordihoonete teenindamiseks. See on omakorda vajalik tagamaks piirkonnas toimiv liikluslahendus, sh ühiskondlikes ja spordihoonetes toimuvate suurürituste puhul. Planeeringu üks peamisi eesmärke on planeerida jalakäijatele mugav tänavaruum. ·      Detailplaneeringus on märgitud, et Laagna tee, Tähesaju tee ja Varraku tänava ristmik markeerib kolme Lasnamäe peatänavat (seletuskirja lk 9). ·      Detailplaneeringus on rõhutatud, et piirkonnas on vaja läbi viia laiahaardelisi liiklustöid – rekonstrueerida Varraku tänav, rajada tänava sihile uus viadukt üle Laagna tee ning olemasolev viadukt kas likvideerida või võtta kasutusele jalakäijate viaduktina. Samuti on vaja laiendada Tähesaju teed ning rekonstrueerida Varraku tänava ristmik (seletuskirja lk 16). Detailplaneeringus on toodud, et nimetatud tänavavõrk on vajalik kogu piirkonna sujuva liikluse (mis piirkonna väljaehitamisel oluliselt suureneb) tagamiseks ning samuti selleks, et hajutada spordihoonetes toimuvate suurürituste ajal ajutiselt suurenenud liikluskoormust. ·      Liikluskoormuse probleemi peeti planeerimismenetluses koguni nii teravaks, et planeeringu algatamisel tuli Tallinna linnavalitsuse 5.11.2014 korralduse järgi koguni koostada ajutine liikluslahendus Varraku tänava, Tähesaju tee ja Laagna tee ühenduse lahendamiseks. Ometi edasise planeerimismenetluse käigus sellest loobuti. ·      Liikluslahenduse tähtust ilmestab ka see, et detailplaneeringu kehtestamise 6.12.2017 korralduses on rõhutatud vajadust tagamaks Tähesaju kvartali liikluse toimimine ning rajada jalakäijatele mugav tänavaruum. Seega on tegu detailplaneeringu põhimotiiviga ehk ühe tähtsaima nõudega.  
2.     Liikluslahenduse tähtsust on rõhutatud ka piirkonnale laienevas üldplaneeringus – 21.10.2010 kehtestatud Lasnamäe elamualade üldplaneeringus. Üldplaneeringu seletuskirja järgi on vaja korrigeerida Lasnamäe elamualade ruumistruktuuri: parandada kvartalisiseste ja -vaheliste teedevõrgustike ühendust ja vajaduse korral täiendada teedevõrku (lk 103). Ka on üldplaneeringu seletuskirjas rõhutatud parkimisprobleemi: Eesti on üks kiireima autostumise kasvuga riike maailmas ning kui Tallinna kesklinnas võib järgmise kümnendi iga-aastaseks kasvuks prognoosida 1-3%, siis Lasnamäel on selleks koguni 5-8%. Selle tulemusena võib Lasnamäe liikluse kasv võrreldes 2015. aastaga ulatuda kuni 220%-ni (lk 103). Mitmekordne liikluse kasv suurendab kahtlemata liikluslahenduse probleemi teravust ning tekitab ka probleeme parkimisega (vt allpool).  
3.     Seda, et olemasoleva liikluslahenduse läbilaskevõime on ammendatud ning enne detailplaneeringu elluviimist tuleb välja ehitada Varraku tänava viadukt, on kinnitanud ka liiklusasjatundja. Nimelt on piirkonna elanikud tellinud diplomeeritud teedeinsenerilt Tarmo Sulgerilt analüüsi, mille tulemusena selgus, et piirkonna ristmikutel ei ole läbilaksevõime reservi, st uut liiklust neile juurde suunata ei tohi. Asjatundja rõhutas, et uute objektide rajamisel Tähesaju tee äärde peab lähiala teedevõrku täiendama ja rekonstrueerima, sh reguleerima Varraku-Tähesaju ristmikut ja rajama pöördemanöövritele eraldi sõidurajad. Varraku silla otstes asuvate ristmikute rekonstrueerimine ei ole aga otstarbekas, vaid kooskõlas detailplaneeringuga tuleks välja ehitada Varraku tänava viadukt üle Laagna tee, kusjuures see oleks pidanud planeeringu elluviimisele hoopis eelnema.  
