Ühispöördumine seoses algatatud Lauri maaüksuse detailplaneeringuga

Seoses algatatud detailplaneeringuga Lauri maaüksuse (katastritunnus: 71801:001:0884; sihtotstarve: maatulundusmaa 100%; pindala: 26,21 ha; kinnistusregistri nr: 12858402) tiheasustusala osas (ca 56 000 m2) kruntide moodustamine ning neile hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine kuni viie korterelamu ja lasteaia ehitamiseks ning tehnovõrkude ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede asukoha ja liikluskorralduse põhimõtete määramisega edastan Teile kohaliku kogukonna arvamuse.    

Kohalik kogukond on seisukohal, et Nõlvaku, Seljaku Väike-Tooma tänavatel, mis asuvad Saue vallas puudub sobiv taristu selleks, et sealt lisanduks juba olemasolevale liikluskoormusele viie kortermaja jagu inimesi ning lasteaeda külastav/teenindav transport. Tänavad on projekteeritud väga kitsana, kus kahe auto kõrvuti sõiduks on vaja kasutada osaliselt kõnniteed.  Antud projekti realiseerumine eeldaks teede laiemaks ehitust. Lisaks tuleks tegelema hakata lume äraveoga, kuna läbipääs lumisel talvel on tagatud üherealisena. Antud piirkonnast on maanteele väljasõite kaks, mis tipptundidel on juba praegust elanike arvu arvesse võttes suure koormuse all. Juba hetkel asetleidev liiklustihedus on muutnud väikesemad teed piirkonna lastele kohati ohtlikuks. 

Kortermajade ja lasteaia lisamisel tähendaks see piirkonda lisaks ca 300 autot, mis muudaks olukorda drastiliselt.   Liiklustiheduse osas tuleks arvestada lisaks veel juba planeerimisstaadiumis oleva kahe korterelamu lisanduva koormusega. Kui liikluse osas on uurimus tehtud koroonaviiruse ajal või suveperioodil ei ole andmed tõesed. S.t piirangute ajal on inimeste liikuvus väheneud ca 50% ulatuses, mida tuleks uuringus arvesse võtta.    

Iga planeeringu koostamisel tuleb arvestada tulevikuperspektiiviga, tagamaks pikaajaline tasakaalustatud ruumiline areng kvaliteetse elukeskkonna kujunemiseks. Vastulause tegijad näevad, et seda tehtud ei ole. S.t lasteaiakohtade muret antud planeering ei lahenda, kuna kui piirkonda lisada viie kortermaja jagu inimesi, on efekt vastupidine ja defitsiit lasteaiakohtade osas hoopis suureneb. Tiheasum on juba toimimas, Saue vallas, Kasekodu piirkonnas. Sealsetele korteriostjatele lubati lasteaia kohti Nõlvaku lasteaias, mis aga jäi kordades väiksemaks uute elanike nõudlusest. See on hea näide, milliseid vigu tehti ca 300 meetrit planeeritavast alast eemal ja mida tasuks vältida. Kuna Laagri kool asub lähemal, on valik, kas saata laps ca 15 minutulise jalutuskäigu (ca 7 min rattasõidu) kaugusele või siis koolibussiga ca 35 minutilise teekonnale siis on selge, et inimesed eelistavad sissekirjutusena Laagri Alevikku.  

Kui vald ei ole suuteline pakkuma esmaseid sosiaalseid teenuseid siis Tänassilmas asuvad elanikud leiavad need mujalt ja vallal jääb maksutulu saamata.

Planeeringu kitsaskohad ja vastuolud on kohaliku kogukonna silmis järgmised lähtuvalt planeerimisseadusest:  

§ 8. Elukeskkonna parendamise põhimõte Planeeringuga tuleb luua eeldused kasutajasõbraliku ning turvalise elukeskkonna ja kogukondlikke väärtusi kandva ruumilise struktuuri olemasoluks ja säilitamiseks ning esteetilise miljöö arenguks, säilitades olemasolevaid väärtusi.    

Antud projekt ei parenda ega ka loo turvalist elukeskkonda juba olemasolevatele elanikele ning on ka vastuolus kogukondlike väärtuste ning ruumilise struktuuriga, kuna tegu on eramajade piirkonnaga.  Ümbritsevas väljakujunenud keskkonnas on 1- 2 korrulisusega eramud, arhitektuurse kõrguse, mahtude ja välisilme osas on korruselamud keskkonda sobimatud. Tasakaalukamat arengut pakub eramuehitus, mis toimub erineva ajaperioodi jooksul ning ei tekita Tänassilmas elanike kasvu ca 50% ulatuses kitsale alale.    

§ 10. Huvide tasakaalustamise ja lõimimise põhimõte

(1) Planeerimisalase tegevuse korraldaja peab tasakaalustama erinevaid huve, sealhulgas avalikke huve ja väärtusi, kaaluma neid vastavalt planeerimise põhimõtetele ja planeeringu eesmärkidele ning lõimima need planeeringulahendusse.   Antud projekt on vastuolus kohalike huvidega ning ei ole optimaalne lahendus.   

(3) Kohalikku huvi väljendav planeering peab lähtuma kohalikest huvidest ja olema kooskõlas riiklikke huve väljendava planeeringuga ning vajaduse korral teiste ruumilist aspekti väljendavate strateegiliste dokumentidega.  

Maa eesmärgi muutmine on vastuolus kohalike huvidega ning ka ruumilist aspekti arvesse võttes ei ole tegu strateegiliselt mõistliku lahendusega.   

§ 11. Teabe piisavuse põhimõte

(1) Planeerimisalase tegevuse korraldaja peab planeerimisel arvesse võtma asjakohaseid ruumilist arengut mõjutavaid strateegiaid, riskianalüüse, kehtivaid planeeringuid, arengukavasid ning teisi ruumilist arengut mõjutavaid dokumente ja muud asjakohast teavet.  

Lisaks: Üldplaneeringu seletuskirja punkt 2.16 sätestab, et üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise eelduseks on piisava avaliku huvi olemasolu. Avaliku huvi määratlemisel lähtutakse eelkõige vallaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestatakse valla arengu iseärasusi. Antud projekti näol on tegu maakasutuse ulatusliku muutmisega ning avalik huvi lasteaiale kindlasti on, aga kohalik kogukond on seisukohal, et antud asukoht oleks lasteaiale ebasobiv ning ei toetaks eramajade piirkonna iseärasusi.

Saku valla osalusega Nõlvaku lasteaed asub planeeringualast ca 500 m kaugusel. Lisaks jääb selgusetuks, mis osalus ja kohtade arv jääb Saku vallale, mis Saue vallale. Suures osas on antud piirkond välja arendatud ning vähem on välja arendatud Tänassilma lõunakülg, millele lähemal võiks kohaliku kogukonna arvates lasteaed asuda.

Lähtudes eelpool väljatoodust ning tuginedes, PlanS ; § 83 ; § 84; § 128 lg 1 ja § 128 lg; § 142 lg 1 HMS § 4 lg 1; § 142 lõike 1 punktidele palume muuta planeeringu maa-ala rida-, paaris- ja elamumaaks ning soovitaksime leida võimalus lasteaia asukohale Tänassilmas, mida kohalik kogukond peab kõikide huve arvestades sobilikumaks variandiks. 

Allkirjasta see petitsioon

Allkirjastades nõustun, et Marietta Valle saab näha kogu teavet, mida ma sellele vormile esitan.

Me ei kuva teie e-posti aadressi avalikult internetis.

Me ei kuva teie e-posti aadressi avalikult internetis.


Ma annan nõusoleku käesolevale vormile esitatud teabe töötlemiseks järgmistel eesmärkidel:
Tasuline reklaam

Reklaamime seda petitsiooni 3000 inimesele.

Loe lähemalt...