AVALIK KIRI EESTI VABARIIGI PEAMINISTRILE

Võtke petitsiooni autoriga ühendust

Arutelu teema on petitsiooni AVALIK KIRI EESTI VABARIIGI PEAMINISTRILE jaoks automaatselt loodud.


Külaline

#151

2011-11-22 19:58

Этот ансип вор, а вор должен должен сидеть в тюрьме и точка.
Отставки мало, под суд отдать его и его
прихлебателей за разжигание межнациональной
розни, за "е" голосование, за патологическое
враньё всему эстонскому народу!

Külaline

#152

2011-11-22 20:01

Loodan et sellega midagigi saavutatakse!

Külaline

#153

2011-11-22 20:01

Долой Ансипа!

Külaline

#154

2011-11-22 20:09

Живёшь как нищий, а правительство делает вид что всё хорошо.Надоело!!!
Veiko Rämmel

#155 MÕNINGAID MÕTTEID VALIMISKORRAST, MIDA TOETAME!

2011-11-22 20:20

Muudame valimiskorda
Missugusele seadusele ja riigile on Riigikogu liikmed andnud ametivande?
Eesti Vabariigi põhiseaduse eesmärk on
...Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva enesemääramise kustutamatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24, veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegusele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade - võttis Eesti rahvas vastu 1938. aastal jõustunud põhiseaduse §1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletamisel vastu järgmise põhiseaduse.
Kas praegu Eesti Vabariigi täidesaatev ja seadusandlik võim on jäänud ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale ( § 61)?
MTÜ Vabade Kodanike Ühendus leiab, et igal Eesti Vabariigi kodanikul on kohustus täita põhiseadust ( §56) ja seista kõikide Eesti Vabariigi elanike heaolu eest, mis on kaitstud Eesti Vabariigi põhiseaduse ja rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtete ja normide kohaselt. ( § 3)
MTÜ Vabade Kodanike Ühendus leiab, et paljud vastuvõetud seadused ei ole kooskõlas põhiseadusega ja need on oluliselt kitsendanud kodanike ja elanike vabadusi ja õigusi. VKÜ eesmärk on elanike teadlikuse tõstmine, sest ainult teadlik kodanik on võimeline tegema õigeid valikuid.
Õigusi tuleb taastada sihikindlalt ja kõikumatult. Tuleb alustada algusest, milleks on valimisseadus.
Esimeseks ülesandeks on valimistega seotud seaduste muutmine
1) otsesed (majoraatne) valimised
2) avatud nimekirjad
3) kautsjoni kaotamine kandideerimisel
4) erakonna moodustamisel 1000 liikme nõude kaotamine
Valimisseaduse kaasajastamine, mis nõuab ka põhiseaduse muutmist
1) salajase ja avaliku valimisõiguse võimaldamine
2) riigikogu liikme tagasikutsumise õigus, mida saavad kasutada avalikku valimisõigust kasutanud kodanikud
3) riigikogu liikmetele kehtestada maksimaalselt kaks järjestikust ametiaega, eesmärk, et seadusandlik võim ei võõranduks tegelikust elust
4) kehtestada Eesti Vabariigi Presidendi otsevalimine

Kas riigikokku mittepääseja on kurjategija?
Riigikogu valimise seaduse ( V Peatükk, § 26, lõige 15,16)
Lõige 15: Kandidaat või kandidaatide nimekirja esitaja kannab Vabariigi Valimiskomisjoni arvele kautsjonina summa, mille suurus on palgaalamäära iga ülesantud kandidaadi kohta.
Lõige 16: Kautsjon makstakse tagasi, kui kandidaat osutub valituks või saab valimisringkonnas hääli vähemalt poole lihtkvoodi ulatuses või üleriigiline nimekiri osaleb kompensatsioonimandaatide jaotamises. Tagastamata kautsjoni kannab Vabariigi Valimiskomisjon riigi tuludesse.
Eesti Vabariigi põhiseaduses §12
Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumustee, samuti varalise ja sotsiaalse või muude asjaolude tõttu.
Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel.
§ 3 Riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel.
Põhiseaduse § 12 põhjal on Riigikogu valimise seadus § 26 lõige 15, 16 põhiseadusega vastuolus. Räigelt on rikutud võrdse kohtlemise seadust, kuna kautsjoni nõue diskrimineerib vähem varaliselt kindlustatud kodanikke. Sama seadus õhutab diskrimineerimist erinevate ühiskonnakihtide vahel, sest kust on tulnud hoiak, et igasugused ei pääseks kandideerima.
Lõige 16 täielikult on arusaamatu kautsjoni maksmise nõue, kuna riigikokku mitte pääsenut koheldakse kui kurjategijat, kes on rikkunud pärast kautsjoni määramist kokkulepet või seadust. Kuidas on tagatud vabadel valimistel kandideerijate võrdne kohtlemine?