4.     Ka detailplaneeringus viidatud liiklusuuringud on jäetud tähelepanuta. Seejuures ei nähtu ehitusloa teeprojektist, et selles oleks arvestatud isegi detailplaneeringus viidatud liiklusuuringutega (Tallinna linnavalituse tellimusel Novarc OÜ ja Reaalprojekti OÜ poolt koostatud piirkonna perspektiivsete liiklusskeemidega), mis oli detailplaneeringu liikluslahenduse aluseks. Teeprojekti järgi ei ole teada muid kolmandate isikute kehtestatud tingimusi ja nõudmisi (lk 4).  
5.     Liiklusprobleemi lahendamine ei ole kuidagi tagatud. Ehitusloas viidatud teede ja tehnovõrkude väljaehitamise lepingust nähtub, et Lidlile kuuluvate Tähesaju tee 4 ja 6 kinnistutele ehitamisel on Lidli kohustused taristu väljaehitamisel väga piiratud ja taanduvad sisuliselt üksnes kõnniteede rajamisele. Seega ei pea Lidl välja ehitama ei äärmiselt ohtlikku Bauhausi ringi ega ka Varraku tänava lõiku, kus üksteise kõrval asuvad kolm ohtlikku T-kujulist ristmikku. Seejuures tuleb arvestada, et skeemist nähtuvalt on tegu detailplaneeringu elluviimise viimase etapiga (etapp D), suures osas on planeering juba realiseeritud. Tallinna linn ega Lidl ei ole selgitanud, kuidas detailplaneeringu liiklusnõudeid reaalselt ellu viiakse. Kohalikel elanikel peab olema õigus sellele, et detailplaneeringu elluviimisel arvestataks kõigi planeeringute põhieesmärkidega, mis on suunatud ka piirkonna elanike huvide kaitsele.  
6.     Vastuolu Riigikohtu praktikaga. Ehitusloa kehetimajäämine võib kaasa tuua olukorra, kus Lidli kauplus valmib ja sellele taotletakse kasutusluba enne, kui liikluskoormuse probleemi on isegi hakatud lahendama. See oleks detailplaneeringu nõuete selge rikkumine. Riigikohus on hiljuti rõhutanud, et kui detailplaneeringust tuleneb kohustus välja ehitada teed või tehnovõrgud, siis peab kohalik omavalitsus tagama selle kohustuse täitmise ning sellega mittearvestav ehitusluba on vältimatult õigusvastane – isegi siis, kui teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kohta on olemas erikokkulepe (Riigikohtu otsus asjas nr 3-13-385, p 11-14). See tähendab, et käesoleval juhul tuli ehitusloa faasis tagada kogu detailplaneeringus kirjeldatud taristu väljaehitamine vaatamata sellele, mis oli kokku lepitud eelmises punktis kirjeldatud halduslepingus. Vastasel juhul ei saagi detailplaneeringut ellu viia ja see kaotab oma mõtte.  
