Avalik pöördumine Palamuse vallavolikogu liikmete poole

Avalik pöördumine Palamuse vallavolikogu liikmete poole.

Lugupeetud volikogu esimees Rait Persidski ja volikogu liikmed.

Käesoleval ajahetkel on Palamuse vald jõudnud ristteele, kus volikogu liikmed on hääletamas, millist teed mööda edasi minna. Õigemini, kelle juhtumise all edasi minna.

Alates hetkest, kui viis volikogu liiget esitasid eelmisel nädal umbusalduse avalduse Palamuse vallavanem Urmas Astelile, ei saa kahjuks enam Palamuse valla elanikud seda vaikides pealt vaadata. Tahame siinkohal austatud volikogu liikmetele meelde tuletada, et meie oleme nad endi esindajateks valinud ja volitanud neid meie eest otsuseid langetama. Tänaseks päevaks on osad volikogu liikmed kaotanud usalduse meie silmis ja me oleme otsustanud sekkuda. Kohaliku omavalitsuse volikogu ei ole riigipoliitika ajamise koht, kus on aksepteeritavad avalikud võimumängud ning vassimised. Meie elame Palamusel! Siin ei ole see kohane!

On üldlevinud avalik saladus, et härra volikogu esimees Rait Persidski on peale AS Vireenist töölt vabastamist endale otsinud erinevaid võimalusi, kuidas saada Palamuse vallalt töötasu ja sobivat ametikohta. Kord tehes endale teed kultuurijuhi ametikohale, kord töötasu määramisega survestades, nüüdseks siis vallavanema positsiooni püüdes või soovides sinna isikut, kes talle soodsamaid otsuseid teeks, kui seda teeb vallavanem Urmas Astel.

Meie, valla kodanike silmis, on Rait Persidski kaotanud igasuguse usalduse ja lugupidamise. Vallavalitsus ja volikogu ei ole see koht, kus isiklikku kasu taga ajada. Oleme uhked vallavanem Urmas Asteli ja vallavalitsuse üle, et nad ei ole lasknud end kanda taolistest manipulatsioonidest ja pressingutest ning et on leitud jõudu enda väärtushinnangutele ja põhimõtetele kindlaks jäämiseks.

Kuidas austatud allakirjutanud volikogu liikmed saavad usaldada inimest, kes enda kaaslasele nii noa selga lööb? Te ei karda olla järgmised, kes teel ees? Kuidas saavad usaldada vallakodanikud?

Enda umbusaldusavalduses toote välja, et opositsiooni sõnavabadust on piiratud. Lähemal uurimisel selgub, et õiguskantsler on Palamuse vallavalitsusele saatnud kirja, milles soovib Palamuse vallavalitsuse seisukohta ja selgitust artiklite avaldamata jätmiste kohta Palamuse valla Teatajas.

9. oktoobril 2015 vastaski vallavanem antud päringule. Vallavalitsus asus seisukohale, et Terje Rudissaare poolt kirjutatud artiklid olid kantud isiklikust emotsioonist ja põhjendamatust pahatahtlikusest teiste volikogu liikmete ja Palamuse Vallavalitsuse töötajate suhtes.  Läbi aegade on valla lehe väljaandmisel kehtinud kirjutamata kokkulepe, et seda ei kasutata poliit- ja isikureklaamiks, isegi enne valimisi mitte. Seni selline kokkulepe ka pidas. Ühtlasi ollakse ka veendumusel, et kui on valida kas opositsioonipoliitiku või kohaliku kultuurisündmuse kajastamise vahel, siis peaks kaaluma pigem viimase avaldamist.

Meie, vallakodanikud, ühineme Palamuse vallavanema seisukohtadega. Me ei ole huvitatud pahatahtlike ja valelike artiklite lugemisest valla teatajas. Eelistame, et leht kajastaks kogu valla sündmusi, mitte ühe isiku isiklikke puudujääke. Proua Rudissaar on ilmselgelt teadlik, et inimestel ei ole aega veenduda tema poolt ette antud info tõepärasuses ja tegemist on seega temapoolse teadliku ning halvauskse kodanike eksitamise viisiga.

Kui õiguskantsler oleks leidnud Palamuse vallavalitsuse tegevuses ebaseaduslikkust, siis oleks ta peale vallavanema poolse selgituse saamist, teinud Riigikohtule ettepaneku tunnistada vastav sõnavabaduse piirang kehtetuks. (õiguskantsleri seadus § 18 lg 1). Kas umbusaldusavaldusele allkirjutanud volikoguliikmed  ja eeskätt Terje Rudissaar peavad end õiguskantsleri pädevusest ülemateks?

