UUS PÄEVAKOHANE KÜMNE MEHE AVALDUS

Eesti Vabariigi president hr Toomas Hendrik Ilves

Eesti Vabariigi peaminister hr Andrus Ansip

Eesti Vabariigi välisminister hr Urmas Paet

Õiguskantsler hr Indrek Teder

Kaitsepolitsei peadirektor hr Arnold Sinisalu

Riigikogu väliskomisjoni esimees hr Marko Mihkelson

Riigikogu põhiseaduskomisjon

Eesti Vabariigi ja rahvusvaheline üldsus

 

UUS PÄEVAKOHANE KÜMNE MEHE AVALDUS

 

Eesti Vabariigi kodanike

DEKLARATSIOON

aastal 1920 sõlmitud Tartu rahulepingu rahvusvahelise õigusjõu jätkumisest

Eesti maa-ala ulatuse suhtes

Aastal 2011 valitud Riigikogu heakskiidul samal aastal moodustatud Vabariigi Valitsus on välisminister Urmas Paedi eestvõttel Eesti üldsusele ning välisriikidele ja rahvusvahelistele institutsioonidele teatanud oma valmisolekust sõlmida (kehtiva, 1992. a. jõustunud Põhiseaduse vastaselt) Vene Föderatsiooniga piirileping. Kavatsetava piirilepinguga soovitakse enamik Petseri maakonnast ja Virumaa Narva-tagused vallad välja arvata Eesti Vabariigi koosseisust, nimetatud maa-alad püsivalt loovutada Venemaale, kes on aastakümneid õigusvastaselt väevõimuga hoidnud neid maa-alasid oma valduses, ära kasutades Eesti võimuasutuste saamatust ja lohakust.

Eesti Vabariigi Põhiseaduse §122 ütleb: Eesti maismaapiir on määratud 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepinguga ja teiste riikidevaheliste piirilepingutega. Sõna „ja“ viimases lauses tähendab, et nii Tartu rahuleping kui ka teised rahvusvahelised piirilepingud kehtivad üheaegselt.

Aastal 1939 allakirjutatud nn baaside lepingu teise osapoolena kinnitas Venemaa Tartu rahulepingu kehtivuse omapoolset tunnistamist.

Kuna Põhiseaduse (§123) kohaselt ei sõlmi Eesti Vabariik Põhiseadusega vastuolus olevaid rahvusvahelisi lepinguid, siis ei omanda Vabariigi Valitsuse kavandatav dokument õigusjõudu, olles õigustühine sõlmimise hetkest alates (ex tunc), sõltumata Riigikogu praeguselt või mõnelt tulevaselt koosseisult saadavast heakskiidust; seda seni, kuni püsib jõus Eesti Vabariigi praegune, 1992. a. jõustunud Põhiseadus.

Ühiskiri on jätkuks 14. aprillil 2013 Tartus koostatud päevakohasele kümne mehe avaldusele (esitasid Siim Hiedel, Aldo Kals, Tõnu Kalvet, Mart Niklus, Priit Rajasaar, Veiko Rämmel, Osvald Sasko, Tõnis Siim, Ain Teder, Rein Vanja). Vt: http://www.petitsioon.com/paevakohane_kumne_mehe_avaldus. Käesoleva deklaratsiooniga nõuame Vabariigi Valitsuselt ülalkirjeldatud dokumendi – piirileppe eelnõu – sõlmimatajätmist. Põhiseadusevastast otsust langetades või Põhiseadusevastast õigusakti vastu võttes minetab Riigikogu viibimata oma põhiseadusliku võimuvoli (mandaadi).

Avaldajad kuulutavad, et Põhiseaduse rikkumise teel sõlmitud rahvusvaheline akt ei ole Eesti Vabariigile, tema kodanikele ega muudele, temaga õigussuhetes seisvaile füüsilistele ega juriidilistele isikutele kohustuslik. Vabariigi Põhiseaduse ülima õigusjõu tõttu jääb Eesti-Vene eelkirjeldatud põhiseadusevastase lepingu või kokkuleppe sõlmimisest või Riigikogus heakskiitmisest hoolimata 2. veebruari 1920 Tartu rahuleping de iure määrama Eesti-Vene maismaapiiri kuni mõne muu rahvusvahelise akti jõustumiseni Eesti Vabariigi Põhiseadusega kooskõlas. Eesti Vabariigi Põhiseaduse §2 ütleb: Eesti riigi maa-ala, territoriaalveed ja õhuruum on lahutamatu ja jagamatu tervik.

Tartus, 15. oktoobril 2013

Aastal 1918 asutatud Eesti Vabariigi õigusjärgsed kodanikud: Siim Hiedel, Aldo Kals, Tõnu Kalvet, Mart Niklus, Priit Rajasaar, Veiko Rämmel, Osvald Sasko, Tõnis Siim, Ain Teder, Rein Vanja.