7.     Liiklusprobleemi lahendamata jätmisest tulenevad ohud. Tähesaju kvartali detailplaneeringus on ette nähtud uue Varraku silla rajamine. Oleme seisukohal, et kuni selle uue silla rajamiseni Arbu tee sihile ei tohi Tähesaju teele suunata enam täiendavat liiklust. Sellest tekiks juurde: ·      liiklusohtlikke olukordi ja liiklusavariide riske. Märgime, et olemasolev Laagna tee viadukt on amortiseerinud juba sellisel määral, et pärast vihma pääseb sealt läbi vaid kummikutes, sest jalakäijate teel on sügavad lombid; ·      ummikuid, eriti spordihallide ürituste korral ja tööpäeva lõpus, kui tipptaseme saavutavad nii juba olemasoleva Selveri kui ka uue Lidli kaupluse ja ümbriskonna muude kaupluste külastatavused. Näiteks on võitluskunstide populaarsete võistluste ajal on ümbrus kinni pargitud ligi poole kilomeetri raadiuses, st ka meie majad; ·      takistusi kergliiklejale, sest piirkonnas on puudu jalgsi ja jalgrattaga liikumiseks vajalikud kergliiklusteed; ·      olemasoleva kolme T-kujulise ristmiku (Varraku silla T-kujuline ristmik, Arbu tee T-kujuline ristmik ja Tähesaju tee T-kujuline ristmik) täielik ammendumine olukorras, kus Arbu teelt on lubatud ka vasakpööre Varraku silla suunas ja Varraku sild on kahe suunaline tee, millelt mere suunas liikudes on lubatud vasakpöörded; ·      kuna detailplaneeringus on selgelt kirjas tervikkvartali lahendamise nõue, siis supermarket ei haaku sama kvartali kolmanda krundi hoonestusega ja toob Tähesaju teele juurde kaubanduskeskuste külastajaid, kes pole valdavalt naabruskonna elanikud. Sellest tekivad juurde ummikud ja liiklusohtlikud olukorrad nii Täheasaju teel, Arbu teel kui ka Varraku sillale suundumisel (nii Laagna teelt kui ka Bauhausi ringristmikult tulijad) ja sealt ärasuundumisel Laagna teele.  
8.     Liiklusohutuse tagamiseks ei ole seatud ka kiirusepiirangut. Ehitusloa taotlusele lisatud Roadconsult OÜ teeprojektist on näha, et Tähesaju tee 4 ja 6 kinnistud ühendatakse Tähesaju teega, mille kiirusepiirang on 50 km/h (lk 3). See tähendab, et kinnistute ühendamisel linna teedevõrgustikuga kehtib maksimaalne linnas lubatud kiirus ning jalakäijate ohutusega seejuures ei arvestata – seda vaatamata sellele, et lähedal asub suurürituste korraldamise keskus Tondiraba jäähall, samuti külastavad kohalikud elanikud ka Selveri ja Lidli kauplust jalgsi. Riigikohus on kiiruse piiramist aga just lugenud üheks abinõuks puudutatud isikute õiguste riive leevendamiseks (asi nr 3-14-52416, p 24)  
9.     Linnavalitsus on ise möönnud, et ehitusprojektiga kavandatu on suure ohupotentsiaaliga. Nii on ehitusloas toodud Tallinna linnaplaneerimisameti lisatingimus teha ehitusprojekti ekspertiis viitega ehitusseadustiku § 14 lõikele 3. See säte näeb ette, et ehitusekspertiisi tuleb teha siis, kui: (1) kavandatav ehitis on ehitustehniliselt keerukas või muul põhjusel suurema ohupotentsiaaliga või (2) ehitusjärelevalvet tegeval asutusel on põhjendatud kahtlus ehitusprojekti nõuetele vastavuses, näiteks kui ehitusprojekti ei ole koostanud kvalifikatsiooninõuetele vastav isik. Seega tuleneb ehitusloast, et kas kavandatud hoone on suure ohupotentsiaaliga või on ehitusprojekti nõuetelevastavus kaheldav.  