Kas valija valib pärast valimisi?
Eesti Vabariigi põhiseadus § 60 Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed.
Riigikogu valimise seadus § 4 Otsene valimisõigus. Valimistulemused selgitatatakse valimistest vahetult osa võtnud isikute tahteavalduse alusel.
Riigikogu valimise seadus § 37 lõige 4, 5, 6
Lõige 4 Igas valimisringkonna kohta arvutatakse lihtkvoot, mis saadakse valimisringkonnas antud kehtiva häälte arvu jagamisel mandaatide arvuga.
Lõige 5 Valituks osutub kandidaat, kellele antud häälte arv ületab lihtkvoodi või on sellega võrdne.
Lõige 6 Samas nimekirjas kandideerinud kanditaatidele antud hääled liidetakse. Nimekiri saab nii mitu mandaati, kui mitu korda ületab valimisringkonnas saadud häälte arv lihtkvoodi. Valituks osutuvad nimekirjas eespool olevad kandidaadid, kellele antud häälte arv on vähemalt 10 protsenti lihtkvoodist.
Seda nimetatakse suletud nimekirjadega valimissüsteemiks. Erakond otsustab, kes osutub valituks. Valijal kitseneb valikuvabadus, kuna valija eest on teinud valiku erakond. Kas valija valik on otsene, kui erakond teeb esimese valiku? Kas põhiseaduse § 60 on täidetud?
Seadus soodustab riigikokku valitul täita erakonna huve, jättes teiseks ühiskonna ehk rahva huvid. Seadus toetab nn. poliitbroilerluse teket.
VKÜ soovitab : Avatud nimekirjad võimaldaksid väärtustada valija valikuid, aidates tekitada dialoogi valija ja riigivõimu vahel. Ettearvamatus valimistel paneks riigikogu liikmeid seisma esmalt ühiskonna ehk rahva huvide eest.
Eesti Vabariigi presidendi peaks valima otse rahvahääletusel.


Veiko Rämmel

#156 MIDA TEHA

2011-11-22 20:26

Siin petitsiooni juures on korduvalt küsitud, et kas meil on konkreetne programm. Toon ära oma isikliku programmi viimastelt RK valimistelt. See ei ole eriti detailne, kuid mõninga ettekujutuse annab.

Valimisprogramm
Veiko Rämmel: üksikkandidaat nr. 889 valimisringkonnas nr. 10 Tartu linnas

