Traditsioonilise kristluse manifest

Eesti Kirikute Nõukogule,

kõigile kirikutele ja kogudustele

 

TRADITSIOONILISE KRISTLUSE MANIFEST

 

Kurbusega tunnistame, et elame ajal, mil moes on muuta põhimõtteid iseendale sobivaks. Viimasel paaril aastakümnel on Eesti ühiskond nautinud südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadust, mis on avanud tee usulisele mitmekesisusele. Rikkuse asemel võib see aga sama hästi tähendada ka mitut kesist. Kuuludes ühiskonnas vähemuse hulka, on kristlastel kiusatus elada topeltelu, mis väljendub silmakirjalikus püüdes ühendada usuline vagadus ilmalike himudega või olla samal ajal natuke kristlane ja natuke pagan ja võibolla natuke veel midagi.

Milliseid muutusi vajab kirik kaasajal? Kirik vajab selliseid muutusi, mis viivad meid lähemale Kristusele. Me oleme veendunud, et kirik suudab oma rolli tulemuslikult täita ainult siis, kui ta jääb Jeesuse õpetusse (Jh 15,4). Vastasel juhul õpetust moonutades pole kirikul üldse mingit mõtet. Kõik muutused ei ole head. Apostel Paulus ütleb: „Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. (Rm 12,2)

Esitame oma nägemuse kirikust ja kristlusest järgnevate teesidena:

1. Tunnistame, et oleme patused ning vajame meeleparandust ja Jumala andeksandvat armu.

2. Kiriku uksed olgu alati lahti kõigile vähemustele ja enamustele. Kirik aidaku igaüht jõuda oma patu tundmisele ja meeleparandusele ning avagu seeläbi tee kristliku rõõmu lätete juurde: Jumala armu ja halastuse kogemisele.

3. Moodsates moraalivaidlustes pole iseenesest midagi uut, vaid samad teemad on läbi vaieldud ka tuhandete aastate eest kristliku kiriku algusaegadel. Peame vajalikuks, et kirik, jäädes kindlaks oma seisukohtadele, oleks inimestele püsivaks vaimulikuks toeks keset maailma ebakindlust ja muutusi.

4. Kiriku autoriteet saab olla vaid Jeesus Kristus, kelle kaudu on Jumal näidanud oma armastust patuse inimese vastu. Patu õigustamine ei suuda patust aidata.

5. Peame vajalikuks, et kõik kristlikud kirikud ja kogudused, mis on rajatud apostlite ja prohvetite alusele, ja mille nurgakiviks on Kristus Jeesus, julgustaksid üksteist püsima Issandas tema tulemiseni.

Oleme rõõmsad, et kirikliku diskussiooni kese on väliste ja formaalsete küsimuste pealt nihkumas sisuliste teemade juurde. See annab lootust, et kirik on valmis kuulutama Jumala Sõna ja jagama sakramente ka 21. sajandi Eesti ühiskonnas.