10.  Liiklusohtu suurendab ka suur maapealne parkla. Ehitusprojekt süvendab probleemi liikluskoormusega ka seeläbi, et kogu parkimine on lahendatud maapealselt. Kuigi detailplaneering näeb ette piirkonnas ka maa-aluseid parkimiskohti (seletuskirja lk 21), siis Tähesaju tee 4 ja 6 kinnistul asuvad ehitusprojekti järgi kõik parkimiskohad maa peal. See loob suuremat ohtu jalakäijatele liiklemiseks kinnistutel. Samuti tekitab suurem parkla riski, et öösiti kasutavad parkimisplatsi  noored kiiruskatseteks, kummi vilistamiseks jne, mis tekitab nii lisamüra kui ka ohtlikke olukordi. Piirkonna niigi intensiivset liiklust suurendaks see veelgi rohkem. Näiteks on juba praegu väga sage vali heli saatel kummi vilistamine Tondiraba parklates, kuna politsei puudub võimekus reageerida. Lisaks tuleb arvestada, et detailplaneering nõuab alal väljakuala, mitte ulatuslikku maa-pealse poe parkla rajamist (vt nt seletuskirja lk 10 ja 22). Poe parkla ei ole linnaväljak.  
11.  Probleem müraga. Liikluskoormuse suurenemisega kaasneb paratamatult ka mürataseme suurenemine. Detailplaneeringu koostamisel läbi viidud mürauuringuga tuvastati, et planeeringu elluviimisega müraolukord piirkonnas, sh lähedalasuvate kortermajade juures, oluliselt halveneb ning helitase nii öösel kui ka päeval küünib maksimaalse lubatud tasemeni (55-60 dB öösel ja 65-70 dB päeval). Ent kuna ehitusluba on detailplaneeringuga vastuolus, siis on alust oodata maksimaalse lubatud mürataseme ületamist. Esiteks on hoonestusala ehitusloas võrreldes detailplaneeringuga oluliselt muudetud nii, et kauplusehoone hakkab asuma Laagna teelt kaugemal. See tähendab, et ehitusloa alusel kavandatud hoone ei summuta müra sellisel määral nagu siis, kui see vastaks detailplaneeringule. Lisaks ignoreerib ehitusluba detailplaneeringu nõuet rajada Laagna tee äärde müra summutav tänavasein, mis koosneks 5-korruselistest büroohoonetest. Kuna planeeringus ette nähtud meede müra leevendamiseks ei ole rakendatud, siis kaasneb ehitamisega eelduslikult müranormatiivide ületamine.  
12.  Probleem parkimisega. Nagu täheldatud puntkis 2, on Lasnamäe elamualade üldplaneeringu seletuskirjas rõhutatud parkimisprobleemist, mis on tingitud Eesti kiirest autostumise kasvust. Tähesaju kvartali lahendamata liikluskorraldus süvendab paratamatult ka parkimisprobleeme. Kohalike elanike jaoks tähendab see igapäevaseid ummikuid ja probleeme parkimisega, kuna Tähesaju kvartali külastajad hakkavad parkima lähiümbruse korterelamute territooriumil ning on alust karta, et lähiümbruse hoovid pargitakse võõraid autosid täis. Juhul, kui mitte lahendada seda probleemi ehitusloa tasandil, siis tulevikus hakkab see aina süvenema, kuna autode arv Lasnamäel on kiiresti kasvamas.  
13.  Piirkonna elanikke ei ole ehitusloa menetlusse piisavalt  kaasatud. Riigikohus on oma viimases praktikas osutanud, et piirkonna elanike kaasamine on vajalik iseäranis juhul, kui ehitusluba võib puudutada liiklusohutuse või juurdepääsu küsimusi. Kaasamata jätmine võib tuua kaasa oluliste asjaolude arvestamata jätmise ning seetõttu on ilma linnakodanikke kaasamata väljastatud ehitusluba õigusvastane (Riigikohtu otsus asjas nr 3-14-52416, p 13-14 ja 23-24). Praegu ei ole piirkonna elanikud saanud kaasa rääkida selles, kuidas detailplaneeringus osutatud liiklusprobleemid lahendada.  