+ Riigikogus näen oma võimalikku osalusvaldkonda just haridusega, lastega ja eeskätt kõrgharidusega seotud probleemide lahendamises.
+ Esmane ülesanne ehk minu valimisprogrammi nurgakivi on vajadus anda võim tagasi sellele, kellele see kuulub Põhiseaduse järgi – Eesti rahvale. Täna on avalik võim erakondade kartelli ja partokraatia poolt oma kontrollli alla võetud. Seepärast vajab valimis- ja valitsemissüsteem radikaalset muutust.
+ Meil tuleb endale teadvustada, kas tahame olla iseseisev rahvusriik või mingi teise riigi iseotsustamisõiguseta osariik (Euroopa Liit) ja vastavalt sellele ka toimida. Otsuse saab teha vaid tänane kodanikkond referendumil.
MAJANDUS JA RAHANDUS
+ Eelisarendada tuleb kodumaist väikeettevõtlust ja tootmist, eeskätt talutootmist. Selleks seisan hea vastavate seaduste kehtestamise eest. Näiteks põlistalude pankrotikaitse seaduse kehtestamise eest. Väikeettevõtluse ja talude toetamisel on heaks hoovaks maksundus. Kohalikel ettevõtetel, eriti maapiirkondades peab olema maksusoodustus võrreldes hargmaiste ja välismaiste kompaniidega. Ma ei soosi tänast liberaalset majandusmudelit, mis tegelikult suretab kodumaist tööstust, pangandust ja majandust tervikuna.
+ Tuleb taastada kodumaine rahandus, näiteks anda riigieelarve teenindamine hoiu- ja laenuühistutele. Torontos tegutsev Eesti Ühispank on ühistupanganduse heaks näiteks. Täna teenivad Eesti pangad, mis kuuluvad välisfirmadele kasumit vaid oma emamaale ja kasum viiakse Eestist välja. Iseseisev rahandus on riigi iseseisvuse nurgakivi.
+ Valitsemiskulud vajavad veelgi kärpimist. Nii riigikogu kui ka ametnike tasud on ülikõrged ja ei vasta tööpanusele. Majanduskriisis vähendab mõistlik peremees kulusid, mitte ei tõsta makse, nagu täna toimub.
+ Seisan hea, lihtsa ja stabiilse maksusüsteemi eest, ütlen kindla ei astmelisele tulumaksule ja maksude arutule tõstmisele, sest sellest riiki raha juurde ei sünni.
SOTSIAALKAITSE JA TERVISHOID
+ Võitlen inimväärse sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi eest. Tänane olukord, kus pension ei võimalda inimesele elamisväärset elu on absurdne. Tänane pensionär on terve elu ju töötanud ja riigile makse maksnud.
+ Tänane haigekassa süsteem vajab reformi. Ei saa pidada normaalseks, kui haigekassale raha maksnud inimesed peavad tohtri juurde minnes visiiditasu maksma või kallimad protseduurid ise kinni maksma. Samuti tuleb likvideerida olukord, kus paljude eriarstide teenused on samuti lisatasu alla viidud.
PÕHI- ja GÜMNAASIUMIHARIDUS
+ Põhi- ja gümnaasiumiharidus peab olema kättesaadav kõigile ja võimalikult lähedal oma kodukohale. Seisan hea, pidurdamaks arutuid haridusreforme ja maakoolide likvideerimist, sest selline tegevus viib äärepiirkondade elu väljasuretamisele.
+ Meil on vaja kehtestada eetikaõpetus kohustusliku ainena, kuna seda ilma usundiõpetuseta ei saa teha, siis ka usunditeõpetus (mitte ajada segi konfessionaalse usuõpetuse või ajupesuga).
KÕIGILE KÄTTESAADAV KÕRGHARIDUS
+ Kõrgharidus peab olema kättesaadav kõigile võimekamatele, sõltumata noore või tema vanemate rahakotist. Selleks tuleb sisse viia õppemaksu ja ka elamiskulude kompenseerimine edukatele õppuritele.
+ Annan aru, et täiesti tasuta kõrgharidus on utoopia, sest maksumaksjad peavad selle kinni maksma. Samuti võib tasuta hariduse jagamisega kaasneda kuritarvitused ja lohakus. Tuleb vaid teha mõned lihtsad sammud noorele taskukohase hariduse andmiseks Eestis:
+ taastada sisseastumiseksamid kõrgkoolidesse, et selekteerida välja võimekamad;
+ kehtestada õppetoetused (stipendiumid) suuruses ja määras, mis võimaldavad äraelamist ja õppimist ega loo vajadust kõrvalt töötamise järgi;
+ toetused peavad sõltuma õppeedukusest (tublidusest);
+ tuleb vaadata üle õppelaenude süsteem ja hoolitseda selle eest, et neid kasutataks sihtotstarbeliselt;
+ taastada õppelaenude kustutamine neile, kellele riik seda lubas, kuid hiljem seda lubadust murdis;
+ õppemaks peab olema kõigis koolides võrdne, sõltumata erialast ja omandivormist, kusjuures puudujääv osa tuleb koolidele kompenseerida riigieelarvest;
+ tudengi omavastutuse tagamiseks peaks jääma minimaalne õppemaks, vastasel juhul muutuvad meie kõrgkoolid lapsepõlve pikendajateks ja rumalate taimelavaks.
RAHVUSKÜSIMUSED JA IIVE
+ Toetan kõigi Vabariigi kodanike kohtlemist võrdsel alusel, eeldusel et nad on ka meie riigi patrioodid ja austavad seaduseid.
+ Toetan ka kõigi rahvusvähemuste kultuuriautonoomiat.
+ Lastetoetused tuleb viia normaalsele alusele. Tänane olukord, kus peale nimetatud vanemapalga lõppu makstakse vanematele üksnes sandikopikaid ei ole normaalne. Lapsetoetus peab olema vähemalt sama suur kui Soomes.
+ Emapalk peab olema kõigile võrdses suuruses, mitte sõltuma varasema palga keskmisest, sest see loob võimalused kuritarvitusteks ja soodustab ebavõrdsust. Samas peab emapalk olema piisavalt suur, see peaks olema seotud Riigikogu ja Valitsuse liikmete palgaga.
RIIGIKAITSE
+ Eelisarendada on vaja Kaitseliitu ja tõsta rahva kaitsetahet.
+ Toetan tänast riigikaitse mudelit ning ei näe perspektiivi palgaarmeel.
5 lapse isa

#157

2011-11-22 20:39

üleskutsega nõus. nii ansip kui ka laar oma vargapandega meie riigile saatuslikuks saavadki.miskipärast arvan et savisaarlaste pätitembud kahvatuvad praeguste riigivalitsejate tegudega võrreldes aga ei usu et ka tarandi tulek seda muudaks.

Külaline

#158

2011-11-22 20:40

!!!!

Külaline

#159

2011-11-22 21:03

Ei õnnestu

Külaline

#160

2011-11-22 21:26

za bronzovij bunt

Külaline

#161

2011-11-22 21:44

Господину Антсипу нужно порекомендовать другую работу. Надо думать прежде всего о судьбе и благополучии своего народа, а не о личных амбициях.

Külaline

#162

2011-11-22 21:45

peab alustama...

Külaline

#163

2011-11-22 22:02

Мне совершенно не нравится политика партии Реформ. Она только усугубляет положение Эстонии.... Совершенно нет возможности жить на минимальную зарплату. Нельзя найти работу молодому поколению, да и вообще работу. Они не понимают, что в стране чуть меньше половины русского населения. Они просто напросто хотят искоренить русский народ. Заставляя насильно учить государственный язык.
Что касается об обещаниях, данные народу, то почему они не выполняют их????? За это их должны СУДИТЬ!!!!!! Каждого!!!
Veiko Rämmel

#164 Re:

2011-11-22 22:07

#163: -

Paraku on see eestlaste kodumaa ja seda seisukohta ei saa aksepteerida. Mina ei nõua Venemaal eesti kogukonnale õigust rääkida Eesti keeles. Keel õpitud saab ka muukeelne tööd, hea näide on Sergei Metlev, vene šovinismi siia vaja ei ole. REF majanduspoliitika on aga tervet riiki hävitav, sellega nõustun. Kahjuks ei ole mul vene keelset klaviatuuri, seega loodan, et niipalju saad aru, et vastust lugeda.

Vene keelne elanikkond on sisserännanud ja neid on tuntavalt vähem, kui sinu esitatu. Millegi pärast enne Vabadussõda siin olnud ja varem vanausulised ei nõua endale eriõigusi ja on Eesti riigile lojaalsemad kui paljud eestllased.


Külaline

#165

2011-11-22 22:09

без комментариев, и так много сказано, мало сделано

Külaline

#166

2011-11-22 22:12

Olen nõus Teiega. Meie tavaline rahvas peab olema paremini elu kui praegu. Vaja konsalideerida.

Külaline

#167

2011-11-22 22:15

Да там вообще надо половину в отставку судя по тому что они там делают!!!

Külaline

#168

2011-11-22 22:26

Muidugi peab Ansip taanduma - ning kohe võluväel hakkavad voolama piimajõed, kasvama pudrumäed, ülemaailmne majanduskriis taandub ning kõik inimesed tervenevad misiganes haigustest.
Veiko Rämmel

#169 Re:

2011-11-22 22:33

#168: -

OLed loll või mängid? Palju rasket tööd tuleb teha, kuid enne vaja taastada legitiimne RAHVA VÕIM.


Külaline

#170

2011-11-22 22:45

самый недальновидный политик за все время существования независимой Эстонии и националист

Külaline

#171

2011-11-22 22:50

Loodan, et see toob paremad tulevikku Eestimaale
Koosakas

#172 Meedia vaikis ja on ühes pundis mõrvariga.

2011-11-22 22:51

1.06.10a.ilmus delfis artikkel.Kohus jättis Külveti tapja trellide taha.Räige vale.Vjatšeslav Naumotškin kes tappis külmavereliselt 1998aastal kümnevõistlejast olümpiavõitja Valter Külveti ja kes oleks pidanud vabanema 7.juulil 2013aastal.On ammu vabaduses ja naudib elu .Kriminaalhooldaja hinnang,et Naumotškin ei soorita enam kuritegu ,Naumotškini ema Ljuba,kelle õemees töötas Tartu vanglas vanemvalvurina oli mõrvarile andnud kõik mugavused ja hüved.Rummu vanglas oleku ajal töötas mõrtsukas katlakütjana.tal oli lausa omaette elumaja seal.Videomakid ja kõik.Olen ise näinud ,kuidas mõrtsuka ema istus pidevalt tartu maakohtuniku kabinetis.78 aastane Ljuba käib üleni kullas ja antud hetkel ostis Soome korteri et varsti mõrtsukast pojake kaasa võtta.eestis ei ole enam miljonit kaasas kandvaid sportlasi,keda taas mõrvata.Väidetavalt ja usutavalt jäi röövitud miljon mõrtsuka ema kätte,kes valvureid,kohtunikke ja kõike seaduses võimuesindajaid ära ostis.otsisin ajalehes artuklit naumotskini vabastuse kohta.ei leidnud.Miks Ansip kaitseb mõrtsukaid.Naumotškin elab Tartumaal vara vallas Koosa külas oma ema korteris ja ootab oma aega tegutsemiseks.
Veiko Rämmel

#173 Re: Meedia vaikis ja on ühes pundis mõrvariga.

2011-11-22 23:05

#172: Koosakas - Meedia vaikis ja on ühes pundis mõrvariga.

Mis see nüüd asjasse puutub või kuidas teemaga haakub? Räägiks äkki asjast ehk sellest petitsioonist.


Külaline

#174 Re:

2011-11-22 23:37

#163: -

На счет политики партии кровати реформ я с Вами абсолютно согласен. Что касется Ваших высказываний на счет количества русского неселения, тут у Вас не верные сведения, оно значительно меньше. Не замечал в практике мировой истории, чтобы знание языков кого либо искореняло! В течении так называемой первой Эстонской Республики существовали сильные русские товарищества. Почему их нет сейчас? Политика в этом направлвнии не много отличается от тогдашней. Советы просто уничтожили всю русскую интеллигенцию. Теперь Россиа себя за это локти кусает! Опереться здесь им не накого, кроме Саависаара. Поэтому сначала установили двойные налоги в 90-ых на Эстонские товары, а затем найдя новую возможность, перекрыли транзит после апрельских событий. Не смотря на все Россииские попытки удушить Эстонию, а так же, не смотря на все попытки наших европроституток , мы еще не подохли. Данное движение не является националистическим, это национальное движение, которое чувсвуя не уверенность в завтрашнем дне,как в вопросе дальнейшего существования, как нация, так и в вопросах болле близких с точки зрения истории (Европеиский Союз и тд). Однако, чувсвуя и зная нежность вопроса сохранения национальных корней, мы понимаем Ваши чувства.   Не переписывая историю, известно достоверно, что Россия являясь ОКУПАНТОМ окупиривала Эстонию, не наоборот. То что Вы, скорее всего вероятно сюда попавший случайно, естественно не делает Вас окупантом. Окупанткской авляется политика которую проводил СССР. Вы оказались в историческом циклоне, а обвинять в этом Эстонию? К сожалению Россия не отказалась от своих империалестических амбиций до сих пор, напротив, наблюдая за Российскими информационными службами, постоянно с гордостью голасят о Рооссийской империи, в то время, когда об империах уже дажно не говорят ни англичане, ни испанцы, ни портигальцы итд.

А вот Ансипа,да, судить нужно его и его компанию!


Külaline

#175

2011-11-22 23:41

Avaliku kirjaga olen täjesti nõus võite kindlad olla.