Päästame Tartonpuisto ja Uudenkylänpuisto

AdressiTartonpuistoLogollaPNG2.png

Tartu park (Tartonpuisto) ja Uudenkylä park (Uudenkylänpuisto) asuvad Hakametsä spordikompleksi planeeringualal nr 8792, kuhu Tampere linn koos Peab Oy ja YH Kodit Oy-ga kavandab Hakametsä spordilinnaku (Hakametsä Sport Campus) ehitamist. Planeeringuga saab tutvuda Tampere linna kodulehel. Planeeringu põhjal tahetakse praeguste parkide kohale rajada suuremahulised elamukvartalid ja parkimismajad. Hakametsä spordikompleksi arendamine on tähtis ja väärtust loov, kuid linnaelanikke teeb murelikuks kõrgete hoonete ehitamine parki, linnapildiliselt ja kultuurilooliselt olulisse Kissanmaa ja Uudenkylä linnaosade vahetusse ristumiskohta. Meie, pöördumisele allakirjutanud, nõuame parkide säilitamist.

Väärtuslik linnapilt

Takahuhdintie lähedusse, kultuurilooliselt ja linnapildiliselt tervikliku Kissanmaa ja Uudenkylän piirkondade vahele tuleks jätta avarust. Väärtuslikud vaated kaitsealusele Jäähallile tuleb säilitada. Kõrghoonestus ja parkimine peaks paiknema ala lääne-lõunapoolses osas. Selles väärikas piirkonnas peab disain ja arhitektuur olema ajatu ja kvaliteetne. Ka Tampere linna arhitektuurikavas 2023 sätestatakse, et uus- ja juurdeehituse korral võetakse arvesse maastiku struktuuri ja ümbruskonna iseloomulikke omadusi.

Liiklusmahud ja liikumine

Kissanmaankatu ja Takahuhdintie liiklust ei tohiks suurendada parkimismaja toomisega Tartonpuisto alale. Piirkonda liikumine peab edaspidi põhinema peamiselt ühistranspordil ja kergliiklusel. Suurenevad liiklusmahud koos parkimiskorraldusega tuleb suunata piirkonna lõuna- ja lääneossa, kus magistraalteed tagavad kõige funktsionaalsemad ühendused. Nii saab säilitada turvalised tänavad ja koolitee. Tampere linna süsinikuneutraalsuse eesmärkide hulka kuulub maanteeliikluse heitkoguste vähendamine, mistõttu võib uuele planeeringualale kavandatavate parkimiskohtade arv olla tavapärasest parkimisnormist oluliselt väiksem.

Haljasalade olemuslik väärtus

Parke tuleb säilitada ja vajadusel edasi arendada õues liikumist soodustavate aladena, samal ajal linna loodust hoides. Avalike haljasalade mitmekesine mõju inimeste heaolule on vaieldamatu nii selle ala praeguste kui ka tulevaste kasutajate seisukohalt. Olemasoleva linnataimestiku ja pinnase säilitamine on uuringute järgi linnaplaneerimise peamine abinõu süsiniku sidujate säilitamiseks. Tampere linn peab täitma endale võetud kohustusi: süsinikuneutraalne Tampere 2030Looduse bioloogilise mitmekesisuse programm ja Südalinna üldplaneering sätestavad, et olemasolevatesse parkidesse ei planeerita elamuehitust.

Tampere linna uued ehitusprojektid peavad järgima säästvat linnaplaneerimist. Nõuame Tampere linnalt Tartonpuisto ja Uudenkyläpuisto säilitamist Hakametsä Sport Campuse piirkonnas. Soovime, et selle ala planeeringut uuendatakse nii, et parkidesse ei planeeritaks ehitust.

Päästetöödel osalevad ka:

Kissanmaan koulun vanhempainyhdistys ry (kooli lastevanemate ühendus)

TOAS Kissanmaa asukastoimikunta (õpilaskodu elanikekomisjon)

As. Oy Ajoksenpirtit, Ajoksenkatu 6 As. (ehitusseltsid)

Oy Koivuhuhti, Takahuhdintie 16 As. (ehitusseltsid)

Oy Kokonpetäjä, Uudenkylänkatu 3 (ehitusseltsid)

As. Oy Kokonhonka, Keltinkatu 1 (ehitusseltsid)

Kissanmaan Omakotiyhdistys ry (koduühistu)

Uudenkylän Omakotiyhdistys ry (koduühistu)


Päästame Tartonpuisto Grupp    Võtke petitsiooni autoriga ühendust

Allkirjasta see petitsioon

Allkirjastades nõustun, et Päästame Tartonpuisto Grupp saab näha kogu teavet, mida ma sellele vormile esitan.

Me ei kuva teie e-posti aadressi avalikult internetis.

Me ei kuva teie e-posti aadressi avalikult internetis.


Ma annan nõusoleku käesolevale vormile esitatud teabe töötlemiseks järgmistel eesmärkidel:
Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...