14.  Ettepanekud. Lisaks eespool käsitletud probleemide kõrvaldamisele, sh ehitusprojekti viimisele detailplaneeringuga kooskõlla, leiame, et piirkonna liikluslahenduse väljaehitamisel tuleks Varraku liiklussõlme juurde ehitada avalikke parkimiskohti, sest 2016. aastal koostatud liiklusekspertiisis leiti, et juba sel ajal jäi Anni tänava kvartalis puudu isegi miinimumnormist 475 parkimiskohta. Samuti leiame, et Tähesaju kvartali parklad peaks võtma ristkasutusse.  

1.     В детальной планировке постоянно подчеркивается проблема с движением в районе. Участки земли Тяхесаю 4 и 6 охватывает детальная планировка квартала Тяхесаю, утвержденная 6.12.2017. Одной из основных целей этой детальной планировки было как раз эффективно решить проблему дорожного движения. Это ясно видно из следующего: ·      В основах детальной планировки указано, что виадук через Лаагна теэ в этом районе «окружает амортизированная, не подходящая к городскому пространству и неудобная для участников движения среда – улицы разваливаются, тротуары узкие, озеленение улиц либо отсутствует, либо не приведено в порядок» (стр. 10). Таким образом, город с самого начала подчеркивал остроту проблем, связанным с дорожным движением. ·      Уже согласно эскизу детальной планировки следует перестроить сеть улиц района, чтобы обеспечить удобный доступ к району как из разных частей Ласнамяэ и центра города, так и из других частей Таллинна. ·      Из описания целей детальной планировки (стр. 7 пояснительной записки) следует, что участок находится около транспортного узла городского значения и планировка исходит из схемы дорожного движения, которая необходима для обслуживания больших квартирных зданий района и находящихся рядом общественных и спортивных сооружений. Это, в свою очередь, необходимо для гото, чтобы обеспечить в районе удобное движение, в т.ч. при проведении крупных мероприятий в общественных и спортивных сооружениях. Одной из основных целей планировки является спланировать пешеходам удобное уличное пространство. ·      В детальной планировке отмечено, что перекресток Лаагна теэ, Тяхесаю теэ и улицы Варраку маркирует три основные улицы Ласнамяэ (стр. 9 пояснительной записки). ·      В детальной планировке подчеркивается, что в этом районе нужно провести широкомасштабные дорожные работы – реконструировать улицу Варраку, построить на ее направлении новый виадук через Лаагна теэ и существующий виадук либо ликвидировать, либо использовать в качестве пешеходного моста. Также необходимо расширить улицу Тяхесаю и перестроить перекресток на улице Варраку (стр. 16 пояснительной записки). В детальной планировке отмечено, что указанная сеть улиц нужна для обеспечения удобного движения в районе (которое после постройки района значительно увеличится), а также для того, чтобы распределить нагрузку на движение, которая образуется при проведении крупных мероприятий в спортивных сооружениях. ·      При составлении планировки проблему дорожного движения сочли настолько острой, что при инициировании планировки согласно распоряжению Таллиннской горуправы от 5.11.2014 следовало составить временное решение дорожного движения для решения сообщения улицы Варраку, Тяхесаю теэ и Лаагна теэ. Тем не менее, в дальнейшем от этого условия отказались. ·      Важность проблемы с движением показывает и тот факт, что в распоряжении об утверждении детальной планировки от 6.12.2017 опять подчеркнута необходимость обеспечить функционирование движения в квартале Тяхесаю и выстроить удобное уличное пространство для пешеходов. Таким образом, это было одним из основных мотивов детальной планировки, то есть одним из самых важных требований.  
2.     Важность дорожного движения подчеркнута и в общей планировке, регулирующей этот район, – в общей планировке жилых зон Ласнамяэ, утвержденной 21.10.2010. Согласно пояснительной записке к общей планировке, нужно скорректировать пространственную структуру жилых зон Ласнамяэ: улучшить сообшение дорожных сетей внури кварталов и между ними и при надобности дополнить сеть дорог (стр. 103). Также в пояснительной записке к общей планировке подчеркнута проблема с парковкой: уровень роста автомобилизации в Эстонии один из самых высоких в мире, и если в центре Талллинна в ближайшее десятилетие можно прогнозировать ежегодный рост в 1-3%, то в Ласнамяэ он составляет 5-8%. В результате рост дорожного движения в Ласнамяэ по сравнению с 2015 годом может достигнуть 220% (стр. 103). Многократный рост движения, без сомнения, сделает проблемы дорожного движения более острыми, а также создаст проблемы с парковкой (см. ниже).  
3.     Ограничение пропускной способности существующих дорог и необходимость выстроить виадук через Лаагна теэ также подтвердил эксперт по дорожному движению. Местные жители заказали у дипломированного дорожного инженера Тармо Сульгера анализ, который показал, что перекрестки данного района не имеют резерва пропускной способности, то есть новой движение на них направлять нельзя. Эксперт подчеркнул, что при постройке новых объектов на Тяхесаю теэ нужно дополнить и перестроить дорожную сеть близлежащей местности, в т.ч. сделать перекресток Варраку и Тяхесаю регулированным (установить светофор) и соорудить отдельные пололсы для поворотов. Реконструкция перекрестков на концах моста Варраку нецелесообразна, вместо этого в соотвтентствии с детальной планировкой нужно выстроить виадук через Лаагна теэ, при этом это нужно было сделать еще до реализации детальной планировки.  
4.     Без внимания были оставлены и исследования дорожного движения, указанные в детальной планировке. Из строительного проекта не видно, чтобы он учитывал даже те исследования дорожного движения, на которые ссылается детальная планировка (перспективные схемы движения района, составленные Novarc OÜ и Reaalprojekti OÜ по заказу горуправы Таллинна). Также из дорожного проекта не видно, чтобы в нем учитывались условия или требования, составленные третьими лицами (стр. 4).  
5.     Решение проблемы с дорожным движением никак не гарантировано. Из договора о постройке дорог и технических сетей, на который есть ссылка в разрешении на строительство, видно, что обязанности Lidl по сооружению инфраструктуры очень ограничены и по сути сводятся только к постройке тротуаров. Таким образом, Lidl не обязан заниматься ни крайне опасным круговым движением около Bauhaaus, ни тем участком улицы Варраку, где рядом находятся три опасных Т-образных перекрестка подряд. При этом нужно учитывать, что строительство магазина Lidl – это последний этап реализации детальной планировки (этап D), в остальной части детальная планировка в основном уже реализована. Ни городские власти, ни Lidl не объясняют, как требования детальной планировки к дорожному движению будут претворены в жизнь в реальности. Местные жители должны иметь право на то, чтобы при реализации детальной планировки учитывались бы все основные цели планировки, которые расчитаны в т.ч. и на защиту жителей этого района.  
6.     Несоответствие практике Госсуда. Если разрешение на строительство будет действовать и дальше, то это может привести к ситуации, в которой магазин Lidl будет построен и будет выдано разрешение на его использование еще до того, как проблему с дорожным движением вообще начнут решать. Это означало бы явное нарушение детальной планировки. Государственный суд недавно почеркивал, что если из детальной планировки следует обязанность выстроить дороги или техносети, то местное самоуправление должно обеспечить исполнение этого обязательства, и разрешение на строительство, которое с этим не считается, обязательно будет противоправным – даже в случае, если есть специальное соглашение о строительстве дорог и техносетей (решение Госсуда в деле № 3-13-385, пункты 11-14). Это означает, что в данном случае при выдаче разрешения на строительство было необходимо обеспечить сооружение всей указанной в детальной планировке инфраструктуры, невзирая на то, что было оговорено в договоре, описанном в прошлом пункте. Иначе детальную планировку так и не удастся реализовать, и она потеряет смысл.  
7.     Риски, которые несет игнорирование проблемы с дорожным движением. Детальная планировка квартала Тяхесаю предустматривает сооружение нового моста через Лаагна теэ. Считаем, что, как указал эксперт, до постройки этого моста на улицу Тяхесаю нельзя направлять дополнительного движения. Это привело бы к следующему: ·       опасные ситуации на дорогах и возможность аварий. Например, отмечаем, что существующий виадук через Лаагна теэ амортизировался настоклько, что после доджя его можно перейти только в сапогах, так как на тротуаре глубокие лужи; ·       пробки, особенно в случае мероприятий в спротивных залах и в конце рабочего дня, когда посещаемость как уже имеющегося Selver’а и других магазинов неподалеку, так и запланироваанного магазина Lidl достигает максимума. Например, когда проводятся соревнования по боевым искусствам, то близлежащая местность запарковывается в радиусе примерно 0,5 км, что охвытывает и квартирные дома местных жителей; ·       препятствия для пешеходов и велосипедистов, так как в данном районе нет соответствующих дорожек; ·       полное исчерпание пропускной способности трех существующих Т-образных перекрестков (перекресток у моста Варраку, у Арбу теэ и у Тяхесаю теэ), причем с Арбу теэ разрешен левый поворот в направлении моста Варраку и мост Варраку имеет двустороннее движение, с которого при движении в сторону моря разрешены левые повороты; ·       так как в детальной планировке ясно прописано требование запланировать цельный квартал, то магазин Lidl не соответствует застройке третьего участка этого квартала (Тяхесаю теэ 2) и принесет на Тяхесаю теэ посетителей магазина, которые в основном не будут являться жителями этого района. От этого добавятся пробки и опасные ситуации как на Тяхесаю теэ и Арбу теэ, так и при переезде на мост Варраку (как с Лаагна теэ, так и с кругового движения около Bauhaus) и переезду оттуда на Лаагна теэ.  
8.     Для обеспечения безопасности движения не введено даже ограничение скорости. Из дорожного проекта Roadconsult OÜ, приложенного к ходатайству о разрешении на строительство, видно, что доступ к участкам Тяхесаю теэ 4 и 6 будет со стороны Тяхесаю теэ, на которой действует ограничение скорости 50 км/ч (стр. 3). Это означает, что при соединении участков с сетью городских улиц будет действовать максимальная скорость, разрешенная в городе, и с безопасностью пешеходжов при этом считаться не будут – несмотря на то, что рядом находится место проведения крупных мероприятий ледовый дворец Тондираба, также местные жители будут посещать пешком и магазины Selver и Lidl. Госсуд как раз указывает, что ограничение скорости – это одна из мер, котроая направлена на защиту интересов соседей и уменьшение нарушения их прав (дело № 3-14-52416, п. 24), но сейчас этого не было сделано.   9.     Горуправа сама признает, что строительный проект имеет высокий потенциал опасности. Так, в разрешении на строительсто указано дополнительное условие Таллиннского департамента городского планирования – сделать экспертизу строительного проекта со ссылкой на часть 3 ст. 14 Строительного кодекса. Это положение предусматривает, что экспертизу нужно провести в случае, если: (1) запланированное сооружение технически сложное или по иной причине имеет большой потенциал опасности, или (2) у учреждения, осущесмтвляющего строительный надзор, имеется обоснованное сомнение в соответствии строительного проекта требованиям, например, когда проект не был составлен лицом требуемой квалификации. Таким образом, из разрешения на строительсто следует, что здание магазина Lidl либо имеет большой потенциал опасности, либо соотвесттвие проекта требованиям сомнительно.  
10.  Опасность для движения увеличиается и большой наземной парковкой. Строительный роект усугубляет проблему с нагрузкой на дорожное движение и потому, что вся парковка должна находиться на земле. Хотя детальная планировка предусматривает в этом районе и подземные парковочные места (стр. 21 пояснительной записки), тем не менее на участках Тяхесаю теэ 4 и 6 все парковочные места будут по проекту находиться на земле. Это увеличивает опасность движению пешеходов по этим участкам. Также большая праковка увеличивает риск, что по ночам рарковку будет использовать молодежь для испытания скорости, дрифтования и т.д., что также будет создавать опасные ситуации и к тому же создавать дополнительный шум. Например, уже сейчас много случаев шумного дрифтования на парковках Тондираба, и полиция не успевает на это реагировать. Также нужно учесть, что детальная планировка требует сооружения с этой местности площади, а не большой парковки (см. стр. 10 и 22 пояснительной записки). Парковка магазина – это не городская пощадь.  
