Kuuse tn 8 ja Oti tee 2 lageraie peatamine

Hea märjamaalane!  

Soovime, et Märjamaa vallavalitsus astuks samme planeeritud lageraie peatamiseks Märjamaal Lauluväljaku metsas (kinnistud Kuuse tn 8, Oti tee 2, tegemist eramaaga, mille raieõiguse on omandanud Stora Enso Eesti AS). Ala on märgitud üldplaneeringus metsa- ja pargialaks, kuid aastal 2000 koostatud üldplaneering ei sea sellele raietegevuse piiranguid. Soovime, et vald täidaks talle seatud kohustusi ning taotleks raie peatamist, kuni suudetakse läbirääkimiste käigus, seada alale keskkonna ja kogukonna huvisid arvestavad piirangud.  

KOKKU: 5,72 ha (sh 3,82 ha LR) , orienteeruv raiemaht ca 1 100 tm

Raiutav eraldis: 1 Raieliik LR pindala 0,51 ha 97 tm (seemnepuud 5 tk)
Raiutav eraldis: 2 Raieliik HR pindala 0,72 ha 10 tm
Raiutav eraldis: 3 Raieliik LR pindala 2,71 ha 800 tm (seemnepuud 17 tk)
Raiutav eraldis: 5 Raieliik LR pindala 0,26 ha 82 tm (seemnepuud 4 tk)
Raiutav eraldis: 6 Raieliik HR pindala 1,18 ha 60 tm
Raiutav eraldis: 8 Raieliik LR pindala 0,34 ha 51 tm (seemnepuud 10 tk)

LR-lageraie HR-harvendusraie

Tegemist on otse asulas paikneva metsaga, mis on praegu pea viimaseks müra- ja heitgaaside tõkkeks Tallinna-Pärnu-Ikla maanteest lääne poole jääva inimasustuse vahel, rääkimata kõigi inimeste jaoks ökoloogilisest, sotsiaalsest ja kultuurilisest väärtusest, mida Lauluväljaku mets asula sisse jääva rohevõrgustiku osana kannab. Leiame, et Märjamaa vald peab avalikust huvist lähtudes võtma tarvitusele kõik abinõud kõnealuste metsade säästmiseks ulatuslikust raietegevusest.  

Anna oma allkiri ja toeta roheala säilimist!  

Allkirju saab anda kuni 23.03

Loe lisaks 5. veebruari Märjamaa Nädalalehest lk 7  

https://marjamaa.kovtp.ee/documents/380075/26220529/nr+5++5.+veebruar+2020.pdf/d022da88-e6aa-4d0b-a2ec-39b07fec1379?version=1.0

 

metsa_pilt1.png


Mari Laanesaar Raplamaa Loodushoiu MTÜ    Võtke petitsiooni autoriga ühendust