Soovime, et Viimsi Vallavalitsus taastaks Viimsi Kooli töörahu ja usalduse

Pöördume teie poole Viimsi Kooli murelike lapsevanematena seoses koolis kestva juhtimiskriisiga. Probleemid on kestnud pea aasta ning neile ei ole  lahendust leitud. 

  • 2018/2019 sügisel viidi Viimsi Koolis õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate seas läbi rahulolu-uuring. Rahulolu kooliga oli kõikides gruppides väga kõrge.

  • 2018/2019 õppeaasta jooksul koostati koostöös kooli personali, hoolekogu ja õpilastega kooli arengukava aastateks 2019-2023.

  • 2018/2019 kevadel otsustas koolijuht muuta Viimsi Kooli juhtimisstruktuuri põhjusega, et eelmine struktuur (see, millega rahulolu oli veel sügisel olnud kõrge) ei tööta.

  • Struktuurimuudatuse vajaduse üle otsustas koolijuht ainuisikuliselt, kaasamata uue struktuuri väljatöötamise protsessi kooli personali, keda muudatused kõige otsesemalt puudutasid.

  • Struktuurimuudatuse või koolijuhiga isiklikul tasandil konflikti põhjal lahkus koolist 20 õpetajat.

  • 2019/2020 õppeaasta jooksul on lahkunud 6 õpetajat, töösuhte on lõpetanud kooli juhtkonda kuulunud 2 spetsialisti, kelle ametikohad loodi struktuurimuudatuse tulemusel ja keda valis enda meeskonda koolijuht.

Kaadrivoolavus sellises mahus ühe aasta jooksul ei ole normaalne, koolijuht väidab vastupidist. Pidevat kaadrivoolavust koolis, kus laste aineõpetajad kogu aeg vahetuvad ei saa pidada tavapäraseks. Koolijuht ei näe enda tegevuses vigu. Samuti ei ole koolijuht valmis arutlema valupunktide üle ega tunnista, et kooli juhtimises saaks üldse midagi paremaks muuta. Konfliktid kooli juhtkonnas on võimendanud probleeme ning see on viinud koolijuhi tegevuse usalduskriisi.

Tänane kriis ei puuduta mitte ainult õpetajaid vaid kogu koolipere, kus ebakindluse all kannatavad ka nii õpilased kui lapsevanemad, kellel puudub teadmine tegelikust olukorrast koolis.

Juhtimiskriisi tõttu kannatab õppetöö kvaliteet, mis avaldab otsest mõju juba praegustele põhikooli lõpetajatele.

19.09.2019 Viimsi Teatajas lubas koolijuht, et kaasatakse välist abi, et jõuda töörahuni ja lapsevanemad ei pea muretsema. Kahjuks seda teha pole koolijuht suutnud ning on oma ametis ebaõnnestunud.
https://viimsiteataja.ee/huvitavat/viimsi-kooli-direktor-aime-niidas-usun-et-uues-energias-muutub-koik-paremaks/

Viimsi Koolile tekitatud mainekahju võib lapsevanematele luua olukorra, kus hakatakse eelistama Haabneeme või Püünsi kooli laste haridusasutusena, mis seab valla ja koolid eriti raskesse olukorda.

Kaitsmaks Viimsi kooli häid õpetajaid ning meie lapsi ootame, et Viimsi Vallavalitsus astuks kiiremas korras otsustava sammu tagamaks Viimsi Kooli töörahu ja lahendada koolijuhi ebapädeva juhtimise tulemusena tekkinud olukord.


Viimsi Kooli lapsevanemad    Võtke petitsiooni autoriga ühendust