11.  Проблема шума. Увеличение нагрузки дорожного движения обязательно вызовет и увеличение уровня шума. В ходе исследования шума, проведенного при составлении детальной планировки, было выявлено, что при реализации планировки итуация с шумом в данном районе, в т.ч. у близлежащих квартирных домов, значительно ухудшится и уровень шума как днем, так и ночью достигнет максимально разрешенного (55-60 дБ ночью и 65-70 дБ днем). Однако поскольку разрешение на строительство противоречит детальной планировке, в т.ч. по части шума, то есть основания ожидать превышения максимального уровня шума. Во-первых, площадь застройки в разрешении на строительство существенно изменена по сравнению с детальной планировкой, так что магазин будет находиться дальше от Лаагна теэ. Это значит, что здание не будет заглушать шум в такой степени, как это предусматривала детальная планировка. Также разрешение на строительство игнорирует требование детальной планировки соорудить у Лаагна теэ шумоизоляционный ряд из 5-этажных офисных зданий. Так как мера, предусмотренная в планировке для уменьшения шума, не предпринята, то в результате предположительно нормативы шума будут превышены.  
12.  Проблема с парковкой. Как указано в пункте 2, в общей планировке жилых зон Ласнамяэ подчеркнута проблема с парковкой, которая вызвана быстрым ростом автомобилизации Эстонии. Неразрешенная ситуация с движением в квартале Тяхесаю неизбежно обострит и проблемы с парковкой. Для местных жителей это означает ежедневные пробки и проблемы с парковкой, так как посетители квартала Тяхесаю будут парковаться на территории близлежащих квартирных домов и их дворы будут заполнены чужими автомобилями. В случае, если эта проблема не будет решена на уровне разрешения на строительство, то в будущем она будет все усугубляться, так как количество автомобилей в ласнамяэ будет только расти. Парковки квартала Тяхесаю нужно взять в перекрестное использование.  
13.  Местные жители не были привлечены в рассмотрение разрешения на строительство. В последней практике Государственный суд указал, что привлечение жителей района нужно в особенности тогда, когда разрешение на строительство может коснуться вопросов безопасности движения или доступа. Непривлечение жителей может повлечь за собой игнорирование существенных обстоятельств, поэтому разрешение на строительсто, выданное без привлечения, противоречит закону (решение Госсуда в деле № 3-14-52416, пункты 13-14 и 23-24). В данном случае с местными жителями не велось никакого диалога о том, как нужно решить проблемы с движением, на которые указывает детальная планировка.   14.  Предложения. В дополнение к тому, чтобы устранить указанные выше проблемы, в том числе привести строительный проект в соответствие с детальной планировкой, полагаем,что при решении дорожного движения в нашем районе нужно создать общественные парвокочные места около дорожного узла Варраку. Так, в экспертизе дорожного движения, составленной в 2016 году, пришли к выводу, что уже в то время в квартале улицы Анни было даже на 475 парковочных мест меньше, чем по минимальной норме. Также мы считаем, что парковки квартала Тяхесаю нужно взять в перекрестное использование.      

Allkirjasta see petitsioon

Allkirjastades nõustun, et Karol Kampus saab näha kogu teavet, mida ma sellele vormile esitan.

Me ei kuva teie e-posti aadressi avalikult internetis.

Me ei kuva teie e-posti aadressi avalikult internetis.


Ma annan nõusoleku käesolevale vormile esitatud teabe töötlemiseks järgmistel eesmärkidel:
Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 1000 inimesele.

Loe lähemalt...