Siinkohal oleks paslik meeldetuletada härra volikoguesimees Rait Persidski väljaütlemist, et Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikel puudub lugemisoskus.

Meie ei ole nõus selliste üleolevate ja rumalate inimeste kätte usaldama valla juhtimist ning heaolu!

Mis puudutab umbusaldusavalduse teist suuremat süüdistust, mis hõlmab LP Green OÜ ja Palamuse vallavanema vahel sõlmitud lepingu õiguspärasusse, siis tahaks siinkohal volikoguliikmete tähelepanu juhtida asjaolule, et haldusmenetluse seaduse § 75 ütleb, et vaide esitamise aeg haldusaktile on 30 päeva. Kas volikogu liikmed on kursis antud seaduse sättega? Kus olid volikogu liikmete silmad õigel ajal? Milleks tuua ammu aegunud asi põhjenduseks nüüd? Mis eesmärki see kannab?

Kui nüüd laskuda detailidesse, siis selleks, et antud haldusakti õigupärasust vaidlustada, oleks mõistlik pöörduda kohtusse. Esmalt oleks vaja tuvastada, et kas süüteo koosseis üldse esineb. Või seavad austatud allakirjutanud volikogu liikmed ennast kohtust targemateks?

Tuginedes vallavalitususe selgitusest revisjonikomisjonile, siis rendile antud hoone seisukord oli mitterahuldav -  katus ei pidanud vett, aknad olid deformeerunud, sein  lagunenud, vihmavee jäätumine - see kõik kahjustas hoone konstruktsioone. Vallavalitsus ise ei pidanud  investeeringute tegemist valla poolt põhjendatuks, kuna hoonel puudus kasutusotstarve valla jaoks. Antud pöördumisele on lisatud ka pildid antud ruumide enne ja nüüd olukorrast.

Kas vallavolikogu liikmed on tõesti arvamusel, et antud lepinguga on kahjustatud Palamuse valla vara? Meil, kodanikel, on hea meel, et vallavanem ei lasknud kasutusena seisnud hoonel laguneda ja otsustas selle anda üürile Rainis Polli poolt juhitud LP Green OÜ-le ettevõtluse arendamiseks ja korrastamiseks. Mis kasu on Palamuse vallal lagunenud hoonest? Ja kui suur on see väärtus nüüd, korrastatuna? Palamuse vallavanem on teinud õige otsuse ja käitunud heaperemehelikult vallale soodsaimas suunas. Tõsi, otsus oleks pidanud olema kooskõlas Palamuse vallavolikoguga. Kuid kas see asjaolu on piisav umbusalduseks?

Tahame kodanikena siinkohal veelkord meelde tuletada, et volikogusse on teid valitud rahva tahet esindama, mitte maksumaksjate raha raiskama.. Volikogusse kandideerimine on vabatahtlik tegevus, mille aluseks peaks olema soov valla elu arendada, mitte endale kasu lõigata. On alusetu ja alatu endale nüüd Palamuse valla esindamise eest töötasu nõuda. Rait Persidski soovib 800.- ja Terje Rudissaar 600.- kalendrikuus ja nii ka tagant järgi???

Ja kuidas suhtuda sellesse, et Terje Rudissaar keeldub haldureformi arengust kodanikega rääkima? Tsiteerides 23.05.2016 haldusreformi komisjoni koosoleku protokolli: “Komisjoni aseesimees Terje Rudisaar keeldus antud ettepanekust. Põhjusena tõi ta välja,et kuna tema haldusreformi komisjoni aseesimehe tööd ei tasustata, siis tema ei ole nõus enda isiklikku aega panustama.” Kas selline ongi siis vallavolikogu liikme ja haldusreformi komisjoni aseesemehe suhtumine oma kohustustesse? Me ei ole sellega nõus!

Meie, tavainimesed, käime igapäevaselt tööl 8 tundi päevas ja paljud meist ei saa raske töö eest ka samaväärset tasu. Me ei ole nõus sellise suhtumisega vallavolikogu liikmete poolt! Meie, Palamuse valla kodanikud, toetame vallavanem Urmas Astelit ja tema otsuseid!

 

Lisa 1: Antud hoone enne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antud hoone pärast: