AVALIK KIRI EESTI VABARIIGI PEAMINISTRILE

Veiko Rämmel

/ #156 MIDA TEHA

2011-11-22 20:26

Siin petitsiooni juures on korduvalt küsitud, et kas meil on konkreetne programm. Toon ära oma isikliku programmi viimastelt RK valimistelt. See ei ole eriti detailne, kuid mõninga ettekujutuse annab.

Valimisprogramm
Veiko Rämmel: üksikkandidaat nr. 889 valimisringkonnas nr. 10 Tartu linnas

+ Riigikogus näen oma võimalikku osalusvaldkonda just haridusega, lastega ja eeskätt kõrgharidusega seotud probleemide lahendamises.
+ Esmane ülesanne ehk minu valimisprogrammi nurgakivi on vajadus anda võim tagasi sellele, kellele see kuulub Põhiseaduse järgi – Eesti rahvale. Täna on avalik võim erakondade kartelli ja partokraatia poolt oma kontrollli alla võetud. Seepärast vajab valimis- ja valitsemissüsteem radikaalset muutust.
+ Meil tuleb endale teadvustada, kas tahame olla iseseisev rahvusriik või mingi teise riigi iseotsustamisõiguseta osariik (Euroopa Liit) ja vastavalt sellele ka toimida. Otsuse saab teha vaid tänane kodanikkond referendumil.
MAJANDUS JA RAHANDUS
+ Eelisarendada tuleb kodumaist väikeettevõtlust ja tootmist, eeskätt talutootmist. Selleks seisan hea vastavate seaduste kehtestamise eest. Näiteks põlistalude pankrotikaitse seaduse kehtestamise eest. Väikeettevõtluse ja talude toetamisel on heaks hoovaks maksundus. Kohalikel ettevõtetel, eriti maapiirkondades peab olema maksusoodustus võrreldes hargmaiste ja välismaiste kompaniidega. Ma ei soosi tänast liberaalset majandusmudelit, mis tegelikult suretab kodumaist tööstust, pangandust ja majandust tervikuna.
+ Tuleb taastada kodumaine rahandus, näiteks anda riigieelarve teenindamine hoiu- ja laenuühistutele. Torontos tegutsev Eesti Ühispank on ühistupanganduse heaks näiteks. Täna teenivad Eesti pangad, mis kuuluvad välisfirmadele kasumit vaid oma emamaale ja kasum viiakse Eestist välja. Iseseisev rahandus on riigi iseseisvuse nurgakivi.
+ Valitsemiskulud vajavad veelgi kärpimist. Nii riigikogu kui ka ametnike tasud on ülikõrged ja ei vasta tööpanusele. Majanduskriisis vähendab mõistlik peremees kulusid, mitte ei tõsta makse, nagu täna toimub.
+ Seisan hea, lihtsa ja stabiilse maksusüsteemi eest, ütlen kindla ei astmelisele tulumaksule ja maksude arutule tõstmisele, sest sellest riiki raha juurde ei sünni.
SOTSIAALKAITSE JA TERVISHOID
+ Võitlen inimväärse sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi eest. Tänane olukord, kus pension ei võimalda inimesele elamisväärset elu on absurdne. Tänane pensionär on terve elu ju töötanud ja riigile makse maksnud.
+ Tänane haigekassa süsteem vajab reformi. Ei saa pidada normaalseks, kui haigekassale raha maksnud inimesed peavad tohtri juurde minnes visiiditasu maksma või kallimad protseduurid ise kinni maksma. Samuti tuleb likvideerida olukord, kus paljude eriarstide teenused on samuti lisatasu alla viidud.
PÕHI- ja GÜMNAASIUMIHARIDUS
+ Põhi- ja gümnaasiumiharidus peab olema kättesaadav kõigile ja võimalikult lähedal oma kodukohale. Seisan hea, pidurdamaks arutuid haridusreforme ja maakoolide likvideerimist, sest selline tegevus viib äärepiirkondade elu väljasuretamisele.
+ Meil on vaja kehtestada eetikaõpetus kohustusliku ainena, kuna seda ilma usundiõpetuseta ei saa teha, siis ka usunditeõpetus (mitte ajada segi konfessionaalse usuõpetuse või ajupesuga).
KÕIGILE KÄTTESAADAV KÕRGHARIDUS
+ Kõrgharidus peab olema kättesaadav kõigile võimekamatele, sõltumata noore või tema vanemate rahakotist. Selleks tuleb sisse viia õppemaksu ja ka elamiskulude kompenseerimine edukatele õppuritele.
+ Annan aru, et täiesti tasuta kõrgharidus on utoopia, sest maksumaksjad peavad selle kinni maksma. Samuti võib tasuta hariduse jagamisega kaasneda kuritarvitused ja lohakus. Tuleb vaid teha mõned lihtsad sammud noorele taskukohase hariduse andmiseks Eestis:
+ taastada sisseastumiseksamid kõrgkoolidesse, et selekteerida välja võimekamad;
+ kehtestada õppetoetused (stipendiumid) suuruses ja määras, mis võimaldavad äraelamist ja õppimist ega loo vajadust kõrvalt töötamise järgi;
+ toetused peavad sõltuma õppeedukusest (tublidusest);
+ tuleb vaadata üle õppelaenude süsteem ja hoolitseda selle eest, et neid kasutataks sihtotstarbeliselt;
+ taastada õppelaenude kustutamine neile, kellele riik seda lubas, kuid hiljem seda lubadust murdis;
+ õppemaks peab olema kõigis koolides võrdne, sõltumata erialast ja omandivormist, kusjuures puudujääv osa tuleb koolidele kompenseerida riigieelarvest;
+ tudengi omavastutuse tagamiseks peaks jääma minimaalne õppemaks, vastasel juhul muutuvad meie kõrgkoolid lapsepõlve pikendajateks ja rumalate taimelavaks.
RAHVUSKÜSIMUSED JA IIVE
+ Toetan kõigi Vabariigi kodanike kohtlemist võrdsel alusel, eeldusel et nad on ka meie riigi patrioodid ja austavad seaduseid.
+ Toetan ka kõigi rahvusvähemuste kultuuriautonoomiat.
+ Lastetoetused tuleb viia normaalsele alusele. Tänane olukord, kus peale nimetatud vanemapalga lõppu makstakse vanematele üksnes sandikopikaid ei ole normaalne. Lapsetoetus peab olema vähemalt sama suur kui Soomes.
+ Emapalk peab olema kõigile võrdses suuruses, mitte sõltuma varasema palga keskmisest, sest see loob võimalused kuritarvitusteks ja soodustab ebavõrdsust. Samas peab emapalk olema piisavalt suur, see peaks olema seotud Riigikogu ja Valitsuse liikmete palgaga.
RIIGIKAITSE
+ Eelisarendada on vaja Kaitseliitu ja tõsta rahva kaitsetahet.
+ Toetan tänast riigikaitse mudelit ning ei näe perspektiivi palgaarmeel.